Soa record

Xem 1-6 trên 6 kết quả Soa record
 • .The Definitive Guide to SOA: Oracle Service Bus, Second Edition Copyright © 2008 by Jeff Davies, David Schorow, Samrat Ray, and David Rieber All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systemrk

  pdf535p bongbong_hong 18-12-2012 35 4   Download

 • Máy tính muốn bắt tay với nhau cần phải biết địa chỉ IP của nhau, việc nhớ địa chỉ IP là rất khó. Ngoài địa chỉ IP ra còn có hostname, tên máy thường dễ nhớ vì có tính trực quan và gợi nhớ th hơn địa chỉ IP. Vì thế, người ta nghĩ ra cách làm sao ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính và ngược lại.

  ppt41p thanh_k8cntt 18-05-2012 291 132   Download

 • Ban đầu do quy mô mạng ARPAnet (tiền thân của mạng Internet) còn nhỏ chỉ vài trăm máy chủ, nên chỉ 1 file đơn HOSTS.TXT chứa thông tin về các máy chủ này: ánh xạ tên máy-địa chỉ IP.

  doc26p nguyenvu97 23-12-2009 185 79   Download

 • Dịch vụ kết nối Internet trực tiếp (ví dụ leased-line): Đối với những tổ chức có nhu cầu kết nối Internet tốc độ cao, ổn định có thể thuê dịch vụ kết nối trực tiếp. Mạng của tổ chức sử dụng đường leasedline sẽ luôn luôn kết nối với Internet thông qua đường truyền dẫn riêng. Thường các tổ chức này sẽ được ISP cấp cho một vùng địa chỉ IP tĩnh.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 46 15   Download

 • How DNS Works DNS Namespace • Hierarchical name space • Each node in tree represents domain/subdomain • Some subdomains are defined as zones • Each zone has a “primary” name server responsible for all lower nodes • Resource records (RR) are defined for each node • Example RRs are: Address (A), pointer (PTR), mail exchange (MX), name server (NS), start of authority (SOA)

  pdf29p thachcotran 04-02-2010 117 24   Download

 • PHAÀN 1: KYÕ THUAÄT MAÙY QUAY I. ÑAÏI CÖÔNG: 1) Camcoder - Camera: bao goàm moät heä thaáu kính, laøm nhieäm vuï thu nhaän quang hoïc. - Recorder: bieán tín hieäu ñieän thaønh tín hieäu töø tính. * Boä phaän bieán tín hieäu quang thaønh tín hieäu ñieän laø boä phaän quan troïng nhaát, thoâng thöôøng noù seõ ñöôïc gheùp chung vôùi phaàn camera, moät soá tröôøng hôïp noù ñöôïc gheùp chung vôùi phaàn recorder. * Camera vaø camcoder ñöôïc gheùp lieàn khoái thì ñöôïc goïi laø camcoder.

  pdf18p bmw750 31-08-2010 64 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản