Ghi nhận doanh thu

Xem 1-20 trên 317 kết quả Ghi nhận doanh thu
 • Đề tài: Ghi nhận doanh thu và lập dự phòng phải thu khó đòi trình bày tổng quan vể ghi nhận doanh thu, lập dự phòng phải thu khó đòi, một số ý kiến nhận xét và phương pháp nhằm hoàn thiện kế toán ghi nhận doanh thu và dự phòng phải thu khó đòi.

  doc20p kutin1206 14-10-2014 72 17   Download

 • Nguyên tắc "thực hiện" đựơc áp dụng rộng rãi và phổ biến nhất trong các đơn vị kế toán để xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp.

  pdf3p angola 26-04-2009 831 197   Download

 • Chương 3 giới thiệu về bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương này gồm có các nội dung sau: Thành phần của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc ghi nhận chi phí, xử lý và phân tích các khoản mục không thường xuyên (nonrecuring items), xác định và điều chỉnh thu nhập trên cổ phần.

  pdf35p namthangtinhlang_01 31-10-2015 38 12   Download

 • Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến 12 vấn đề nêu sau: Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế dã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán, chi phí lãi vay của ngân hàng để đầu tư vào đơn vị khác khi doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyế...

  doc5p bachma47 01-02-2018 37 6   Download

 • Bài giảng "Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, một số tỷ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p doinhugiobay_01 09-11-2015 17 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p doinhugiobay_10 12-01-2016 24 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm kế toán DNTM, ghi nhận nghiệp vụ mua bán hàng hóa, kế toán chi phí hoạt động, đánh giá HTK; ghi nhận doanh thu và nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen27 09-05-2017 15 2   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng trong kế toán các khoản doanh thu và thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch và nghiệp vụ sau: (a) Bán hàng: Bán sản...

  pdf7p quochung 21-07-2009 2657 844   Download

 • 3.1. Vấn đề đặt ra Việc hạch toán doanh thu từ những hoạt động thông thường được quy định. Những nội dung sau đây được đưa ra: Doanh thu được phân biệt với các loại thu nhập khác Tiêu chí ghi nhận doanh thu được xác định Hướng dẫn áp dụng cho: Thời điểm ghi nhận Giá trị cần được ghi nhận

  ppt13p thuvau_style 20-09-2011 174 54   Download

 • Đề án chuyên ngành: "Ghi nhận doanh thu và kế toán dự phòng phải thu khó đòi trong doanh nghiệp" trình bày tổng quan về ghi nhận doanh thu, kế toán dự phòng phải thu khó VÀ một số ý nhận xét về kế toán dự phòng phải thu khó đòi. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc24p kutin1206 09-10-2014 101 30   Download

 • Ghi nhận doanh thu kế toán là một trong những vấn đề quan trọng của quá trình xác định kết quả kinh doanh. Với nguyên tắc ghi nhận doanh thu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh khác nhau.

  pdf10p maichi08 27-12-2010 80 20   Download

 • Mục tiêu chương 4 Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí, lợi nhuận và xác định kết quả - kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày về định nghĩa và nguyên tắc ghi nhận doanh thu, đo lường doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  pdf25p thick_12 15-07-2014 40 13   Download

 • Đề tài tổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến ghi nhận doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; tìm hiểu và trình bày thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bình Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p thangnamvoiva26 21-10-2016 20 10   Download

 • Mục tiêu chính của chương 8 Kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về khái niệm doanh thu, các loại gian lận phổ biến trên báo cáo tài chính, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng.

  pdf17p wide_12 30-07-2014 41 9   Download

 • Đề tài góp phần làm rõ hơn các nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí liên quan đến HĐXD được đề cập trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15; đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh để từ đó đưa ra giải pháp nhằm vận dụng hợp lý Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 vào việc hoàn thiện kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 40 9   Download

 • Theo đó, đối với các công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả dự án doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), việc ghi nhận doanh thu bán bất động sản phải đảm bảo thoả mãn đồng thời 5 điều kiện đối với doanh thu bán hàng được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác. Cụ thể: doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu bán bất động sản khi bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh...

  pdf2p bibocumi19 13-12-2012 33 6   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu, hạch toán doanh thu, chi phí, chi phí giá vốn bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_15 25-02-2016 27 4   Download

 • Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích thu nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại thu nhập, ghi nhận doanh thu và chi phí, phân tích Báo cáo thu nhập, phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh, các tỷ số đánh giá khả năng sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p bautroibinhyen13 10-01-2017 22 4   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên; ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p bautroibinhyen15 22-01-2017 13 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán Doanh nghiệp thương mại" có cấu trúc gồm 6 phần trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp TM; đánh giá hàng tồn kho; ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo hệ thống kê khai thường xuyên, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p bautroibinhyen11 25-12-2016 12 1   Download

Đồng bộ tài khoản