Định nghĩa amoniac

Xem 1-3 trên 3 kết quả Định nghĩa amoniac
  • Thuật ngữ "amoniac" có nguồn gốc từ một liên kết hóa học có tên là "clorua amoni" được tìm thấy gần đền thời thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập. Người đầu tiên chế ra amoniac nguyên chất là nhà hóa học Dzozè Prisly.

    pdf38p peheo_4 12-10-2012 271 110   Download

  • Ô nhiễm không khí từ các ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta, trong những năm gần đây đang là vấn đề quan tâm không ch ỉ của nhà n ước mà còn là của toàn xã hội bởi mức độ nguy hại của nó đã đến mức báo động. Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực mà chúng ta chưa th ấy h ết được m ối nguy hại của nó đối con người và sinh vật. Hiện nay v ẫn ch ưa có h ệ th ống quản lý môi trường thật sự hoàn chỉnh để...

    pdf46p chatraqn 13-12-2012 316 149   Download

  • XIV.1. Định nghĩa Amin là loại hợp chất hữu cơ được tạo ra khi một hay các nguyên tử H của amoniac (NH3) được thay thế bởi các gốc hiđrocacbon (hidrocarbon). - Nếu 1 nguyên tử H của NH3 được thay thế bởi 1 gốc hiđrocacbon, được amin bậc một, R-NH2.

    pdf15p gackiem196 26-04-2011 148 40   Download

Đồng bộ tài khoản