intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Việt 1 bài kh m

Xem 1-2 trên 2 kết quả Giáo án Tiếng Việt 1 bài kh m
  • Giáo án môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 18: Kh, m với mục tiêu giúp học sinh: nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m. Đọc đúng bài Tập đọc Đo bẻ. Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.

    doc4p wangyuann 28-02-2021 7 0   Download

  • TiÕt 31 - TiÕng viÖt:.. ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng.1. Môc tiªu:. a. KiÕn thøc: Gióp h/s:. - HiÓu ®îc tõ ng÷ chØ quan hÖ ruét thÞt, th©n thÝch ®îc dïng ë ®Þa.ph¬ng c¸c em sinh sèng.. b. KÜ n¨ng:. - Bíc ®Çu so s¸nh c¸c tõ ng÷ ®Þa ph¬ng , víi c¸c tõ ng÷ t¬ng øng trong.ng«n ng÷ toµn d©n ®Ó thÊy râ tõ ng÷ nµo trïng víi tõ toµn d©n , tõ ng÷ nµo.kh«ng trïng víi tõ toµn d©n.. - Rèn KN tự nhận thức, KN giải quyết vấn đề, KN tư duy sáng tạo.... c. Th¸i ®é: Gióp HS cã ý thøc sö dông tõ ®Þa ph¬ng ®óng hoµn c¶nh.vµ m«i trêng x· héi giao tiÕp..2.ChuÈn bÞ:.

    doc4p tuyetha_12 06-08-2014 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Việt 1 bài kh m
p_strCode=giaoantiengviet1baikhm

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2