intTypePromotion=4
ADSENSE

Câu lệnh trong oracle

Xem 1-20 trên 25 kết quả Câu lệnh trong oracle
 • Liệt kê tên (last_name) và lương (salary) của những nhân viên có lương lớn hơn 12000$.SELECT LAST_NAME, SALARY FROM employees. Liệt kê tên và lương của những nhân viên có lương thấp hơn 5000$ hoặc lớn hơn 12000$. SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE SALARY12000;

  pdf37p anhchangxuixeo1002 10-03-2013 337 40   Download

 • Nội dung chính cảu chương 2 Cơ bản về SQL nằm trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle giới thiệu về SQL, DML, DDL, tối ưu hóa câu lệnh SQL. SQL ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

  pdf33p model_12 23-04-2014 208 73   Download

 • Oracle là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, được phát triển với những hệ thống lớn, nếu đã biết về MS SQL thì tiếp cận Oracle sẽ rất nhanh, qua quá trình tự tìm hiểu tôi có viết ra một tài liệu về Oracle cơ bản cho người mới bắt đầu làm quen với các câu lệnh sql plus trong Oracle.

  pdf10p hieukent90 12-12-2012 425 68   Download

 • Bài tập 1: Câu lệnh cơ bản dùng user Thực hành ORACLE .7. Chọn nhân viên trong bảng EMP có mức lương từ 1000 đến 2000 (chọn các trường ENAME, DEPTNO, SAL). 8. 9. Hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, sắp

  doc2p sekhonglatoi 24-02-2011 153 51   Download

 • CÁC QUYỀN HỆ THỐNG 1.1.PHÂN LOẠI QUYỀN Oracle database có khoảng 80 quyền hệ thống và con số này đang tiếp tục tăng lên. Các quyền hệ thống có thể chia ra như sau: Các quyền cho phép thực hiện các thao tác mức độ rộng trên hệ thống ví dụ như: CREATE SESSION, CREATE TABLESPACE. Các quyền cho phép quản lý các đối tượng thuộc về một user ví dụ: CREATE TABLE Các quyền cho phép quản lý các đối tượng trong bất cứ một schema nào ví dụ câu lệnh: CREATE ANY TABLE. Có thể điều khiển các quyền bằng...

  pdf9p hangkute_1 27-08-2010 200 41   Download

 • Bài tập 1: Câu lệnh cơ bản dùng user Thực hành ORACLE .7. Chọn nhân viên trong bảng EMP có mức lương từ 1000 đến 2000 (chọn các trường ENAME, DEPTNO, SAL). 8. Hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, sắp

  doc6p sekhonglatoi 24-02-2011 128 38   Download

 • 10 Cấu trúc l-u trữ 10.1 Các cấu trúc l-u trữ chính của Oracle • Cấu trúc l-u trữ Ch-ơng tr-ớc đã trình bày cấu trúc l-u trữ trong Oracle. Cấu trúc l-u trữ bao gồm hai mức physical và logic. ở mức logic, database bao gồm nhiều tablespaces. Mỗi tablespace lại tiếp tục đ-ợc chia thành nhiều segments. Phần này sẽ giới thiệu chủ yếu về các segments. • Thông tin về cấu trúc l-u trữ Thông tin về cấu trúc l-u trữ đ-ợc l-u giữ trong từ điển dữ liệu. Ta có thể dùng câu lệnh SQL để lấy đ-ợc các thông...

  pdf12p hoa_maudo 30-08-2011 79 16   Download

 • Với Server Manager Line Mode, ta có thể thực hiện câu lệnh SQL hoặc đoạn lệnh PL/SQL. Các câu lệnh được kết thúc bởi ký tự chấm phẩy ‘ ; ’ Sử dụng ký tự ‘ /’ để kết thúc câu lệnh trong trường hợp đã bấm phím Enter để xuống dòng. Ngoài ra, ta có thể chạy file script chứa các câu lệnh SQL và PL/SQL. Bằng cách sử dụng ký tự ‘ @ ‘ ở trước tên file script.

  pdf10p xmen1357 06-01-2011 63 11   Download

 • Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thể nói rằng SQL đã được xem là ngôn ngữ chuẩn trong cơ sở dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại hiện có như Oracle, SQL Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làm ngôn ngữ cho sản phẩm của mình

  pdf146p haichau 24-06-2009 1015 432   Download

 • Trắc nghiệm cở sở dữ liệu Oracle hot CHƢƠNG 1 1. Tính năng mới nào của Oracle9i cho phép nhiều user xem nội dung của table tại 1 số điểm trong qkhứ? A. LogMiner B. Import C. Metadata Viewer D. Oracle Flashback 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng về tính năng nâng cao để chia sẻ các câu lệnh SQL trong shared pool? A. The cursor sharing feature can re-use a SQL statement even if the columns in the statement are in a

  pdf17p kemoc9 15-07-2011 278 66   Download

 • Chương 6 Ngôn ngữ PL/SQL nằm trong bộ bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trình bày PL/SQL là gì? Cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, biến số, hằng số Phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển: điều kiện rẽ nhánh, lặp Con trỏ Hàm và thủ tục Trigger Package.

  pdf43p model_12 23-04-2014 136 60   Download

 • Quy tắc khi tham chiếu đến Object : Khi tham chiếu đến một Object trong câu lệnh SQl, Oracle phân tích câu lệnh và xác định các object trong không gian tên . Sau khi xác định các object , Oracle thực hiện các thao tác mà cáu lệnh quy định trên Object...............

  pdf7p yukogaru1 30-07-2010 116 50   Download

 • Chức năng này được cung câp trong gói package DBMS_REDEFINITION do Oracle cung cấp, cho phép người dùng có thể định nghĩa lại cấu trúc của một table thông qua câu lệnh DML ngay khi nó đang online. Với các phiên bản trước, Oracle 8i, ta cung có thể định nghĩa lại câu trúc của table nhưng trươc đó cần phải đạt chế độ offline cho nó. Điêu này không thuận tiện cho việc quản trị.

  pdf142p vugianglove 30-12-2009 119 39   Download

 • 1. Tính năng mới nào của Oracle9i cho phép nhiều user xem nội dung của table tại 1 số điểm trong qkhứ? A. LogMiner B. Import C. Metadata Viewer D. Oracle Flashback 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng về tính năng nâng cao để chia sẻ các câu lệnh SQL trong shared pool?accurate. C. Thậm chí nếu chỉ có 1 sự khác nhau trong câu lệnh SQL là trong gtrị kí tự, câu lệnh SQL có thể ko được tái sử dụng nếu số liệu thống kê trong qkhứ bị xuyên tạc cho cột trong...

  pdf17p xingau2 03-08-2011 126 26   Download

 • CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES 1.1.TỔNG QUAN VỀ CLUSTERS VÀ INDEX-ORGANIZED TABLES Trong một bảng thông thường người sử dụng có rất nhiều giới hạn về điều khiển phân tán các hàng trong bảng. Khi một bảng được tạo ra lần đầu tiên nói chung các hàng được chèn vào trong đoạn bắt đầu của block đầu tiên trong extent đầu tiên. Nhưng một khi các câu lệnh DML đã đưa ra một vài yếu tố như trật tự của các block trong danh sách các block tự do, các hàng bị migration sẽ làm cho các câu lệnh này rất khó trong...

  pdf22p hangkute_1 31-08-2010 157 26   Download

 • Có thể thêm vào mệnh mới DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE vào câu lệnh CREATE DATABASE để cho phép tạo temporary tablespace ngay trong thời gian tạo database. Tablespace này sẽ được sử dụng như temporary tablespace mặc định.

  pdf15p phuochau20 03-06-2011 63 16   Download

 • Quản lý việc sử dụng index Ta thêm mệnh đề MONITORING USAGE vào trong câu lệnh ALTER INDEX để có thể xác định và quản lý index khi nó được thực hiện.

  pdf15p phuochau20 03-06-2011 52 14   Download

 • Ta không thể sử dụng các câu lệnh thao tác dữ liệu như INSERT, UPDATE, hay DELETE để thay đổi nội dung thông tin trong các bảng cơ sở một cách trực tiếp ngoại trừ bảng AUD$

  pdf15p phuochau20 03-06-2011 55 11   Download

 • Oracle9i cho phép một server nằm ở lớp giữa (middle-tier) xác nhận hộ một client. Ta có thể thực hiện việc này bằng cách đưa vào mệnh đề GRANT CONNECT THROUGH trong câu lệnh ALTER USER.

  pdf15p phuochau20 03-06-2011 51 11   Download

 • Trong một bảng thông thường người sử dụng có rất nhiều giới hạn về điều khiển phân tán các hàng trong bảng. Khi một bảng được tạo ra lần đầu tiên nói chung các hàng được chèn vào trong đoạn bắt đầu của block đầu tiên trong extent đầu tiên. Nhưng một khi các câu lệnh DML đã đưa ra một vài yếu tố như trật tự của các block trong danh sách các block tự do, các hàng bị migration sẽ làm cho các câu lệnh này rất khó trong việc săp xếp các hàng trong bảng....

  pdf10p xmen1357 06-01-2011 55 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Câu lệnh trong oracle
p_strCode=caulenhtrongoracle

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2