Hồi thứ ba mươi chín

Xem 1-20 trên 42 kết quả Hồi thứ ba mươi chín
 • Chung Vô Diệm Hồi thứ Bốn Mươi Chín Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng, Chung hậu nhờ thầy trừ chị Cáo Đây nhắc lại khi Chung hậu sanh Điền Đơn tại Sản Long Trì có viết huyết chiếu và cởi chiến bào ra ủ xong xuôi, rồi để nằm tại cái hầm, chư vị thánh thần và Trị Nhựt Công Tào ở đó canh giữ từ lúc ban mai cho tới tối. Lúc ấy tại xứ Hoài Nam có vợ chồng Mạnh Như, gia tư phú hữu, chồng đã năm mươi sáu tuổi, vợ cũng quá năm mươi ba mà...

  pdf43p ngoisao1209 23-12-2010 46 2   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Ba Mươi Chín Ngưu Tư Tấn và Hô Diên Táng trở về phục chỉ . Cha con Dương Nghiệp đã vâng mạng, chỉ một vài ngày sau sẽ đến chầu bệ hạ. Vua Thái Tôn mừng rỡ, vội vã khiến Bát Vương chuẩn bị nghênh tiếp, Bát Vương tuân lệnh, sắp đặt đâu đó xong xuôi, tạm nghỉ nơi quá n dịch để chờ tin cha con Dương Nghiệp kéo đến.

  pdf5p linhdan05015 29-12-2010 48 5   Download

 • Dực-thánh vương quát: - Ngừng tay. Người trên thuyền đang đánh nhau hỗn loạn, bỗng ngừng lại, rồi cùng nhảy lui. Bọn Tống trở về thuyền của Dực-thánh vương. Dực-thánh vương hướng sang thuyền Trần Kiệt hỏi: - Cao nhân nào, xin cho biết cao danh quí tính.

  pdf16p minhnguyen 17-06-2009 85 3   Download

 • Tại đảo Hãm Không, khi Bạch Ngọc Đường ra đi tới nay, ngót hai tháng rồi, tin tức vắng bặt, làm cho Tẩn thiên thử Lư Phương ăn nằm chẳng yên. Tuy có ba anh em họ Hàng, họ Từ, họ Tưởng khuyên giải, mà cũng chẳng dứt sầu. Ngày nọ bốn anh em họp nhau tại khách thích, Lư Phương bèn nói rằng: "Từ khi năm anh em ta kết bạn tới nay, một nhà tựu hội vui vẻ, nay vì ngũ đệ nóng nảy, ngang tàng, muốn tìm Ngự miêu để đối địch, thành ra lìa nhau...

  pdf6p ngoisao1209 23-12-2010 55 2   Download

 • Vạn Huê Lầu diễn nghĩa Tác giả: Khuyết Danh hồi thứ ba mươi chín Khi Mã thị thấy chồng ngồi làm thinh có vẻ buồn thì hỏi: - Tướng công ơi! Thiếp can gián tướng công bấy nhiêu lời mà tướng công đem lòng giận thiếp làm chi? Vương Bỉnh nói : - Không phải là ta giận phu nhân đâu. Sở dĩ ta làm thinh là đang suy nghĩ cách nào để tra xét việc ấy cho Thiên Tử. Mã thị nói: - Nếu tướng công không giận thiếp thì hãy nghe thiếp một lời này. Vương Bỉnh nói: -...

  pdf5p linhdan05015 29-12-2010 27 2   Download

 • Hôm sau, Du Trí Văn và Ngô Đạo Am bày tiệc rượu ăn mừng cho Lệ Minh Đường, trong lúc ba người đang vui say, bỗng có nội giám chạy vào thưa: - Tôi là Lữ Phúc, phụng thánh chỉ đến triệu quan Trạng vào cung. Lệ Minh Đường nghe nói, vội vã hối gia nhơn dọn bàn hương án tiếp thánh chỉ rồi hỏi Lữ Phúc: - Chẳng hay thánh chỉ triệu ta vào cung có việc chi? Lữ Phúc thưa: - Hôm nay Thánh thượng ngự ra vườn thượng uyển, trông thấy trăm hoa đua nở, cảnh...

  pdf21p sting1209 24-01-2011 37 6   Download

 • Đương lúc Trí Hóa xin tiền, có một người trong tốp ấy đứng ra hỏi rằng: "Ớ chú kia, chẳng hay chú tên họ là gì?". Trí Hóa đáp: "Tôi tên Vương Nhị, còn ông đại danh là chi?”. Người ấy đáp: "Ta tên Vương Đại, bây giờ có một chuyện muốn nói với chú em, nhưng không biết chú em có bằng lòng hay không?". Trí Hóa nói: "Xin ông cho biết". Vương Đại bèn nói: "Hiện nay trong Tử cấm thành có mướn phu vét hào, mỗi ngày ăn ba bữa cơm, và tiền công sáu mươi...

  pdf6p ngoisao1209 23-12-2010 47 3   Download

 • Nguyên Giáng Trinh là con của vị cử nhân Châu Hoán Chương, năm nay được mười chín tuổi, vốn là người huyện Nghi Trung phủ Dương Châu, nhân mẹ chết, nên cha con mới qua Khánh Châu tìm bà con, rủi tìm không gặp mới mướn nhà ở tại cầu Tứ Lãnh gần Cô Sơn để ngày vui đọc sách. Ngày nọ Mã Cường đi qua, thấy Giáng Trinh có sắc đẹp, liền lập kế bắt Châu Tiên sinh giải xuống quan Thái thú, nói rằng: "Nó thiếu tôi một trăm rưởi lượng bạc mà không trả nên xin...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 53 2   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Hai Mươi Chín Lúc ấy, quân vào báo lại, Giám Quốc Triệu Khuông Nghĩa và Tả thừa tướng Triệu Phổ Đồng dẫn bá quan ra cách mười dặm trường đình mà tiếp giá. Tống Thái Tổ về đền ngồi ngự. Triệu Khuông nghĩa và bá quan văn võ đồng lạy và vấn an. Tống Thái Tổ thuật sơ việc đánh Nam Đường lao khổ.

  pdf3p linhdan05015 29-12-2010 37 2   Download

 • Đạo binh Yên lúc này ngày đi đêm nghỉ, đi gần nửa tháng trời mới tới ải giáp giới nước Tề. Tôn Nguyên sóai truyền lịnh, cách thành bốn mươi dặm hạ trại, Đóng binh làm năm khoản, rồi cho nghỉ binh ba ngày, mới toan tính sự giao chiến. Qua ngày thứ tư, Tôn Phò mã truyền lịnh gióng trống nhóm chư tướng lại mà thương nghị. Phò mã khi ấy nói: - Trận này là trận đầu, nếu sai các tướng đi, thì e bất tiện, vậy để bổn sóai lâm trận trước, coi thế giặc thế...

  pdf10p ngoisao1209 23-12-2010 42 1   Download

 • Nói về Yên Bình công chúa với cung nữ Hồng Tiêu, từ khi bị hại, linh hồn phảng phát không biết nương dựa vào đâu, cứ bay lửng đửng giữa chừng, rồi trở về tới Hàng Đan, vào trong thâm cung ứng mộng mà bày tỏ cùng cha mẹ. Khi tới nơi thấy lầu xưa nhện bủa, các cửa rêu in, trăm hoa đua nở mùa xuân, chạnh tủi hồng nhan bạc phận, bèn ngâm một bài thơ như vầy: Vừng ác bay qua chen thỏ bạc Trời xanh riêng ghét phận má hồng Xưa nay những kẻ tài hoa...

  pdf17p ngoisao1209 23-12-2010 25 1   Download

 • Đây nói về vợ Tống nguyên vương (là anh ruột Nghi vương) tên là Lý nương nương, đương khi ngồi trong cung lo lắng, bỗng thấy Cung giám vào tâu sự tình sau trước, Lý hậu nghe hết các lời, liền nhào lăn xuống đất, ba hồn gần ra khỏi xác, chín vía đã muốn lìa mình. Cung nga bồng để trên long sàng, thang thuốc hồi lâu mới tỉnh. Thương đời đoạn máu theo nước mắt, thảm thiết chồng và lại tiếc con.

  pdf41p ngoisao1209 23-12-2010 36 1   Download

 • Qua ba ngày rồi, Bạch Liên với Chung hậu còn ngồi nghị sự, xảy thấy quân kỳ bài vào tâu rằng: - Sở vương phong cho Do Minh làm chủ soái đem binh tới khiêu chiến trước dinh. Chung hậu nghe báo cả buồn, biết mình phai vương mang tai nạn, lúc trước lời thầy có dặn: Tới Hoài Nam phải phòng thất sát thần. Chung hậu than thở hồi lâu, Bạch Liên mới khuyên can rằng: - Sự tai nạn tự nơi trời định, hiền muộn chớ buồn rầu, trong sáu ngày đại hạn sẽ qua, chừng ấy...

  pdf52p ngoisao1209 23-12-2010 36 1   Download

 • Phong Kiếm Xuân Thu Dịch Giả: Tô Chẩn Hồi Thứ Chín Nam quận vương dấy binh đánh giặc, Tôn Thoại Ba bị kiếm bỏ mình Nói về Tề Tương Vương dẫn bá quan đưa ra triều môn, Tôn Tẩn tâu rằng: "Xin bệ hạ trở lại, sách có chữ rằng:Tống quán thiên lý chúng tu nhứt biệt". (Nghĩa là đưa người ngàn dặm, thì phải biệt nhau). Tương vương nói: "Á phụ có đi hãy về cho chóng, kẻo trẫm đợi trông". Nói rồi dạy quân quày xe trở lại.

  pdf13p 2332007 11-04-2011 43 7   Download

 • Ngại Hổ từ khi rời khỏi Ngọa Hổ Câu cố ý tới Tương Dương, nhưng vì mấy ngày ở nhà Sa Long không được uống rượu cho nhiều, nên ngày đầu vừa gặp quán nhậu uống say mèm đi không được, ngày thứ nhì cũng vậy, qua ngày thứ ba tỉnh ngộ rằng: "Nếu ta cứ như thế mãi, rồi đây e lỡ dở như lúc tới Ngọa Hổ Câu, vậy ta phải đi riết mới được!”. Nghĩ như vậy bèn đi suốt đêm. Tới sáng gặp kẻ đi đường hỏi thăm mới hay đi lạc năm sáu chục...

  pdf7p ngoisao1209 23-12-2010 44 2   Download

 • Chung Vô Diệm Hồi Thứ Mười Chín Chung hậu, lập đài chín trượng Nương nương, cầu thánh ba phen Khi Yên sứ lui ra rồi, Tề vương bàn nói với Chung hậu rằng: - Ngự thê phải ráng làm sao cho khỏi mất thinh danh. Chung hậu nói: - Việc ấy có khó chi, bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ. Tề vương cả mừng, rồi lại hỏi rằng: - Chẳng hay Ngự thê tính ở chỗ nào mà khảy đờn ấy? Chung hậu nói: - Xin Bệ hạ chớ lo, để mặc tôi lo liệu. Nói rồi liền hạ chỉ truyền...

  pdf6p ngoisao1209 23-12-2010 47 1   Download

 • Câu 1:Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu của lịch sử.Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị của Đảng. a)Đảng CMVN ra đời ngày 3/2/1930 là một tất yếu ls bởi vì: - Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại lịch sử mới. - Đó là kết quả của sự chuẩn bị công phu và khoa học của lãnh tụ NAQ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức....

  doc17p mattroianhbinhminh 28-02-2011 828 185   Download

 • Vào cái năm tròn chín mươi tuổi, tôi muốn tự thưởng một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên. Tôi bỗng nhớ đến Rosa Cabarcas, bà chủ một nhà chứa vốn thường hay báo cho các khách hàng sộp mỗi khi có sẵn một của lạ. Tôi không bao giờ quỳ gối trước thứ của lạ này cũng như trước bất cứ lời mời mọc tục tĩu nào của bà ta; ấy thế nhưng bà ta cũng chẳng hề tin vào tính rõ rãng trong nguyên tắc sống của tôi....

  doc43p namvna 30-11-2009 356 155   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 Ebook Tây du ký 3 của nhà văn Ngô Thừa Ân gồm nội dung hồi thứ tám mươi ba đến hồi thứ chín mươi chín. Mời bạn tham khảo nội dung hai phần cuốn sách để theo dõi cuộc hành trình của thầy trò Đường Tăng.

  pdf370p talata_4 17-12-2014 54 23   Download

 • Hoàng Đế hỏi: Năm vận thay đổi để chủ về năm, trên ứng với “thiên cơ” (cơ là năm); Hàn thử nóái nhau; chân tà cùng gặp. nóäi ngoại phân ly; sáu kinh thay đổi, năm khi lần lượt, thái quá và bất cập, chuyên thắng và kiêm tinh... Xin cho biết rõ nguyên ủy ra làm sao? (1) [1]. Kỳ Bá thưa rằng: Cần phải hiểu rõ khí và vị. Vị ở trên trời là thiên văn; vị ở dưới đất là địa lý; suốt với sự biến hóa của nhân khí, là nhân sự (việc của người....

  pdf15p hoacuc1209 18-01-2011 53 5   Download

Đồng bộ tài khoản