intTypePromotion=3

File-system implementation

Xem 1-13 trên 13 kết quả File-system implementation
 • Every aspect of a network-storage, file transfers, backup-depends on the filesystem for structure, functionality, and integrity. Surprisingly, UNIX-the operating system of choice for mission-critical networks-has historically had little documentation on its filesystem structures. Written by Steve Pate, a sen-ior member of the VERITAS Filesystems Group, this book sheds light on the inner workings of UNIX filesystems and gives you the know-how to fine-tune your UNIX filesystems for optimal performance.

  pdf470p ken333 14-06-2012 65 7   Download

 • Mac Kung Fu: Second Edition will blow your mind with secret hacks never before made public and little-known tricks that will change the way you work forever. From big tasks through everyday jobs, this book will improve your productivity and refine your workflow. You'll customize and manage the OS X interface, boost the power of built-in apps, efficiently handle the filesystem, implement important security tricks, and much more.

  pdf461p bongbong_hong 11-12-2012 43 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unix filesystems evolution design and implementation phần 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p kimku3 30-10-2011 36 5   Download

 • Bạn có thể tạo ra một biểu tượng hoạt hình mới từ đầu, hoặc chuyển đổi một đối tượng hiện có thành một biểu tượng hoạt hình. Để tạo ra một biểu tượng hình ảnh động, hãy làm theo các bước sau: 1. Chọn Edit ➪ Chèn ➪ Symbol New. Fireworks sẽ hiển thị hộp thoại Properties Biểu tượng, như thể hiện trong hình 23-19.

  pdf47p kimku3 30-10-2011 29 7   Download

 • Trong ví dụ này, sau khi gọi close (), tập tin có kích thước 2048 byte. Các dữ liệu ghi vào tập tin được lưu trữ trong hai khối 1k. Bây giờ, xem xét ví dụ dưới đây: người sử dụng tạo ra () lseek để 1k viết (1k 'B) gần () hệ thống tập tin Tạo một tập tin mới Không có hiệu lực vào tập tin Phân bổ một khối mới 1k phạm vi 1024-2047 byte Đóng tập tin

  pdf47p kimku6 25-10-2011 45 6   Download

 • Phần hệ thống tập tin UNIX, trước đó trong chương này, cho thấy làm thế nào hệ thống tập tin đã được đặt ra trên đĩa với superblock chiếm khối 1 của slice đĩa. Hệ thống tập tin được gắn kết đã được tổ chức trong một danh sách liên kết cấu trúc gắn kết, một trong mỗi hệ thống tập tin với tối đa của hệ thống tập tin gắn NMOUNT.

  pdf47p kimku6 25-10-2011 39 6   Download

 • Chuỗi các sự kiện ở đây cũng có kết quả trong một tập tin có kích thước 2048 byte. Tuy nhiên, bằng cách tìm kiếm một phần của tập tin không tồn tại và bằng văn bản, phân bổ xảy ra ở vị trí trong các tập tin theo quy định của con trỏ tập tin. Do đó, một khối duy nhất 1KB được phân bổ vào tập tin.

  pdf47p kimku6 25-10-2011 33 5   Download

 • RFS đòi hỏi một môi trường kết nối chế độ mạch ảo, trong khi NFS chạy trong trạng thái kết nối. RFS cung cấp hỗ trợ cho tập tin bắt buộc và ghi khóa. Điều này không được định nghĩa như là một phần của giao thức NFS. NFS có thể chạy trong môi trường không đồng nhất, trong khi RFS là hạn chế trong các môi trường UNIX

  pdf47p kimku6 25-10-2011 45 5   Download

 • Lĩnh vực này quy định các loại tập tin mà gnode thuộc, chẳng hạn như một tập tin thường xuyên, thư mục, và như vậy. g_seg. ID phân khúc này được sử dụng để tham khảo các phân đoạn tập tin có chứa các trang lưu trữ cho tập tin đó. g_vnode. Điều này các tài liệu tham khảo lĩnh vực vnode cho tập tin này. g_filocks.

  pdf47p kimku3 30-10-2011 40 5   Download

 • trong khi RFS là hạn chế trong các môi trường UNIX và đặc biệt là trong hệ thống V UNIX. RFS đảm bảo rằng khi các tập tin được mở thêm chế độ (O_APPEND) viết được thêm vào tập tin. Điều này không được bảo đảm trong NFS.

  pdf47p kimku3 30-10-2011 30 5   Download

 • mà đơn giản chỉ cần gọi hai dòng trình tự trước đó cho thấy. Sau khi người gọi đã kết thúc với bộ đệm, một cuộc gọi được thực hiện để brelse (), trong đó có bộ đệm và đặt nó ở mặt sau của freelist. Điều này đảm bảo rằng bộ đệm miễn phí lâu đời nhất sẽ được bố trí đầu tiên.

  pdf47p kimku6 25-10-2011 32 4   Download

 • Khi đọc thông qua danh sách này, nó xuất hiện mà RFS có thêm nhiều tính năng cung cấp và do đó sẽ được cung cấp tốt hơn trong lĩnh vực phân phối hệ thống tập tin NFS. Tuy nhiên, các mục tiêu của cả hai dự án khác nhau trong đó hỗ trợ RFS đầy đủ ngữ nghĩa UNIX trong khi cho NFS, giao thức

  pdf47p kimku6 25-10-2011 33 4   Download

 • Hadoop [7] is an open-source implementation of Google’s Map/Reduce [5] framework that enables dis- tributed, data-intensive, parallel applications by decom- posing a massive job into smaller tasks and a massive data-set into smaller partitions, such that each task pro- cesses a different partition in parallel. The main abstrac- tions are (i) Map tasks that process the partitions of the data-set using key/value pairs to generate a set of inter- mediate results, and (ii) Reduce tasks that merge all in- termediate values associated with the same intermediate key.

  pdf6p nhacsihuytuan 06-04-2013 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword= File-system implementation
p_strCode=filesystemimplementation

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản