intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãnh đạo của Đảng

Xem 1-20 trên 3142 kết quả Lãnh đạo của Đảng
 • Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 10 1   Download

 • Trong khoảng thời gian từ Đại hội VIII đến Đại hội IX, nhiều tư duy mới, quan điểm, chủ trương mới của Đảng về các vấn đề kinh tế được bổ sung, phát triển. Đó là sự kế thừa, bổ sung và hoàn thiện nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, Đảng lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu.

  pdf5p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Cuốn sách Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua tuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn… của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến nay. Phần 1 trình bày về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt.

  pdf410p lavender2022 27-04-2022 4 0   Download

 • Phần 2 cuốn sách Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua đề cập đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

  pdf394p lavender2022 27-04-2022 4 0   Download

 • Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay.Phần 1 gồm hai nội dung: vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf450p lavender2022 26-04-2022 21 0   Download

 • Phần thứ hai cuốn sách Những chặng đường lịch sử trình bày nội dung về “cố rán sức qua khỏi mùa đông, Lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa xuân", công việc khẩn cấp bây giờ. Tác giả đã tái hiện bức tranh lịch sử hoành tráng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một giai đoạn cách mạng mà có lúc vận nước như “ngàn cân treo sợi tóc”.

  pdf236p lavender2022 26-04-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ, luận án xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng khu vực phòng thủ đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf191p linyanjun_2408 21-04-2022 7 2   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn Thành ủy Hải phòng l nh đạo công tác an ninh, trật tự, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng đối với công tác an ninh, trật tự trên địa bàn thành ph Hải Phòng giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf190p linyanjun_2408 21-04-2022 6 2   Download

 • Luận văn cố gắng làm rõ hơn những hoạt động đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Việt Nam dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng trong phong trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 đƣợc phản ánh trên báo Dân Chúng. Qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị nguồn tƣ liệu lịch sử của báo Dân Chúng, phục vụ nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, của các cơ quan giáo dục, của các cơ quan nghiên cứu lịch sử báo chí cách mạng… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p badbuddy10 21-04-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách Đường Bác Hồ đi cứu nước được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết cấu thành hai phần: Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf378p cucngoainhan9 07-04-2022 8 0   Download

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ của Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh và nhiều trí thức yêu nước trên diễn đàn báo chí, nghị trường ở Sài Gòn diễn ra sôi động, trong đó nổi lên là hoạt động của Đảng Lập hiến do Bùi Quang Chiêu lãnh đạo. Bài viết đi sâu phân tích bối cảnh ra đời, hoạt động và những tác động của Đảng Thanh niên ở Nam Kỳ từ năm 1926 đến năm 1927.

  pdf8p viedison 13-04-2022 2 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đáng giá tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc của nhân viên các doanh nghiệp Công nghệ thông tin tại Tp.HCM như thế nào; mức độ tác động của các yếu tố thành phần phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kế công việc của nhân viên các công CNTT tại TP.HCM.

  pdf126p badbuddy09 05-04-2022 10 0   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu chiến dịch Đường số 9 - Khe Sanh nhằm góp phần làm giàu kho tàng lí luận nghệ thuật quân sự Việt Nam (như nghệ thuật nghi binh; nghệ thuật chọn khu vực tác chiến; nghệ thuật hiệp đồng binh chủng; nghệ thuật chọn phương châm tác chiến phù hợp; sử dụng linh hoạt các hình thức tác chiến...); đồng thời, thông qua việc nghiên cứu chiến dịch này để thấy rõ được sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta mà đứng đầu là Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương trong điều hành cuộc chiến tranh.

  pdf113p badbuddy09 05-04-2022 4 0   Download

 • Tiểu luận có nội dung gồm 3 chương trình bày về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; Đảng lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975); thành tựu, khuyết điểm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975), trách nhiệm của sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p surii01 05-04-2022 17 4   Download

 • Luận án làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với phát triển kinh tế công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2015, đúc kết những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với quá trình phát triển kinh tế công nghiệp ở địa phương trong thời gian tiếp theo.

  pdf199p caphesuadathemchanh 29-03-2022 14 1   Download

 • (NB) Giáo trình Điều khiển thủy lực với mục tiêu giúp các bạn có thể xác định được phạm vị ứng dụng cuả truyền động thuỷ lực; Xác định được tổn thất trong hệ thống; Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động thuỷ lực theo yêu cầu đặt ra cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình; Lựa chọn, kiểm tra chức năng, lắp ráp và hiệu chỉnh được các phần tử thuỷ lực, điện – thuỷ lực cho sơ đồ hệ thống đã thiết lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf28p hoatudang09 15-03-2022 2 1   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 20 1   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư bùng nổ, đang diễn ra sau sắc ở nhiều nước phát triển và diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển như hiện nay, đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị toàn cầu.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 7 0   Download

 • Trong những năm (1965 - 1968), sau khi Mỹ dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ” lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước tính hình đó, Trung ương Đảng đã kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến với phương châm địch đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu, bình thường thì toàn dân sản xuất. Thực hiện chủ trương của Đảng, miền Bắc đã giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và sẵn sàng đánh bại chiến tránh phá hoại của đế quốc Mỹ.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lãnh đạo của Đảng
p_strCode=lanhdaocuadang

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2