intTypePromotion=1
ADSENSE

Cờ hướng DF

Xem 1-20 trên 24 kết quả Cờ hướng DF
 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 13 do Ngô Phước Nguyên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, cờ hướng DF, các lệnh thiết lập và xóa cờ hướng, các lệnh thao tác trên chuỗi, một số thí dụ minh họa, thư viện liên quan đến chuỗi.

  pdf46p dolalatien 26-01-2018 39 4   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu, cờ hướng DF, các lệnh thiết lập và xóa cờ hướng, các lệnh thao tác trên chuỗi, một số thí dụ minh họa, thư viện liên quan đến chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt46p nhanmotchut_1 04-10-2016 40 1   Download

 • Giới thiệu chuỗi: Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word. - Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi. DF=0 chuỗi được xử lý theo chiều tăng tức địa chỉ vùng nhớ chứa chuỗi tăng dần. (chuỗi được xử lý từ trái qua phải).

  ppt46p thanhtungt_hy 10-09-2010 227 83   Download

 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ MẢNG & CHUỔI • GiỚI THIỆU • CỜ HƯỚNG DF • CÁC LỆNH THIẾT LẬP VÀ XÓA CỜ HƯỚNG • CÁC LỆNH THAO TÁC TRÊN CHUỔI • MỘT SỐ THÍ DỤ MINH HỌA •THƯ ViỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHUỔI Chương 14 Lập trình XL Chuỗi 1 GiỚI THIỆU CHUỖI Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.  Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. Cờ hướng DF Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi. DF=0 chuỗi...

  pdf46p suatuoi_thomngon 31-07-2011 170 29   Download

 • Một chỉ thị chuỗi có thể xử lý trên một byte, một từ hay từ kép: Các chỉ thị chuỗi sử dụng các thanh ghi DS:SI hoặc ES:DI, trong đó SI và DI chứa địa chỉ offset...

  pdf18p robowonder 17-06-2011 89 9   Download

 • Mô hình sử dụng 2 Domain Controller nhằm cân bằng tải trong công tác chứng thực cho các client khi log on vào hệ thống. Trong trường hợp có 1 DC bị lỗi không thể chứng thực thì có DC còn lại thay thế. Kết hợp chia tải cho DNS server trong việc phân giải tên ra IP address.

  pdf36p minhqui710 10-09-2010 563 157   Download

 • DFS trên một đồ thị vô hướng cũng giống như khá phá một mê cung với một cuộn chỉ và một thùng sơn đỏ để đánh dấu, tránh bị lạc.

  pdf23p mrcusutn 21-01-2010 333 84   Download

 • Cờ hướng DF (Direction Flag) : xác định hướng xử lí chuỗi. Khi DF = 0 (dùng lệnh CLD) chuỗi được xử lí tăng dần, ngược lại DF = 1 (lệnh STD) chuỗi được xử lí giảm dần. Con trỏ chuỗi: DS:SI – địa chỉ nguồn và ES:DI – địa chỉ đích. Các lệnh trên chuỗi : MOVSB (MOVSW) : chuyển nội dung của byte (word) được định bởi DS:SI đến byte (word) được chỉ bởi ES: DI. Sau đó SI và DI tự động tăng lên 1 (hoặc 2) nếu cờ DF = 0 hay giảm 1 (hoặc 2) nếu DF = 1...

  doc2p kaisermtv 04-09-2010 214 77   Download

 • Trong ASM 8086 khái niệm chuỗi bộ nhớ hay chuỗi là 1 mảng các byte hay word.  Các lệnh thao tác với chuỗi cũng được thiết kế cho các thao tác với mảng. hướng DF Cờ định hướng (Direction Flag) : xác định hướng cho các thao tác chuỗi.

  pdf5p zues09 08-07-2011 140 20   Download

 • Cờ hướng DF (Direction Flag) : xác định hướng xử lí chuỗi. Khi DF = 0 (dùng lệnh CLD) chuỗi được xử lí tăng dần, ngược lại DF = 1 (lệnh STD) chuỗi được xử lí giảm dần.

  doc2p haikey 17-05-2010 78 6   Download

 • Tương tự như Fault-tolerant DFS, bạn có thể tạo ra một Stand-alone DFS trên một máy Server Stand-alone, tất nhiên là hệ thống đó không có khả năng dung lỗi có nghĩa là khi Server chứa DFS Root hỏng thì các máy trạm sẽ không tìm thấy các tài nguyên chia sẻ trên các Server khác. Nhưng hệ thống Stand-alone DFS được sử dụng rộng rải vì nó đơn giản, tiện dụng.

  pdf5p phuoctam38 12-07-2011 34 2   Download

 • Nói tới “đóng băng” thì chắc chắn DeepFreeze (DF) sẽ là cái tên đầu tiên được người dùng nhắc tới, tuy nhiên hiện nay với sự xuất hiện của khá nhiều anh tài cùng loại và với những khuyết điểm bất tiện cố hữu trong tính năng sử dụng DF ngày càng đánh mất đi địa vị độc tôn của mình. Với dung lượng nhỏ gọn, không chiếm dụng nhiều tài nguyên hệ thống kèm với những ưu điểm hoàn toàn vượt trội hơn hẳn người đồng hương DF; tuy xuất hiện sau nhưng SD đã được giới chuyên môn đánh...

  pdf4p vinhlactran 08-01-2010 182 20   Download

 • NHẬP CHUỔI Ta cũng có thễ dùng hàm 1 Int 21h đọc 1 ký tự từ bàn phím để nhập 1 chuỗi bằng cách dùng vòng lặp và lưu chuổi bằng lệnh STOSW. STOSW (STORE STRING WORD) CHUYỂN NỘI DUNG AX ĐẾN WORD ĐƯỢC TRỎ BỞI ES:DI. SAU KHI LỆNH ĐƯỢC THỰC HiỆN DI TĂNG HAY GiẢM 2 TÙY VÀO DF.

  pdf5p zues09 08-07-2011 75 12   Download

 • Chuyển một BYTE : MOVSB chuyển nội dung của byte được định bởi DS:SI đến byte được chỉ bởi ES: DI. Sau đó SI và DI tự động tăng lên 1 nếu cờ DF = 0 hay giảm 1 nếu DF = 1. MOVSB chỉ chuyển 1 byte. Vậy cả chuỗi ta làm thế nào ? Sau khi đã chuyển 1 word của chuỗi cả SI và DI cùng tăng lên 2 nếu DF=0 hoặc cùng giảm đi 2 nếu DF=1

  pdf5p zues09 08-07-2011 49 6   Download

 • Cờ phụ - chỉ thị nếu số nhớ vượt 4 LSB Cờ nhớ - chỉ thị nếu số nhớ vượt 4 MSB Cờ tràn - chỉ thị nếu kết quả vượt thang Cờ dấu - chỉ thị kết quả âm Cờ chẵn - chỉ thị nếu ở kết quả số các số 1 chẵn Cờ zero - chỉ thị nếu kết quả bằng 0 Cờ hướng - nếu DF=1 thực hiện theo chiều giảm Cờ ngắt - báo MP biết yêu cầu ngắt Cờ bẫy - đặt MP vào chế độ chạy từng lệnh...

  pdf5p phuoctam22 03-06-2011 52 5   Download

 • Lưu chuỗi Lệnh STOSB (STOre Byte in AL at String) chuỗi các byte Lệnh này là lệnh copy nội dung của AL vào địa chỉ nhớ do ES:DI trỏ tới, sau đó DI tăng/giảm 1 tuỳ theo cờ DF bằng UP/DN. c.Lệnh Duyệt chuỗi (Scan String) Lệnh : SCASB ;Duyệt một chuỗi các byte

  pdf5p phuoctam22 03-06-2011 45 4   Download

 • Lệnh MOVSB thường được sử dụng với lệnh REP để copy một dãy CX bytes. Ví dụ: REP MOVSB ;lặp lại lệnh MOVSB CX lần b.Lưu chuỗi Lệnh STOSB (STOre Byte in AL at String) chuỗi các byte Lệnh này là lệnh copy nội dung của AL vào địa chỉ nhớ do ES:DI trỏ tới, sau đó DI tăng/giảm 1 tuỳ theo cờ DF bằng UP/DN. c.Lệnh Duyệt chuỗi (Scan String) Lệnh : SCASB ;Duyệt một chuỗi các byte

  pdf5p phuoctam22 03-06-2011 52 4   Download

 • Mô tả: MOVSB copy từng byte một từ một địa chỉ nguồn tới địa chỉ đích. Nguồn được trỏ bởi DS:SI đích được trỏ bởi ES:DI. Sau khi copy một byte, SI và DI được tự động tăng/giảm 1 tuỳ thuộc cờ DF là UP/DN. Lệnh MOVSB thường được sử dụng với lệnh REP để copy một dãy CX bytes.

  pdf5p phuoctam22 03-06-2011 28 4   Download

 • Chuyển một chuỗi MOVSB (MOVe String Byte-by - Byte) Mô tả: MOVSB copy từng byte một từ một địa chỉ nguồn tới địa chỉ đích. Nguồn được trỏ bởi DS:SI đích được trỏ bởi ES:DI. Sau khi copy một byte, SI và DI được tự động tăng/giảm 1 tuỳ thuộc cờ DF là UP/DN. Lệnh MOVSB thường được sử dụng với lệnh REP để copy một dãy CX bytes.

  pdf5p phuoctam22 03-06-2011 44 4   Download

 • M.Nông được xây trong hố móng đào sẵn; độ sâu đặt móng nhỏ (hm=0,5÷6m). (Theo lý thuyết Terzaghi, một móng gọi là nông nếu độ sâu đặt móng, Df (hm) nhỏ hơn hay bằng bề rộng của nó) - Thi công đơn giản. - Khi tính toán có thể bỏ qua ảnh hưởng của đất từ đáy móng trở lên.

  pdf15p vietduc88x 13-02-2010 804 416   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1062 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Cờ hướng DF
p_strCode=cohuongdf

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2