intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi Hiến pháp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Sửa đổi Hiến pháp
 • Bài viết Quy định pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam – những vấn đề đặt ra trình bày một số vấn đề vướng mắc dưới góc độ pháp lý trong quá trình thực hiện pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam để tiếp tục trao đổi, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tự chủ đại học trong bối cảnh Luật GDĐH (sửa đổi) bắt đầu triển khai trong thực tiễn.

  pdf12p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 trên cơ sở các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011, kết hợp với sự cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ năm 2004 và sự tổng hợp thực tiễn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp dân sự, các tác giả đã phân tích và bình luận từng điều luật cụ thể nhằm làm sáng tỏ nội dung của các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung năm 2011.

  pdf445p bakerboys07 05-07-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những Kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật về công tác kế toán đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán, kết cấu tài khoản và hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo được sử dụng trong doanh nghiệp, giúp học sinh sinh viên hình thành các kỹ năng như lập được các chứng từ, mở sổ, ghi chép vào sổ, khóa sổ và chỉnh sửa sổ kế toán cũng như hạch toán đúng các số nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất theo chế độ kế toán hiện hành.

  pdf108p dongcoxanh25 12-07-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam" là tìm hiểu những quy định của Luật Thương mại hiện hành về HĐMBHHQT. Việc tìm hiểu này được đặt trong tương quan so sánh với những quy định của pháp luật một số nước có quan hệ mua bán hàng hóa lớn với Việt Nam và các quy định quốc tế nhằm rút ra những vấn đề bất cập. Từ những vấn đề bất cập này mà đề xuất một vài giải pháp sửa đổi, bổ sung chế định này cho phù hợp hơn.

  pdf99p bakerboys05 23-06-2022 26 6   Download

 • Bộ luật lao động 2019 hướng tới giải quyết các khoảng cách về giới còn hiện hữu. Đây có thể nói là văn bản pháp luật toàn diện nhất điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm tại Việt Nam và đã đề cập tới một số lĩnh vực đang tồn tại bất bình đẳng. Từ đó đưa ra các quy định nhằm đảm bảo Bình đẳng giới cho người lao động tại nơi làm việc. Bài viết "Một số điểm mới về bình đẳng giới trong Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019" đưa ra những điểm mới này ở Bộ luật lao động 2019 trong sự so sánh với Bộ luật lao động năm 2012.

  pdf3p runordie2 06-06-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p britaikridanik 22-06-2022 9 1   Download

 • Báo cáo "Rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới" tập trung rà soát mức độ phù hợp của Luật Bình đắng giới với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người và các luật của Việt Nam, cũng như mức độ hiệu quả của việc thực hiện Luật Bình đẳng giới từ năm 2007 đến năm 2019. Ngoài ra, báo cáo cũng tập trung xác định những bất cập để có đủ thông tin cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới.

  pdf184p thanhthanh191 20-06-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Lợi ích và rủi ro của cây trồng biến đổi gen trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại" giới thiệu tới người đọc về một giải pháp mới được áp dụng trong canh tác nông nghiệp - trồng cây biến đổi gen. Cây trồng biến đổi gen có thể thích ứng với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, giảm tỉ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và mang lại hiệu quả kinh tế nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thenthen19 09-06-2022 10 1   Download

 • Bài viết làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tha tù trước thời hạn có điều kiện như: Đối tượng và điều kiện xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; thời gian thử thách, điều kiện thử thách và hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện thử thách của tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật hình sự hiện hành và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 7 1   Download

 • Môi giới thương mại là một trong các hoạt động của trung gian thương mại. Môi giới thương mại là một hoạt động thương mại được pháp luật Việt Nam công nhận và hiện chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). Khi áp dụng vào thực tiễn pháp luật về môi giới thương mại đã phát sinh những khó khăn, bất cập, chưa tập trung và thống nhất giữa các văn bản pháp luật gây khó khăn cho người sử dụng pháp luật, lẫn người thực thi pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chính hoạt động này và sự phát triển của nền kinh tế.

  pdf13p vipatriciawoertz 02-06-2022 12 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc những vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong pháp luật Dân sự Việt Nam, qua đó phát hiện ra những hạn chế, bất cập tồn tại trong quy định của pháp luật từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong pháp luật Dân sự Việt Nam.

  pdf16p vipatriciawoertz 02-06-2022 9 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về hiến pháp các nước trên thế giới, chủ quyền nhân dân và các hình thức nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh đối ngoại,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf144p bakerboys04 16-05-2022 10 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương, chính quyền địa phương, quy trình lập hiến. Cuối sách còn có phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf308p bakerboys04 16-05-2022 10 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung hai chương: Nhận thức chung về khoa học pháp lý trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, khoa học pháp lý trước yêu cầu sửa đổi hiến pháp của giaii đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p bakerboys04 16-05-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Khoa học pháp lý trước yêu cầu cải cách tư pháp trong bối cảnh sửa đổi hiến pháp của giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, khoa học pháp lý trước yêu cầu hoàn thiện chính sách hình sự nhằm bảo vệ các quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p bakerboys04 16-05-2022 5 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 về hình phạt cấm cư trú và quản chế, chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế và đưa ra kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 13 1   Download

 • Chuyên đề phân tích những điểm bất cập, chưa phù hợp hoặc những “kẽ hở” trong nội dung các quy định về sở hữu đất đai của Luật Đất đai năm 2013 tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra khuyến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai của Luật Đất đai năm 2013 góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 13 4   Download

 • Bài viết dựa trên một số nghiên cứu về quyền con người trong lĩnh vực TTTP về hình sự trước đây, nhằm đánh giá và nhấn mạnh hơn nữa việc pháp luật Việt Nam nên có những sửa đổi, bổ sung về quy định từ chối thực hiện TTTP hình sự theo hướng bảo vệ quyền con người.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 17 2   Download

 • Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) lần đầu tiên ghi nhận chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại nhằm đảm bảo sự tương thích với pháp luật thế giới cũng như kịp thời đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi của xã hội, thể hiện sự tiến bộ trong kỹ thuật lập pháp hình sự. Bài viết phân tích quy định về miễn hình phạt đối với pháp nhân thương mại, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể.

  pdf7p vithales 19-04-2022 23 2   Download

 • Nội dung bài viết này được xét từ bình diện ngữ nghĩa được thể hiện trong cách lựa chọn sử dụng đặc điểm ngôn ngữ nhằm góp phần làm nâng cao hiệu quả, rõ ràng và hoàn chỉnh hơn trong việc ban hành, xây dựng, hướng dẫn thi hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giáo dục Đại học ở Việt Nam.

  pdf9p viedison 13-04-2022 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sửa đổi Hiến pháp
p_strCode=suadoihienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2