intTypePromotion=3
ADSENSE

Một số thuộc tính của form

Xem 1-20 trên 39 kết quả Một số thuộc tính của form
 • Lập trình trên Windows có nhiều khác biệt so với lập trình trên DOS (như lập trình bằng PASCAL), các điểm khác biệt chính là: Sử dụng nhiều đối tượng trực quan trong thiết kế giao diện; Logic chương trình diễn ra theo sự kiện ...

  doc21p vodanh2011 18-06-2011 127 45   Download

 • -Control là một thành phần cơ bản trên form -Có các thành phần -Thuộc tính -Phương thức -Sự kiện -Tất cả các control chứa trong namespace:System.Windows.Forms Một số thuộc tính của control -Text: mô tả text xuất hiện trên control -Focus: phương thức chuyển focus vào control -TabIndex: thứ tự của control nhận focus -Mặc định được VS.NET thiết lập -Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control -Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương thức Hide Anchor:Neo giữ control ở vị trí xác định -Cho phép control di chuyển theo vị trí -Size: xác...

  ppt133p vienduong14 18-06-2011 76 11   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II: Lập trình giao diện do Phan Hiền biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về thư viện hỗ trợ với ngôn ngữ C# .NET; các lớp giao diện; phân chia các lớp giao diện; cú pháp tạo mới một giao diện form; thêm lớp giao diện vào giao diện chứa; một số thuộc tính của giao diện và mọt số nội dung khác.

  pdf28p cocacola_09 24-11-2015 43 3   Download

 • Control là một thành phần cơ bản trên form Có các thành phần Thuộc tính Phương thức Sự kiện Tất cả các control chứa trong namespace: System.Windows.Forms Một số thuộc tính của control Text: nội dung caption, title… Focus: chuyển focus vào control TabIndex: thứ tự của control nhận focus Mặc định được VS.NET thiết lập Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương thức Hide...

  pdf0p trantam2010 26-12-2012 50 7   Download

 • Thêm Controls Mẫu các Cho đến nay bạn đã tạo ra một hình thức, thiết lập một số thuộc tính của nó, và kiểm tra code mà Visual Studio 2005 tạo ra. Để thực hiện các hình thức hữu ích, bạn cần phải thêm các điều khiển và viết một số mã của riêng bạn.

  pdf9p golly_tit 11-08-2010 66 6   Download

 • Bài giảng "Lập trình web 1 - Chương 10: Web  from và PHP" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Form, các thành phần của Form, một số thuộc tính tiện ích của Form và Input, phân biệt phương thức GET/POST, cơ chế truyền và nhận dữ liệu giữa các trang web, truyền/Nhận qua phương thức GET, truyền/Nhận qua phương thức POST. Mời các bạn tham khảo.

  pdf54p doinhugiobay_02 13-11-2015 33 1   Download

 • Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

  pdf16p 0162987154 16-11-2017 13 0   Download

 • Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 48 0   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

  pdf12p conchokon 22-09-2012 66 3   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Form và một số Controls thông dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Form – Mẫu biểu, thuộc tính (properties) của đối tượng, các điều khiển (controls) thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_16 06-03-2016 35 2   Download

 • Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND Ban hành Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.

  pdf3p 0162987154 16-11-2017 19 1   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 38 1   Download

 • Quyết định số: 42/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/ 12/2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 32 0   Download

 • Quyết định số: 104/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 2011 - 2015, ban hành kèm theo Quyết định số 2402/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 29 0   Download

 • Quyết định số: 12/2015/QĐ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf24p ngochuyen1234567 23-10-2015 23 0   Download

 • Quyết định Số 3611/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015. Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p suti91 19-11-2015 31 0   Download

 • Thông tư số: 30/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ; căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;...

  pdf11p codon_06 21-01-2016 48 0   Download

 • Quyết định số 1175/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc2p nghqcp 09-11-2017 17 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

  doc8p nghiquyet01 22-11-2017 26 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế tài chính thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Một số thuộc tính của form
p_strCode=motsothuoctinhcuaform

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản