intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý quản trị

Xem 1-20 trên 5561 kết quả Nguyên lý quản trị
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn hóa và nguyên lý quản trị, phần 2 giới thiệu các kiến thức về văn hóa chính trị và đại cương về quản trị học hiện đại bao gồm: Tổng quan về tư tưởng quản trị học hiện đại, căn bản về khoa học quản trị hiện đại, công tác vạch kế hoạch, công tác tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p nhasinhaoanh_04 29-10-2015 115 21   Download

 • Tài liệu Văn hóa và nguyên lý quản trị đưa ra một khôn khổ quan niệm để trình bày một cách có trình tự kiến thức căn bản về quản trị. Phần 1 Tài liệu trình bày các nghiên cứu đại cương về văn hóa trị nước, đại cương về văn hóa chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf150p nhasinhaoanh_04 29-10-2015 96 20   Download

 • Tài liệu đề cương môn học nguyên lý quản trị kinh doanh trình bày nội dung về thông tin giảng viên, thông tin chung về môn học, mục tiêu môn học, tóm tắt nội dung môn học, nội dung chi tiết môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 235 9   Download

 • (bq) những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đạị trình bày trách nhiệm của nhà quản lý, học thuyết kinh doanh và quyết định một cách hiệu quả của các nhà kinh doanh.

  pdf344p miulovesmile2 30-10-2018 20 3   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Hiểu khái niệm và vai trò của hoạch định. Hiểu khái niệm và các nguyên tắc của mục tiêu. Biết các loại hoạch định trong doanh nghiệp. Vận dụng...

  pdf67p thiuyen12 15-09-2011 1089 158   Download

 • CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 1. Lịch sử hình thành và phát triển ? Từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 có những thay đổi ? Cuộc các mạng công nghiệp lần 1 vào thế kỷ 18. ? Việc sử dụng máy móc vào sản xuất nhiều hơn. ? Qui mô sản xuất của các xí nghiệp lớn hơn. ? Hình thức tổ chức công ty đa dạng hơn. ? Sự thay đổi làm xuất hiện các lý thuyết quản trị.

  pdf31p hivu69 05-08-2011 355 94   Download

 • CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1.1. Quản trị và vai trò của quản trị 1.1.1. Khái niệm ? Quản trị là hoạt động cần thiết trong tổ chức. ? Quản trị là hoạt động để đạt mục tiêu tổ chức. ?Qua?n tri. ho.c l hồn thnh cơng vie^.c thơng qua con ngu+o+`i. ?L khoa ho.c nghin cu+'u phn tích ve^` cơng vie^.c trong to^? chu+'c, to^?ng ke^'t cc kinh nghie^.m thnh nguyn ta('c v lý thuye^'t p du.ng cho tình huo^'ng tu+o+ng tu+. ...

  pdf27p hivu69 05-08-2011 419 93   Download

 • Quá trình là từ diễn tả những chức năng đang được thực hiện và các công việc ưu tiên cần các nhà quản trị giải quyết, các chức năng này cụ thể là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Hiệu suất là một phần vô cùng quan trọng của quản trị, nó đề cập đến mối quan hệ giưũa đầu vào và đầu ra. Nếu bạn có thể tạo được nhiều sản phẩm đầu ra hơn từ cùng lượng đầu vào thì bạn đã tăng được hiệu suất. Hoặc tương tự, nếu bạn có thể tạo...

  pdf30p hivu69 05-08-2011 337 85   Download

 • CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Hiểu khái niệm và vai trò của quyết định. Biết các nguyên tắc khi ra quyết định. Ứng dụng được qui trình ra quyết định. Ứng dụng được các công cụ ra quyết định. CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1. Khái niệm, đặc điểm của quyết định 1.1. Khái niệm Quyết định là lựa chọn một giải pháp tốt nhất (hợp lý nhất) cho vấn đề xác định. 1.2. Đặc điểm của quyết định ? Là sản phẩm thường xuyên của nhà quản trị. ? Là sản phẩm quan trọng nhất của nhà...

  pdf23p hivu69 05-08-2011 243 79   Download

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nhằm trình bày về các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại, các báo cáo tài chính cơ bản của ngân hàng thương mại, đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, nguyên lý quản trị ngân hàng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  pdf25p slow_12 27-06-2014 234 48   Download

 • Việc kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác nếu tuân thủ đúng các quy luật có liên quan tới quá trình kinh doanh thì mới có thể thu được kết quả và mục tiêu mong muốn. Các quy luật này được thể hiện cụ thể trong quá trình điều hành kinh doanh bằng các nguyên tắc quản trị kinh doanh.

  pdf5p phuongthanh1 29-10-2009 3446 1060   Download

 • Suốt nửa thế kỷ, Peter Drucker đã thức tỉnh và dẫn dắt những nhà quản lý, góp phần to lớn trong việc thay đổi diện mạo của môi trường doanh nghiệp bằng những bài báo mang tính đột phá trên tạp chí Harvard Business Review. Cuốn sách này là một tuyển tập vô giá những công trình quan trọng nhất của ông. Qua sự phân tích độc đáo của Peter Drucker, cuốn sách này mang lại một cơ hội hiếm có để nhìn lại những bước chuyển biến lớn trong cơ cấu các tổ chức, giúp ta hiểu rõ hơn vai...

  pdf344p vnbinh 06-08-2012 515 317   Download

 • Cơ sở hoạt động của NHTM Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại đƣợc thực hiện thông qua một quá trình gọi là : “chuyển hóa tài sản” Trong quá trình cạnh tranh, nếu ngân hàng cung cấp đƣợc dịch vụ tốt, giá thành thấp thì quá trình chuyển hóa trên diễn ra liên tục và kết quản là ngân hàng có nhiều lãi

  pdf39p pnq9292 08-07-2012 336 110   Download

 • CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP Hiểu về môi trường của doanh nghiệp. Hiểu tác động của môi trường lên doanh nghiệp. Biết các yếu tố của môi trường doanh nghiệp. CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm môi trường của doanh nghiệp Môi trường vĩ mô Môi trường vi mô Doanh nghiệp CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 2. Môi trường vĩ mô 2.1. Khái niệm ? Kinh tế ? Chính trị ? Xã hội ? Công nghệ ? Tự nhiên ? Dân số CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 2.2. Tác động của môi trường vĩ mô...

  pdf26p hivu69 05-08-2011 397 91   Download

 • Hiểu khái niệm điều khiển, lãnh đạo và động viên. Biết các phẩm chất và kỹ năng của người lãnh đạo. Biết các mô hình phong cách lãnh đạo thông dụng. Hiểu các lý thuyết động viên và biết cách ứng dụng.

  pdf31p hivu69 05-08-2011 391 85   Download

 • CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG VI Hiểu khái niệm và vai trò của hoạch định. Hiểu khái niệm và các nguyên tắc của mục tiêu. Biết các loại hoạch định trong doanh nghiệp. Vận dụng được qui trình hoạch định chiến lược. Hiểu nội dung của các loại kế hoạch hành động. CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6.1.Khái niệm và vai trò của hoạch định 6.1.1. Khái niệm ? Là quá trình xác định mục tiêu. ? Xây dựng chiến lược tổng thể thực hiện mục tiêu. ? Phát triển các kế hoạch để phối hợp hoạt động. CHƯƠNG VI HOẠCH ĐỊNH 6.1.2....

  pdf20p hivu69 05-08-2011 319 80   Download

 • CHƯƠNG IX KIỂM TRA MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG IX Hiểu khái niệm, vai trò và nguyên tắc kiểm tra. Nắm được qui trình thực hiện việc kiểm tra. Biết các loại hình kiểm tra thông dụng. Biết các công cụ phục vụ cho việc kiểm tra. Kiểm tra là chức năng liên quan đến các công việc : Đề ra tiêu chuẩn kiểm tra. Đo lường kết quả thực hiện và so sánh với tiêu chuẩn. Phát hiện sai lệch và đưa ra biện pháp điều chỉnh. Nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu của doanh nghiệp. ...

  pdf19p hivu69 05-08-2011 262 73   Download

 • CHƯƠNG VII TỔ CHỨC Biết các nguyên tắc và cở sở để xây dựng tổ chức. Biết các vấn đề liên quan đến xây dựng tổ chức. Biết các mô hình cơ cấu tổ chức thông dụng. Biết cách ủy quyền trong công việc. CHƯƠNG VII TỔ CHỨC 1. Khái niệm, nguyên tắc và cơ sở xây dựng tổ chức 1.1. Khái niệm ? Xác định những công việc cần phải làm. ? Thành lập các bộ phận để đảm nhận các công việc. ? Xác lập quyền hạn và trách nhiệm cho các bộ phận. CHƯƠNG VII TỔ CHỨC 1.2. Các nguyên tắc xây...

  pdf28p hivu69 05-08-2011 209 65   Download

 • LÃNH ĐẠO I. LÃNH ĐẠO 1. Khái niệm ? Keith Davis “ Lãnh đạo là năng lực thuyết phục những người khác hăng hái phấn đấu cho những mục tiêu đã xác định”. ? George Terry “Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con người để họ phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhóm”. Harold Koontz và Cyril O’Donell “ Lãnh đạo là sự gây ảnh hưởng đến con người nhằm theo đuổi việc đạt được mục tiêu chung” ? Hemphill & Coons “ Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân...

  pdf18p hivu69 05-08-2011 136 35   Download

 • Nội dung chương 3 tiếp theo gồm có: Những áp lực của môi trường kinh doanh, môi trường kinh doanh, môi trường vật chất , môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường chính trị, môi trường pháp lí, môi trường xã hội.

  ppt9p trentroicosao 14-03-2014 145 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý quản trị
p_strCode=nguyenlyquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2