intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh

Xem 1-2 trên 2 kết quả Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh
  • Xƣơng đƣợc coi nhƣ hình dạng cơ bản của đối tƣợng với số ít các điểm ảnh cơ bản và nó là cách biểu diễn đối tƣợng một cách cô đọng. Nó thƣờng đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực nhƣ đồ họa máy tính, tra cứu ảnh, nhận dạng ký tự. Các thuật toán tìm xƣơng thƣờng gặp phải vấn đề tạo ra xƣơng có gai nên làm ảnh hƣởng tới độ chính xác. Đề tài trình bày kỹ thuật cắt tỉa xƣơng của ảnh để làm mịn xƣơng....

    pdf45p chieuwindows23 01-06-2013 44 8   Download

  • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định đặc điểm hình thái lồi cầu xương hàm dưới người Việt trưởng thành có khớp TDH không triệu chứng trên hình ảnh CBCT. Xác định đặc điểm hình thái hõm khớp và lồi khớp của khớp TDH không triệu chứng người Việt trưởng thành trên hình ảnh CBCT. Xác định vị trí lồi cầu xương hàm dưới người Việt trưởng thành có khớp TDH không triệu chứng ở tư thế lồng múi tối đa và tư thế há tối đa.

    pdf156p cotithanh321 06-08-2019 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh
p_strCode=kythuatcattiaxuongcuaanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản