Form mẫu hành chính nhân sự

Xem 1-20 trên 286 kết quả Form mẫu hành chính nhân sự
 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG ; Mẫu VC7 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012

  pdf1p tuanloc_muido 06-12-2012 54 1   Download

 • 14/ Mẫu Sổ theo dõi sử dụng biên lai Tên cơ quan Thuế SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG BIÊN LAI Đơn vị hoặc tên cá nhân sử dụng: …………………….. Mẫu ấn chỉ: …………………… Tên ấn chỉ: ……………………………….. Ngày tháng năm 1 Số nhận Từ số …. hoặc phát đến số … hành 4 x 5 Số sử dụng ưong kỳ Cộng 6 Số dùng 7 Trả lại 8 Mất 9 Xóa bỏ 10 Hủy 11 Mẫu sổ: ST 10/AC

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 212 15   Download

 • Mẫu số 6/KKNS Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn TÊN CƠ SỞ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Cơ sở kinh doanh Phạm vi kinh doanh: STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn Năm tốt nghiệp Nơi cấp bằng Công việc được phân công …./ngày tháng năm Chủ cơ sở cam đoan khai đúng sự thật Ký ghi rõ họ tên ...

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 125 11   Download

 • Biểu số: 20a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. Số luật sư (LS) làm việc tại Tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) (Người) Chia ra Số LS là thành viên của Đoàn LS địa phương TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TẠI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật)………..

  pdf5p banhbeonhanthit 30-07-2013 47 5   Download

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NSNN (Ban hành kèm theo Quyết định số 26 /2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam) UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Tam Kỳ, ngày………tháng……..

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 31 3   Download

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NSNN (Ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 42 1   Download

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NSNN (Ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 159 1   Download

 •  4 mẫu giấy xác nhận thường gặp nhất hiện nay như: giấy xác nhận thu nhập, giấy xác nhận nhân sự cho nhân thân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài, giấy xác nhận nhân thân, giấy xác nhận hôn nhân là 4 mẫu đơn được giới thiệu đến các bạn trong tài liệu 4 mẫu đơn xin xác nhận thường gặp nhất hiện, hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt các thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  pdf8p huynhthuy1702 15-05-2015 1578 113   Download

 • 12/ Bảng kê chứng từ Đơn vị, cá nhân thu... MST: BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Quý …..năm …… Ký hiệu mẫu 1 Tên biên lai 2 Ký hiệu 3 Từ số đến số 4 Số sử dụng 5 Số xóa bỏ 6 Số mất, cháy 7 Cộng 8 Mẫu CTT25/AC Số: ……....…… Cộng: xxxx Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy … Ngày ….. tháng ….. năm.... Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai (Ký, ghi rõ họ, tên) .

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 413 46   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.19. - bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có liên quan đến kinh doanh thuốc)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p pretty3 27-07-2010 167 27   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.yt.26. - bản kê khai danh sách nhân sự và trang thiết bị chuyên môn, kỹ thuật của cơ sở kinh doanh ttbyt', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p pretty3 27-07-2010 158 21   Download

 • Bảng kê 304 - Hồ Sơ điều chỉnh nhân thân do người lao động nộp. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  pdf1p pretty1 14-07-2010 301 18   Download

 • Mẫu TP-LS-01: Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty4 08-07-2010 298 17   Download

 • Bảng kê 303 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân do đơn vị nộp. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  pdf1p pretty1 14-07-2010 120 11   Download

 • Mẫu TP-LS-05: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ.

  doc3p pretty4 08-07-2010 134 9   Download

 • Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP ngày 18 tháng 9 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính) TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)…..

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 104 9   Download

 • Bảng kê 305 - HS điều chỉnh nhân thân do mượn Hồ sơ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty1 14-07-2010 138 8   Download

 • Bảng kê 406 - Hồ sơ điều chỉnh nhân thân tham gia BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  pdf1p pretty1 14-07-2010 119 7   Download

 • Bảng kê 616 - Hồ sơ giai quyết chế độ tử tuất có điều chỉnh nhân thân người đang tham gia BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ...

  pdf1p pretty1 14-07-2010 96 7   Download

 • 5/ Kế hoạch nhận ấn chỉ Mẫu số: KH01/AC Cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------KẾ HOẠCH NHẬN ẤN CHỈ Năm ……… STT Ký hiệu mẫu ấn chỉ 2 Tên ấn chỉ Đơn vị tính 4 Tồn đầu năm 5 Nhận từ đầu năm 6 Sử dụng từ đầu năm 7 Ước nhận cả năm 8 Ước sử dụng cả năm 9 Ước tồn cuối năm 10 Kế hoạch nhận năm tới 11 1 3 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ trách ấn chỉ (Ký, ghi rõ...

  pdf1p banhnamdua 29-06-2013 107 7   Download

Đồng bộ tài khoản