Hạch toán và trích khấu hao tscđ

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hạch toán và trích khấu hao tscđ
 • Công văn 3635/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hạch toán và trích khấu hao TSCĐ

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 81 6   Download

 • TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành. Theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC, ngày 30/12/1999 của bộ trưởng Bộ Tài chính, TSCĐ hiện nay có tiêu chuẩn sau: (1) Có giá trị 5.000.000 trở lên (2) Có thời gian sử dụng trên một năm....

  pdf62p meomayhamchoi 29-06-2011 187 85   Download

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1. Khái niệm TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành.

  pdf83p inside33 08-12-2012 113 47   Download

 • PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1. Khái niệm TSCĐ: TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn có thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý TSCĐ hiện hành.

  pdf9p ttcao1 28-07-2011 108 39   Download

 • b. Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xưởng: Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần tức là giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ theo thời gian có thể do sử dụng hoặc không sử dụng. Để bù đắp sự hao mòn của TSCĐ theưo thời gian có thể do sử dụng hoặc không sử dụng. Để bù đắp sự hao mòn của TSCĐ kế toán tiến hành trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh tuỳ theo nơi sử dụng của TSCĐ đó. Vậy khấu hao TSCĐ...

  pdf10p lavie8 27-07-2011 43 6   Download

Đồng bộ tài khoản