intTypePromotion=1
ANTS

Radial basis function (RBF) network

Xem 1-3 trên 3 kết quả Radial basis function (RBF) network
  • Radial-basis function (RBF) networks RBF = radial-basis function: là hàm phụ thuộc vào khỏang cách gốc từ một vector. RBFs là các hàm có dạng như trong hình Với f là hàm activation phi tuyến, x là các đầu vào và ti là vị trí thứ i, mẫu đầu tiên, vector cơ sở hoặc vector trung tâm. Điều này chỉ ra các điểm gần tâm sẽ có đầu ra tương tự nhau

    ppt39p haiph37 15-09-2010 140 51   Download

  • In this paper, the authors present a multimodal biometric system using face and fingerprint features with the incorporation of Zernike Moment (ZM) and Radial Basis Function (RBF) Neural Network for personal authentication.

    pdf12p girlsseek 27-02-2019 14 0   Download

  • In this paper, the authors present a hybrid multibiometric authentication person system that integrates both multi modal and multi algorithmic. Multi-modal, the system using face and fingerprint features, has long been considered common in personal authentication. Multi-algorithm is the system which uses Circularly Orthogonal Moments, such as Zernike Moment (ZM), Pseudo Zernike Moment (PZM), Polar Cosine Transform (PCT) and Radial Basis Function (RBF) Neural Networks. These moments are widely used because their magnitudes are invariant to image rotation, scaling and noise.

    pdf6p girlsseek 27-02-2019 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Radial basis function (RBF) network
p_strCode=radialbasisfunctionrbfnetwork

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản