Site cục bộ

Xem 1-20 trên 46 kết quả Site cục bộ
 • Việc thiết lập Site Cục Bộ và Site Từ Xa có nhiều bước .Dreamweaver cung cấp Hộp Thoại nầy nhằm dẫn dắt các bạn tiến trình từng bước . Trong HT nầy cung cấp cho bạn 2 chế độ Basic và Advanced .

  doc5p cctm030057 04-12-2010 80 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn - dreamweaver 8 - site cục bộ', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p vusuakhongduong 28-04-2009 184 72   Download

 • Thiết kế Web lưu trong 1 Folder ở ổ cứng , mở ra xem Folder nầy . Folder nầy chứa các Files và Folder con.

  doc5p cactaceae1990 12-04-2011 46 5   Download

 • Menu Site Manage Sites Ra bảng Manage Sites Nhấp New Site Chọn Tab Advanced Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các Pixel Sites Chọn Desktop Nhấp Thẻ Select Ok. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về Done . Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đủ các Files trên desktop. (H1).

  doc3p cctm030057 04-12-2010 53 13   Download

 • BÀI 6 NGÀY 4.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA : 1. FOLDER GỐC CỤC BỘ : Thiết kế Web lưu trong 1 Folder ở ổ cứng , mở ra xem Folder nầy . Folder nầy chứa các Files và Folder con. 2. Folder gốc cục bộ có tên ( Ví Dụ ) MY COMPANY , gồm có :  Folder CompanyInfo.  Folder Images .  Folder Products. 3. Khi mở Trang Web : Trang index ( Nằm trong Folder Gốc cục bộ ). 4. Các Site Tỉnh : Đó là các Site trong...

  pdf4p xingau7 19-08-2011 35 4   Download

 • Menu Site Manage Sites Ra bảng Manage Sites Nhấp New Site Chọn Tab Advanced Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các Pixel Sites Chọn Desktop Nhấp Thẻ Select Ok. 3. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về Done . 4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đủ các Files trên desktop.

  pdf2p lqvang02 02-02-2013 20 3   Download

 • 1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop New Folder Gỏ : website11 Enter. 2. Mở Dreamweaver Menu Site Manage Sites New Site Cột Category chọn Local Info Cột Phải gỏ : website11 Nhấp Biểu tượng Browse Desktop Nhấp Đúp website11 Select Ok Ok Done.(H1

  pdf6p thachcotran 03-02-2010 97 20   Download

 • Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển Các Files mới nầy theo 1 trong 2 hướng.

  doc4p cctm030057 04-12-2010 49 12   Download

 • Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy.

  pdf3p hoang3 03-11-2009 51 11   Download

 • I.PIXEL SITES : Hiển thị các Files trên Desktop . 1. Menu Site Manage Sites Ra bảng Manage Sites Nhấp New Site Chọn Tab Advanced Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các Pixel Sites Chọn Desktop Nhấp Thẻ Select Ok. 3. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về Done . 4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ...

  pdf2p augi15 08-02-2012 28 9   Download

 • DREAWEAVE R8 SITE CỤC BỘ BÀI 6 NGÀY 4.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA : 1. FOLDER GỐC CỤC BỘ : Thiết kế Web lưu trong 1 Folder ở ổ cứng , mở ra xem Folder nầy . Folder nầy chứa các Files và Folder con. 2. Folder gốc cục bộ có tên ( Ví Dụ ) MY COMPANY , gồm có :  Folder CompanyInfo.  Folder Images .  Folder Products. 3. Khi mở Trang Web : Trang index ( Nằm trong Folder Gốc cục bộ ). 4. Các Site Tỉnh : Đó là...

  pdf4p tengteng14 20-12-2011 30 5   Download

 • DREAMWEAV ER 8 BÀI 13 NGÀY 17.8.2006 SOẠN THEO KS TRẦN VIỆT AN I.ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển Các Files mới nầy...

  pdf3p tengteng14 20-12-2011 38 5   Download

 • DREAMWEAVER 8 BÀI 15 NGÀY 18.8.2006 SOẠN THEO DREAMWEAVER 8 KS TRẦN VIỆT AN I.TẠO SITE CỤC BỘ TẠI DESKTOP : 1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop New Folder Gỏ : website11 Enter. 2. Mở Dreamweaver Menu Site Manage Sites New Site Cột Category chọn Local Info Cột Phải gỏ : website11 Nhấp Biểu tượng Browse Desktop Nhấp Đúp website11 Select Ok Ok Done.(H1). 3. Ra Bảng Manage có kê website11 hiện diện Nhấp Edit .(H2). Site 1 4. Cột Trái Category chọn Remote...

  pdf6p tengteng14 20-12-2011 38 5   Download

 • BÀI 13 NGÀY 17.8.2006 SOẠN THEO KS TRẦN VIỆT AN I.ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh

  pdf3p xingau7 19-08-2011 26 4   Download

 • Menu Site Manage Sites Ra bảng Manage Sites Nhấp New Site Chọn Tab Advanced Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites.

  pdf2p hoang3 03-11-2009 51 3   Download

 • DREAWEAVER 8 BÌA 10 NGÀY 15.8.2006 SOẠN SÁCH DREAMWEAVER 8 CỦA KS TRẦN VIỆT AN I.PIXEL SITES : Hiển thị các Files trên Desktop . 1. Menu Site Manage Sites Ra bảng Manage Sites Nhấp New Site Chọn Tab Advanced Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các Pixel Sites Chọn Desktop Nhấp Thẻ Select Ok. 3. Bảng Updating The Site Cache chạy...

  pdf2p xingau7 19-08-2011 38 3   Download

 • BÀI 15 I.TẠO SITE CỤC BỘ TẠI DESKTOP : 1. Tạo Folder Web Site tại Desktop : Nhấp Phải Desktop New Folder Gỏ : website11 Enter. 2. Mở Dreamweaver Menu Site Manage Sites New Site Cột Category chọn Local Info Cột Phải gỏ : website11 Nhấp Biểu tượng Browse Desktop Nhấp Đúp website11 Select Ok Ok Done.

  pdf6p yukogaru1 31-07-2010 261 188   Download

 • BÀI 11 I.LÀM VIỆC VỚI PANEL FILES : Bạn sử dụng Panel Files để làm việc với các Files và Folders vốn tạo nên Website của bạn .Panel Files cho phép bạn : Thêm – Xóa các Files – Xem – Thay đổi các Site Cục Bộ hoặc Từ Xa – Thực hiện các tác vụ bảo trì các Site. Nằm bên Phải cửa sổ . Mô tả : Để con trỏ sẽ hiện ra chữ nêu công dụng của Công Cụ .

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 256 176   Download

 • BÀI 13 .ĐỒNG BỘ HÓA (SYNCHRONIZE ) CÁC SITE CỤC BỘ VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản ở Site Cục bộ và 1 bản ở Site Từ Xa . Có thể bạn đã cập nhật một số Files ở Site Cục bộ và quên đi đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy.

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 258 176   Download

 • Chính sách nhóm: tập hợp cấu hình về người dùng và máy tính chỉ ra Cách các chương trình, tài nguyên mạng làm việc với người dùng và máy tính trong mạng GP có thể thiết lập cho sites, domains, OU, computers

  ppt33p minhcanh_quangtri 09-06-2011 103 44   Download

Đồng bộ tài khoản