Hoạt động khoa học

Xem 1-20 trên 7144 kết quả Hoạt động khoa học
 • Tài liệu tham khảo mẫu Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm (Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trư ởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  pdf2p demtichlieu 09-07-2010 144 25   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ trong các trường Đại học ở Việt Nam trình bày những vấn đề chung về cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ trong các trường Đại học, thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ trong các trường Đại học ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ trong các tr...

  pdf0p cuong300 24-05-2014 82 24   Download

 • Hoạt động khoa học là hoạt động nhằm tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng, giải thích thế giới làm thỏa mãn nhu cầu nhận thức của con người; tìm ra giải pháp để ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống, cải biên thế giới phục vụ nhu cầu của con người và xã hội. Trong khi đó, hoạt động công nghệ là hoạt động biến tri thức khoa học thành giải pháp kỹ thuật nhờ tổng hợp các nguồn lực...

  pdf10p tulip_12 14-01-2013 55 11   Download

 • Thủ tục hành chính của sở khoa học và công nghệ, Đơn đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

  doc2p duysuong 25-12-2009 84 6   Download

 • Bài viết "Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động Khoa học – công nghệ trong các trường Đại học" bước đầu nêu lên một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý hoạt động Khoa học – công nghệ trong các trường Đại học, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học nước ta hiện nay.

  pdf5p vinhbinh2013 07-06-2016 29 4   Download

 • Bài báo "Ý kiến trao đổi về xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ" chia sẻ các ý kiến về quan điểm xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ, nhấn mạnh đến tính phù hợp của kế hoạch với chiến lược phát triển và thực tiễn của Nhà trường, phù hợp với tính thực tiễn của ngành Giáo dục và Đào tạo, của địa phương và khu vực trong bối cảnh đổi mới và toàn cầu hóa.

  pdf193p vtu123 18-03-2016 27 3   Download

 • Bài viết Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam làm rõ tính tất yếu của XHH hoạt động KH&CN ở nước ta hiện nay; một số đặc điểm nổi bật của XHH hoạt động KHCN; một số kinh nghiệm quốc tế về XHH hoạt động KHCN.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 25 3   Download

 • Xác định vai trò chủ đạo của Nhà nước trong quá trình phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, bài viết nêu bật một số công cụ tài chính của Nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ của đất nước trong thời gian tới.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 18 2   Download

 • Bài viết Cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam: Một số hạn chế và giải pháp hoàn thiện phân tích một số hạn chế của cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 14 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ thực trạng tác động của Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 20/10/2014 đến hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) qua hai đơn vị đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên sau khi áp dụng Nghị định.

  pdf17p jangni5 04-05-2018 8 1   Download

 • Bài viết Những định hướng hoạt động khoa học và công nghệ các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2016-2020 trình bày nội dung đối với hoạt động KH&CN chung cho cả vùng Bắc Trung Bộ; đối với hoạt động KH&CN của từng địa phương; một số nhiệm vụ trọng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p baohaidang 24-05-2018 3 1   Download

 • Bài viết Hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2016 và định hướng năm 2017 trình bày năm 2016, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p baohaidang 24-05-2018 6 1   Download

 • Bài viết Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ trình bày nội dung về: Một số thành tựu cơ bản của nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Nữ trí thức đối với cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án triển khai; Nữ trí thức với cơ hội tham gia hội thảo khoa học, các nghiệp vụ chuyên môn; Một số kết luận,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hokhaikyky 13-04-2018 8 0   Download

 • Bài viết Định hướng hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018 trình bày thực trạng hoạt động KH&CN của Trường Đại hcoj TDTT Bắc Ninh năm 2017 theo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; định hướng hoạt động KH&CN của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2018 theo quy định chuẩn quốc gia đối với vơ sở giáo dục đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p baohaidang 24-05-2018 2 0   Download

 • Bài báo đề xuất một số khái niệm về các đại lượng tài chính cơ bản trong hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nghiên cứu chi tiết về nội hàm các đại lượng để phục vụ cho công tác đo lường. Cùng với các khái niệm, các phương pháp đo lường tài chính trong hoạt động KH&CN cũng được xem xét để có thể tính toán chính xác các tổng đầu tư, tổng chi cho hoạt động KH&CN của quốc gia. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p danhvi11 06-09-2018 5 0   Download

 • Bài viết bàn về khái niệm văn hóa đổi mới, những rào cản trong việc hình thành văn hóa đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ và đề xuất những khuyến nghị đối với hệ thống đổi mới quốc gia.

  pdf9p thiendiadaodien_6 12-02-2019 0 0   Download

 • Bằng cách tiếp cận xã hội học, bài viết cung cấp một số kết quả nghiên cứu về khả năng và cơ hội tham gia một số hoạt động khoa học của nữ trí thức dưới tác động của các nhân tố ảnh hưởng nhằm làm rõ hơn đặc trưng của đối tượng này trong hoạt động khoa học và công nghệ.

  pdf8p trieusuper 14-09-2018 13 1   Download

 • Mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệ là xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người mới Việt Nam; góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của n...

  pdf1p truongdoan 10-07-2009 714 112   Download

 • Tập tài liệu này đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp cho các cán bộ khoa học của Viện có các thông tin cần thiết trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tập tài liệu được biên chế thành 3 phần, phần I này trình bày về phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

  pdf76p colendaica32 02-06-2014 227 54   Download

 • Tập Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học được biên chế thành 3 phần, phần II này là nội dung của phần II và phần III, trình bày về quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn.

  pdf59p colendaica32 02-06-2014 91 25   Download

Đồng bộ tài khoản