Điều khiển lq

Xem 1-3 trên 3 kết quả Điều khiển lq
  • Turbine thuỷ là thiết bị quan trọng trong nhà máy thuỷ điện, việc điều chỉnh tốc độ Turbine thuỷ điện quyết định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhà máy điện, khả năng ổn định tần số của máy phát. Thực tế đã có nhiều nghiên cứu về Turbine thuỷ điện và các phương pháp điều tốc Turbine thuỷ điện. Trong phạm vi luận văn này tôi tập trung nghiên cứu lý luận tổng quan, phương pháp thiết kế, xây dựng bộ điều tốc Turbine thuỷ điện, ...

    pdf101p orchid_1 05-09-2012 215 104   Download

  • Mô hình nhà máy th điện (NMTĐ) là một mô hình phi tuyến, trong đó hiệu ứng đàn ủy hồi của cột nước trong ống áp lực được biểu diễn bằng hàm toán học vô tỷ. Bài viết này sẽ giới thiệu mô hình phi tuyến của một NMTĐ, xấp xỉ hàm vô tỷ trong hệ bằng phương pháp tham số tập trung, và xây dựng mô hình không gian trạng thái phi tuyến bậc 8 cho hệ. Bộ điều chỉnh tốc độ tuabin dựa trên lý thuyết điều khiển tuyến tính LQ cũng được xây dựng cho mô hình...

    pdf8p phalinh16 14-08-2011 78 18   Download

  • Qua trnh phat trieơn cụa may vi tnh (tham khạo [LQ-p.7 ÷ 9]) - May vi tnh bao goăm nhng may tnh dung boô vi x ly (hó Intel, Motorola, AMD…) lam coât loi, cac vi ieău khieơn (microcontroller) hay may vi tnh trong moôt vi mách (one-chip microcomputer). 2. ng dúng cụa vi x ly (tham khạo [LQ-p.9]) 3. S oă khoâi cụa heô vi x ly S oă khoâi tieđu bieơu cụa heô vi x ly: (heô thoâng vi x ly co kieân truc 3-bus) [LQ-p.11] Address bus ?P (CPU) Data bus Control bus RAM Memory ROM...

    pdf118p denngudo 15-06-2012 122 57   Download

Đồng bộ tài khoản