intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật an toàn thực phẩm năm 2012

Xem 1-20 trên 26 kết quả Luật an toàn thực phẩm năm 2012
 • Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Mẫu 3a) được ban hành theo căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

  doc4p ocmo999 01-03-2021 3 0   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

  pdf12p conchokon 22-09-2012 59 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN LIÊN NGÀNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 29 1   Download

 • Ngày 08 tháng 8 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì cuộc giao ban Quý III/2012 về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh thủy sản. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Tổng cục Thủy sản, Thanh tra Bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, các Cục: Thú y, Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản....

  pdf3p conchokon 12-09-2012 99 5   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…….., ngày ……… tháng ………. năm……. BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

  pdf3p muananghe 01-08-2013 121 5   Download

 • Quyết định số: 1108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 42 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật An...

  pdf17p hoamynguyen1811 19-04-2013 47 2   Download

 • Trong những năm vừa qua, xã hội Việt Nam có rất nhiều các vụ việc, sự kiện, hiện tượng gây xôn xao, náo động trong nhân dân trên tất cả các lĩnh vực như: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục, Pháp luật, An toàn thực phẩm… Y tế là một trong những vấn đề được dư luận nhắc đến khá nhiều với các nội dung khác nhau, dư luận xã hội về tai biến thai sản là một ví dụ điển hình. Hiện tượng này diễn ra ngày càng nhiều với xu hướng tăng...

  ppt34p huyenbabykute 27-02-2013 154 40   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 10, 11 NĂM 2012

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 39 2   Download

 • Thông tư số: 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 năm 2012;...

  pdf26p codon_02 27-11-2015 56 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHUYỀN NHIỆM VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TỪ SỞ Y TẾ SANG SỞ CÔNG THƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật An tòan thực phẩm năm 2010; Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BTC ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương về quy định cấp,...

  pdf2p minhtri2205 04-06-2013 44 1   Download

 • Thông tư 47/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - dung môi. Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

  doc23p daoducmanh0410 31-12-2017 25 1   Download

 • Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh An toàn Thực phẩm nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2012 còn tồn chuyển sang năm 2013 do tỉnh Đồng Nai ban hành.

  doc2p juliakaka 07-06-2014 34 0   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 5 NĂM 2012

  pdf3p socoladaungot 13-07-2012 53 5   Download

 • Thông tư liên tịch 67/2013/TTLT-BTC-BYT Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành.

  pdf14p minhhanhmh 05-03-2014 42 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 3 NĂM 2012

  pdf3p 2namsau 29-05-2012 58 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 8, 9 NĂM 2012

  pdf4p cunghoangdao 28-12-2012 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “MÔ HÌNH CHỢ THÍ ĐIỂM BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf8p cunghoangdao 28-12-2012 30 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ NGÀNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2012 CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 64 2   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 4 NĂM 2012

  pdf3p coolandclean 23-05-2012 44 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật an toàn thực phẩm năm 2012
p_strCode=luatantoanthucphamnam2012

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2