Continental drift

Xem 1-3 trên 3 kết quả Continental drift
  • (BQ) Ebook Earth science: Ring of Fire includes about what is the Ring of Fire? How is a subduction zone formed? What part of the 1906 earthquake in San Francisco caused the most damage? Why? According to the theory of continental drift, the continent Pangaea gradually split into the seven continents on Earth today. Describe the evidence that supports this theory.

    pdf14p thieulam5782 04-10-2015 30 5   Download

  • Trước khi có nhiều bằng chứng địa lý học thu thập được từ sau Đệ nhị thế chiến, ý tưởng về sự trôi dạt của các lục địa đã từng gây ra tranh cãi nảy lửa giữa các nhà khoa học. Ngày 15 tháng 11 năm 1926, Hiệp hội Địa chất Dầu mỏ Mỹ (AAPG) mở một hội thảo, trong đó bàn cãi về thuyết lục địa trôi dạt. Kết quả là tập các bài báo ra đời năm 1928 với tên Lý thuyết về trôi dạt lục địa (Theory of continental drift). Wegener cũng viết bài cho tập này....

    doc12p hoquangbio 21-03-2011 168 28   Download

  • Asthenosphere A region of the earth’s upper mantle at a depth of approximately 75–150 km, characterized by low mechanical strength, attenuation of seismic shear waves, and partial melting. The term was coined in the 1910s by geologist Joseph Barrell to describe the zone in which isostatic adjustment occurs and basaltic magmas are generated. With the development of plate tectonics in the 1960s, the asthenosphere is now un- derstood as the plastic zone over which the rigid plates move....

    pdf265p banhkem0908 24-11-2012 26 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản