intTypePromotion=1
ADSENSE

Linq to xml

Xem 1-19 trên 19 kết quả Linq to xml
 • Các chủ đề trong hội thảo: 5 phút với XML và XSLT LINQ to XML So sánh LINQ với các thư viện XML khác

  ppt0p nhungmon 19-03-2009 994 240   Download

 • C # programmers at any level need to learn about LINQ (Language-Integrated Query), Microsoft’s breakthrough technology for simplifying and unifying data access from any data source. With LINQ you can write more elegant and flexible code, not just to access databases and files but also to manipulate data structures and XML. LINQ for Visual C# 2008 is a short guide to the major features of LINQ. It thoroughly covers LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to DataSet, and LINQ to XML. For instance, you’ll learn to...

  pdf197p dreamlclove 16-08-2009 1066 402   Download

 • It has been three years and I’m still trying to get the word ‘‘grok’’ into everyone’s mainstream vocabulary (see the introductions to my last two books), and one of the things that I am ‘‘grokking’’ is the new LINQ technology coming out of the Microsoft campus. Microsoft is touting LINQ as a ‘‘groundbreaking innovation’’ that promises to ‘‘revolutionize the way developers work with data.

  pdf410p tailieuvip13 25-07-2012 84 30   Download

 • Mục tiêu của chương 7 Language Integrated Query (LINQ)nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO. NET. Language Integrated Query (LINQ) là ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau.

  ppt30p xuanlan_12 26-04-2014 118 21   Download

 • With LINQ, you can query data from a variety of sources — including databases, objects, and XML files — directly from Microsoft Visual Basic® or C#. Guided by data-access experts who’ve worked in depth with LINQ and the Microsoft development teams, you’ll learn how .NET Framework 4 implements LINQ, and how to exploit it. Clear examples show you how to deliver your own data-access solutions faster and with leaner code. Discover how to: Use LINQ to query databases, object collections, arrays, XML, Microsoft Excel® files, and other sources...

  pdf705p stingdau_123 26-01-2013 84 18   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - XML và Database có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: XML và cơ sở dữ liệu, Xdocument, xử lý dữ liệu XML với ASP, LINQ to XML. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p thangnamvoiva20 20-09-2016 55 6   Download

 • Language-Integrated Query (LINQ) is a set of features introduced in Visual Studio 2008 that extends powerful query capabilities to the language syntax of C# and Visual Basic. LINQ introduces standard, easily-learned patterns for querying and updating data, and the technology can be extended to support potentially any kind of data store. Visual Studio includes LINQ provider assemblies that enable the use of LINQ with .NET Framework collections, SQL Server databases, ADO.NET Datasets, and XML documents. What is Linq?...

  pdf58p trasua_123 02-01-2013 68 5   Download

 • In the previous chapter, I introduced you to LINQ. I provided some examples to whet your appetite, and shared some premature tips. You may be perplexed though by some of the syntax. If so, it is probably because the C# you witnessed in that chapter is new and improved. The reason for the C# language upgrade is that C# 2.0 just didn’t have the muscle to pull off LINQ. In this chapter, I introduce you to the more powerful C# 3.0.

  pdf626p dreamlclove 21-08-2009 707 263   Download

 • Làm việc với XML bằng cách sử dụng của Microsoft NET 2.0 phiên bản Framework và dưới đây là một cồng kềnh nhiệm vụ. API có sẵn sau các mô hình W3C DOM, và là trung tâm tài liệu. Tất cả mọi thứ bắt đầu với tài liệu, bạn có thể tạo ra các yếu tố mà không có một tài liệu, thậm chí một mảnh XML là một tài liệu.

  doc9p mr_nghia88 30-01-2012 93 21   Download

 • LINQ is the project name for a set of extensions to the .NET Framework that provide a generic approach to querying data from different data sources. LINQ will premier in Visual Studio 2008, and will become the next must–have skill for .NET developers. For more information about LINQ, you can check out the author’s portal at

  pdf624p possibletb 29-11-2012 70 17   Download

 • The best way to write queres using LINQ to SQL is by having a DataContext-derived class in your code that exposes all the tables, stored procedures, and user-defined functions you need as properties of a class instance. You also need entity classes that are mapped to the database objects. As you have seen in previous chapters, this mapping can be made by using attributes to decorate classes or through an external XML mapping file. However, writing this information by hand is tedious and error-prone work. You need some tools to help you accomplish this work....

  pdf0p trasua_123 29-12-2012 46 8   Download

 • Trên bề mặt, LINQ to XML trông đáng sợ, nhưng điều này và ba chương trước nên đã xua tan tin đồn xấu xa. Hy vọng rằng, khi bạn bắt đầu làm việc theo cách của bạn thông qua chương này, bạn nhanh chóng nhận ra rằng nó thực sự không phải là xấu như bạn nghĩ.

  pdf41p kimku13 24-10-2011 56 7   Download

 • Chắc chắn, làm việc với các chú thích, các sự kiện, và các trục có thể được khó khăn, nhưng mục đích của chương này là để cho bạn thấy rằng làm việc với họ cũng có thể thú vị và hết sức vui vẻ. Trước tiên, bạn kiểm tra xây dựng chức năng và vai trò quan trọng đóng trong LINQ to XML. Xây dựng chức năng cung cấp khả năng dễ dàng

  pdf41p kimku13 24-10-2011 46 7   Download

 • Need fast, robust, efficient code solutions for Microsoft C# 4.0? This book delivers exactly what you’re looking for. You’ll find more than 200 solutions, best-practice techniques, and tested code samples for everything from classes to exceptions, networking to XML, LINQ to Silverlight. Completely up-to-date, this book fully reflects major language enhancements introduced with the new C# 4.0 and .NET 4.0. When time is of the essence, turn here first: Get answers you can trust and code you can use, right now!...

  pdf669p bookstore_1 10-01-2013 86 6   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng 2: Language Integrated Query (LINQ) gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO.NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt30p tangtuy16 02-07-2016 44 4   Download

 • In this chapter, you will learn about LINQ to Objects, which allows you to apply LINQ expressions to containers of data (arrays, collections, custom types). This information will serve you well when we examine how to apply LINQ expressions to relational databases (via LINQ to ADO) and XML documents.

  pdf45p tangtuy20 28-07-2016 36 1   Download

 • LINQ là gì? Mô hình hóa CSDL bằng LINQ Ngôn ngữ mở rộng (Extension Language) Thao tác truy vấn CSDL với LINQ Hỏi đáp LINQ là tập hợp ngôn ngữ và các hàm API mở rộng, hỗ trợ thực hiện truy vấn SQL trực tiếp bằng ngôn ngữ lập trình trong .NET LINQ hỗ trợ nhiều dạng dữ liệu khác nhau: Object, XML, SQL, Datasets…

  pdf34p viethung2512 28-09-2011 117 24   Download

 • Xử lý dữ liệu với LINQ to SQL LINQ to SQL cung cấp dịch vụ cho phép bạn giao tiếp với cơ sở dữ liệu SQL Server. Có rất nhiều loại khác của các nhà cung cấp, chẳng hạn như LINQ to Các đối tượng cho cơ sở dữ liệu chung (bao gồm SQL Server), LINQ to XML cho các nguồn dữ liệu XML, và LINQ to Oracle cho cơ sở dữ liệu Oracle

  pdf17p yukogaru7 24-10-2010 72 22   Download

 • Language Integrated Query (LINQ), as well as the C# 3.0 and VB 9.0 language extensions to support it, is the most import single new feature of Visual Studio 2008 and the .NET Framework 3.x. LINQ is Microsoft ’ s first attempt to define a universal query language for a diverse set of in - memory collections of generic objects, entities persisted in relational database tables, and element and attributes of XML documents or fragments, as well as a wide variety of other data types, such as RSS and Atom syndication feeds. Microsoft invested millions of dollars in Anders Hejlsberg...

  pdf676p bachvi 27-09-2010 244 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1185 lượt tải
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Linq to xml
p_strCode=linqtoxml

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2