intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhà cung cấp

Xem 1-20 trên 10791 kết quả Nhà cung cấp
 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Tân Quang (1946-2016)" là tài liệu quý, có tác dụng giáo dục sâu sắc tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, trước hết là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, cách mạng của xã; đây cũng là tài liệu để cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf162p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Cúc Đường (1946-2014): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã Cúc Đường lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thắng lợi các kế hoạch của nhà nước; Đảng bộ và nhân dân xã Cúc Đường thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bá Xuyên (1948-2015): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lãnh đạo thực hiện các kế hoạch Nhà nước sau khi đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1985); Lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng (1986-2015). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf124p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Văn Hán (1948-2015): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất; lãnh đạo xây dựng kinh tế-xã hội chống chiến tranh phá hoại và chi viện sức người sức của cho chiến trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển khu công nghiệp sinh thái" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu chức năng và các loại hình khu công nghiệp sinh thái; Các nguyên tắc và chỉ dẫn quy hoạch thiết kế khu công nghiệp sinh thái; Một số khu công nghiệp sinh thái trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf60p vitomriddle 03-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kết cấu nhà cao tầng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu khung - vách cứng; Kết cấu vách cứng; Kết cấu khung đỡ vách cứng; Kết cấu ống; Thiết kế móng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p vitomriddle 03-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp; Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp; Thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vitomriddle 03-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Minh Đức (1947-2017) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quê hương, con người và truyền thống; chi bộ xã Phúc Thuận trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954); chi bộ-Đảng bộ xã Minh Đức trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf130p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Đơn Dương (1975-2005): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục đổi mới hình thành nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf173p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Công an thành phố Thái Nguyên (1953-2018) gồm có mở đầu và 5 chương, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thành phố Thái Nguyên: quê hương, con người và truyền thống; công an thị xã thái nguyên thành lập, bảo vệ an ninh trật tự, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1953 - 1954); đẩy mạnh xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà (1954 - 1975);...

  pdf226p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Báo cáo thường niên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2020 gồm có các nội dung chính như: quản lý nhà nước về cạnh tranh; quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Báo cáo thường niên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021 gồm có các nội dung chính như: Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp; Kế hoạch năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Báo cáo thế giới về thương tích ở trẻ em định hướng tới các nhà nghiên cứu, các chuyên gia y tế công cộng, các thầy thuốc và các viện sỹ. Bản tóm tắt của báo cáo bao gồm những thông điệp và khuyến nghị chính và một bộ các tờ thông tin sẵn có cho các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan phát triển. Một phiên bản tập trung vào trẻ em và một bộ áp phích – để xây dựng nhận thức và cung cấp cho trẻ em khả năng làm chủ các vấn đề – cũng được tạo ra.

  pdf223p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước được biên soạn nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý những luận cứ khoa học và thực tiễn sát hợp để hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển; phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf185p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Trong năm 2015, cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội đã nỗ lực nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf60p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước” nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản, quan trọng của Luật tiếp cận thông tin và những yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục cung cấp thông tin cho người làm nhiệm vụ cung cấp thông tin là hết sức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Bộ Tư pháp biên soạn cuốn “Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin’" để giúp các cơ quan thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin, đồng thời, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, Vụ Pháp luật hình sự.

  pdf108p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Báo cáo thường niên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2018 gồm có 3 phần chính, trình bày về quản lý nhà nước về cạnh tranh; quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng; Hoạt động tuyên truyền; Phát triển mạng lưới các cơ quan, tổ chức có liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Công tác đàm phán và thực thi nội dung cạnh tranh tại các Hiệp định Thương mại Tự do. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Báo cáo thường niên Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2018 gồm có các phần chính như sau: Quản lý nhà nước về cạnh tranh; quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các hoạt động hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Với mục đích cung cấp các thông tin hữu ích giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các quy định về việc ghi nhãn hàng hóa một cách hiệu quả, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Bình Thuận ra mắt "Cẩm nang về nhãn hàng hóa". Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhà cung cấp
p_strCode=nhacungcap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2