intTypePromotion=1
ADSENSE

Mệnh đề if trong tiếng Anh

Xem 1-17 trên 17 kết quả Mệnh đề if trong tiếng Anh
 •  Bài giảng "Ôn thi tuyển sinh sau đại học môn Tiếng Anh" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về: Passive voice, gerund (V-ing) và to infinitive, nghĩa của của các từ cùng thể loại, tenses, relative clause, preposition, reported Speech,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  ppt105p doinhugiobay_08 23-12-2015 145 49   Download

 • a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb.VD:

  doc6p oxford030189 15-08-2011 626 169   Download

 • Nhắc đến IF chúng ta thường nhắc đến 3 hay 4 loại If nhưng đằng sau đó If còn có nhiều loại nữa ,,, 1.If....then :Nếu...thì VD: If she can't come to us,then we will have to go and see her 2.If dùng trong dạng câu không phải điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó VD:If you want to learn a musical instrument,you have to practice If you did not do much maths at school,you will find economics difficult to understand If that was Marry,why didn't she stop and stay hello...

  doc47p nguyenvanquan037 10-01-2011 1182 211   Download

 • I) Các cách dùng cơ bản. a. Loại I. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb

  pdf6p heavenmaster1995 07-08-2011 159 21   Download

 • Các cách dùng cơ bản. Nếu mệnh đề IF diễn tả 1 hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay 1 sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc: If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb. VD: If I worlk late, I get tired. If you get wet, you should change your clothes. If I have money, Iwill buy the car.

  doc3p quanghuyas1294 17-01-2014 96 19   Download

 • Câu điều kiện nào cũng có hai phần : Mệnh đề If (mệnh đề bắt đầu bằng li ên từ If) và Mệnh đề chính. Mệnh đề If nêu giả thuyết, còn mệnh đề chính thì nêu kết quả của giả thuyết ấy. Trong câu If it rains, they will get up later than usual (Nếu trời mưa, họ sẽ dậy muộn hơn thường lệ), ta có mệnh đề If là If it rains và mệnh đề chính làThey will get up later than usual . Có ba loại câu điều kiện.

  pdf6p abcdef_36 07-10-2011 280 110   Download

 • Tài liệu Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 sau đây sẽ giúp các bạn hệ thống lại được những kiến thức trong môn Tiếng Anh lớp 9 như thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn dùng “ wish”, giới từ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, động từ tình thái dùng với If, lời nói trực tiếp và gián tiếp, câu hỏi đuôi, danh động từ theo sau một số động từ.

   

  doc14p giangminn 15-05-2015 1254 286   Download

 • Choose the best answer. 1. It doesn’t matter ....... I rest or not. a. if b. whether c. that d. when 2. ........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind. a. That/that b. Which/what c. What/why d. What/that 3. ........ I was free that day b. It happened that a. It happened to c. That happened d. It was happened that 4. He ...... you’re not going abroad. b. is surprised that a. surprised that c. is surprised whether d. surprised at 5. I wonder how much ........ . a. cost the coat b. does the...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 193 66   Download

 • Choose the best answer. 1. It doesn’t matter ....... I rest or not. a. if b. whether c. that d. when 2. ........ I can’t understand is ........ he wants to change his mind. a. That/that b. Which/what c. What/why d. What/that 3. ........ I was free that day a. It happened to b. It happened that c. That happened d. It was happened that 4. He ...... you’re not going abroad. a. surprised that b. is surprised that c. is surprised whether d. surprised at 5. I wonder how much ........ . a. cost the coat b. does the...

  pdf5p quynhmagic 09-04-2013 134 45   Download

 • Loại I: nếu mệnh đề IF diễn tả một hành động có thật và sẽ xảy ra ở tương lai hoặc hiện tại, hay một sự thật luôn luôn đúng, ta dùng cấu trúc If + S + Simple Present, S + will/ Simple Present/ modal Verb. Ex: If I work late, I get tired. If you get wet, you should change your clothes. If I have money, I will buy the car.

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 80 21   Download

 • A: What time will you phone me tomorrow? - B: I’ll phone you when I get home from work. "I’ll phone you when I get home from work” là một câu có 2 thành phần: Thành phần chính: "I’ll phone you” và Thành phần chỉ thời gian (when-part): "When I get home from work (tomorrow)” Thời gian đề cập trong câu này là ở thì tương lai (tomorrow) nhưng chúng ta dùng thì hiện tại (present) get trong mệnh đề chỉ thời gian (when-part) của câu. ...

  pdf6p lathucuoicung123 26-09-2013 86 6   Download

 • Câu điều Kiện đảo Ngữ, Câu điều Kiện ẩn Câu điều kiện đảo ngữ có chủ ngữ đứng sau động từ, câu điều ẩn có ý như câu điều kiện nhưng cấu trúc của nó không hoàn toàn giống như một câu điều kiện đầy đủ hai mệnh đề (mệnh đề IF và mệnh đề chính). Trong bài này, ta sẽ xem xét tất cả các trường hợp câu điều kiện đảo ngữ và câu điều kiện ẩn.

  pdf3p brightenmoon 21-08-2010 569 143   Download

 • Diễn đạt kết quả của một yếu tố tưởng tượng: Sẽ If I was asked to work on Sunday I should resign. Dùng trong mệnh đề có that sau những tính từ chỉ trạng thái như anxious/ sorry/ concerned/ happy/ delighted…: Lấy làm … rằng/ lấy làm …vì

  pdf6p kuro113 28-03-2011 70 3   Download

 • One và You Cách sử dụng to say, to tell Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu 38. One và You Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau. 38.1 One   Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one’s, he, his. If one takes this exam without studying, one is likely to fail. (Nếu một người không học bài mà đi thi...

  pdf4p vantrungtran 02-02-2010 290 180   Download

 • Modal verbs may - might 1. MAY và dạng quá khứ MIGHT diễn tả sự xin phép, cho phép (permission). May I take this book? Ũ Yes, you may. She asked if she might go to the party. 2. MAY/MIGHT dùng diễn tả một khả năng có thể xảy ra hay không thể xảy ra. It may rain. He admitted that the news might be true. 3. Dùng trong câu cảm thán MAY/MIGHT diễn tả một lời cầu chúc. May all your dreams come true! Trong cách dùng này có thể xem MAY như một loại Bàng Thái cách (Subjunctive). 4. MAY/MIGHT dùng trong mệnh đề theo sau các động từ hope (hy vọng) và...

  pdf5p vanhoc1111 18-02-2011 153 60   Download

 • A. Choose the best answer among A, B, C or D to complete each sentence. 1. I would have visited you before if there__________quite a lot of people in your house. A. hadn't B. hadn't been C. wouldn't be D. wasn't 2. If you had caught the bus, you _____________ late for work. A. wouldn't have been B. would have been C. wouldn't be D. would be 3. If I ________, I would express my feelings. A. were asked B. would ask C. had been asked D. asked 4. If________ as I told her, she would have succeeded. A. she has done B. she had done C. she does...

  pdf0p quynhmagic 09-04-2013 82 22   Download

 • Cùng tìm hiểu "When I do/When I have done. When and If" Thời gian đề cập trong câu này là ở thì tương lai (tomorrow) nhưng chúng ta dùng thì hiện tại (present) get trong mệnh đề chỉ thời gian (when-part) của câu. Chúng ta không dùng will trong mệnh đề when này

  pdf11p superman1111 18-03-2011 93 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mệnh đề if trong tiếng Anh
p_strCode=menhdeiftrongtienganh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2