Head first android

Xem 1-12 trên 12 kết quả Head first android
 • Android devices are stealing market share from the iPhone with dramatic speed, and you have a killer app idea. Where to begin? Head First Android Development will help you get your first application up and running in no time with the Android SDK and Eclipse plug-in. You'll learn how to design for devices with a variety of different screen sizes and resolutions, along with mastering core programming and design principles that will make your app stand out.

  pdf0p rose_12 07-12-2012 66 18   Download

 • Head First Python“is a great introduction to not just the Python language, but Python as it’s used in the real world. The book goes beyond the syntax to teach you how to create applications for Android phones, Google’s App Engine, and more.” — David Griffiths, author and Agile coach “Where other books start with theory and progress to examples, Head First Python jumps right in with code and explains the theory as you read along. This is a much more effective learning environment, because it engages the reader to do from the very beginning. It was also just a joy...

  pdf494p rose_12 07-12-2012 85 31   Download

 • Head First Python "Head First Python là một tuyệt vời để giới thiệu không chỉ ngôn ngữ Python, nhưng Python như nó được sử dụng trong thế giới thực. Cuốn sách vượt quá cú pháp để dạy bạn làm thế nào để tạo ra các ứng dụng cho điện thoại Android, App Engine của Google, và nhiều hơn nữa. "

  pdf48p cangusotca 29-08-2011 78 13   Download

 • Test Drive Hãy xác nhận rằng thiết lập Android của bạn là làm việc. Với các ứng dụng SL4A mở, bạn chỉ cần gõ vào tên của kịch bản của bạn để chạy nó, và sau đó nhấp vào bánh xe chạy từ trình đơn.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 41 6   Download

 • Bạn thường cần để lặp qua danh sách của bạn và thực hiện một số hành động trên từng hạng mục như bạn đi cùng. Tất nhiên, nó luôn luôn có thể làm một cái gì đó như thế này, mà làm việc nhưng không quy mô.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 45 7   Download

 • Đã hoàn tất! Nó trông giống như module của bạn làm việc tốt, cả hai API, 1.0.0 API ban đầu và API 1.1.0 mới hơn, bây giờ có thể được sử dụng. Chúng ta hãy một chút thời gian để tạo ra và tải lên một distibution mới cho PyPI.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 29 7   Download

 • Ngoài ra các danh sách, Python cũng đi kèm với thiết lập cấu trúc dữ liệu, mà ứng xử như các bộ bạn đã học được tất cả về lớp học toán. Các đặc điểm bao trùm của bộ trong Python rằng các mục dữ liệu trong tập hợp có thứ tự và các bản sao không được phép.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 38 7   Download

 • Tùy thuộc vào những gì xảy ra trong giai đoạn Tương tác của quá trình, bạn có thực hiện bất kỳ thay đổi dữ liệu của bạn thường trực (cam kết) hoặc quyết định hủy bỏ những thay đổi của bạn (rollback). Bạn có thể bao gồm các mã như thế này trong chương trình của bạn.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 66 7   Download

 • Hãy viết phần còn lại của các mã cần thiết để tạo ra một xem có hiển thị một hình thức nhập dữ liệu cho webapp HFWWG của bạn. Ngoài ra mã phần header của trang web của bạn (đã tồn tại và được cung cấp cho bạn), bạn cần phải viết mã bắt đầu một hình thức mới, hiển thị các lĩnh vực hình thức, chấm dứt hình thức với một nút gửi, và sau đó kết thúc ra ngoài trang web .

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 65 7   Download

 • Nếu nó không có trong từ điển, nó không thể được tìm thấy. Các dữ liệu trong từ điển row_data ban đầu đến từ các bảng tính và được đọc vào chương trình của bạn từ các tập tin CSV. Nếu giá trị dữ liệu được nhập vào biến recorded_time trong từ điển, mọi thứ sẽ là tốt, bởi vì có một trận đấu.

  pdf44p cangusotca 29-08-2011 47 7   Download

 • Nếu không có lỗi runtime xảy ra, bất kỳ mã trong bộ phần mềm cuối cùng thực hiện. Tương tự, nếu IOError xảy ra, bộ ứng dụng ngoại trừ thực hiện và sau đó các bộ cuối cùng chạy. Không có vấn đề gì, các mã trong bộ phần mềm cuối cùng luôn luôn chạy.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 29 6   Download

 • Không có vấn đề gì bạn làm trên web, đó là tất cả về yêu cầu và phản ứng. Một yêu cầu web được gửi từ một trình duyệt web đến một máy chủ web như là kết quả của một số tương tác người dùng. Trên máy chủ web, một phản ứng web (hoặc trả lời) được xây dựng và gửi trở lại cho trình duyệt web. Toàn bộ quá trình có thể được tóm tắt trong năm bước.

  pdf50p cangusotca 29-08-2011 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Head first android
p_strCode=headfirstandroid

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản