intTypePromotion=1
ADSENSE

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

Xem 1-19 trên 19 kết quả Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
 • Trong hệ thống triết lý chính trị Hồ Chí Minh, triết lý về chủ thể chính trị chiếm vị trí quan trọng. Nó trả lời cho câu hỏi: Ai sẽ là người thực hiện trên con đường đạt đến các giá trị đích thực của một nền chính trị? Triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị của cách mạng Việt Nam là người dân, là nhân dân. Sức mạnh của nhân dân là vô địch.

  pdf6p nguyenhong1235 03-12-2018 10 0   Download

 • Giá trị và tầm vóc ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi khắc sâu nơi trái tim các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau như một nguồn sức mạnh nội lực của tinh thần – sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin và hy vọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

  pdf10p jangni9 15-05-2018 45 2   Download

 • Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã và đang khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở đâu và khi nào sức mạnh ấy được phát huy cao độ thì ở đó và khi ấy, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc được giữ vững và không ngừng củng cố, tăng cường.

  pdf5p visamurai2711 23-07-2019 19 1   Download

 • Tư tưởng đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc độ truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới, mang ý nghĩa cách mạng, khoa học triệt để qua thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Thực hiện tốt vấn đề đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc sẽ góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam cũng như ở các địa phương của nước ta nói riêng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 21 1   Download

 • Theo HCM hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.Trong tư tưởng HCM đại đoàn kết dân tộc ko chỉ dừng lại ở quan điểm lời nói ở những lời kêu gọi mà phải trở thành chiến lược cánh mạng của toàn đảng ,toàn dân tộc.Nó phải biến thành sức mạnh vật chất trở thành lực lượng vật chất cho tổ chức .Tổ chức đó chính là Mặt trận dân tôc thống nhất. Cả dân tộc chỉ trở thành lực lượng to lớn khi được giác ngộ về mục tiêu chiến đấu chung ,được tổ chức...

  doc4p khanhvan160489 25-11-2010 2437 202   Download

 • Bài viết Đánh giá về những phẩm chất nổi trội nhất của con người và cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay; ứng xử của những người trong nước với Việt kiều đã thành công về mặt kinh tế; đánh giá về mức độ liên hệ giữa Việt kiều với người thân trong nước; các lý do để Việt kiều có quan hệ thường xuyên với các cá nhân, tổ chức trong nước về các lĩnh vực; những hành động nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p sobinhoangson 29-04-2018 33 0   Download

 • Bài viết Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung phân tích làm rõ những nội dung cơ bản về chiến lược phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam, từ đó xác định vai trò của Công đoàn Việt Nam Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tranminhluanluan 29-05-2018 35 1   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới. Nó vừa bảo vệ lợi ích của cách mạng, vừa bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm xây dựng các tổ chức tôn giáo thực sự đóng vai trò phục vụ cho yêu cầu tín ngưỡng của nhân dân và đồng hành cùng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn đón đọc.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 112 25   Download

 • Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, từ năm 1930 đến năm 1945, được sự tuyên truyền, vận động của Đảng, một bộ phận đông đảo trí thức yêu nước và tiến bộ đã hòa mình vào phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh chống chế độ thuộc địa, khôi phục và phát triển phong trào cách mạng, bảo vệ Đảng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho công cuộc chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, góp phần tạo nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 24 0   Download

 • Quan niệm Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có một vai trò cực kì quan trọng. Nó không chỉ là lời giải đáp đúng đắn cho những bài toán của cách mạng vào thời điểm đó mà trong suốt chiều dài lịch sử nó vẫn nguyên giá trị. Bài tập lớn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phân tích những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc tập trung làm rõ điều này.

  doc10p maiduc1905 17-05-2015 203 28   Download

 • Bài viết luận chứng đoàn kết xã hội không những là một truyền thống của dân tộc, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Điều này thể hiện đậm nét trong lịch sử dân tộc, trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực chủ...

  pdf9p bengoan369 09-12-2011 106 18   Download

 • I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta suốt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã luôn luôn coi trọng củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 1. Những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí...

  pdf27p anhtu1902 05-10-2011 2365 842   Download

 • Tư tường Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiêp cách mạng giải phóng dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân bao gồm rất nhiều khía cạnh về cách thức cũng như phương pháp xây dựng và phát triển. Trong đó bao gồm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải phát huy tổng hợp nội lực từ bên trong; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kế thừa truyền thống đoàn kết của cha ông cùng những nhận thức tài tình, thông suốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

  doc30p ntd_kazuo 01-03-2011 1524 613   Download

 • Từ những lý luận và thực tiễn mối quan hệ giữa Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao mối quan hệ giữa Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 108 15   Download

 • Ý nghĩa: bảo vệ được nền độc lập của đất nước, giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng được nền móng đầu tiên cho chế độ mới, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc kháng chiến tòan quốc. Nguyên nhân thắng lợi : Đảng đã đánh giá đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương kháng chiến, kiến quốc đúng đắn, xây dựng khối đại đòan kết tòan dân, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù Bài học kinh nghiệm: Phát huy sức mạnh đại đòan kết, dựa vào dân, triệt để lợi dụng mâu thuẫn...

  ppt0p tet0202 19-02-2013 168 33   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm kế thừa những công trình đi trước, luận án thu thập và tổng hợp từ các nguồn tư liệu hiện có nhằm tái hiện ĐTCT ở QN - ĐN từ năm 1954 đến năm 1965, qua đó bổ sung kết quả nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là giáo dục truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

  pdf229p phongtitriet000 08-08-2019 8 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là kế thừa những công trình đi trước, luận án thu thập và tổng hợp từ các nguồn tư liệu hiện có nhằm tái hiện ĐTCT ở QN - ĐN từ năm 1954 đến năm 1965, qua đó bổ sung kết quả nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học, góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là giáo dục truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 6 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các quan điểm cơ bản về giải phóng dân tộc, giai cấp và con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn...

  doc4p taonemay108 11-12-2010 404 163   Download

 • Khi Mỹ thực hiện “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, các hội nghị của bộ chính trị đầu năm 1961 và 1962 đã chủ trương giữ vững và phát triển thế tiến công mà ta đã giành được sau cuộc “đồng khởi” năm 1960, đưa CMMN từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh CM trên quy mô toàn miền. H i ngh Trung ộ ị ương Đảng lần thứ chín (11/1963), ngoài việc xác định đúng đắn quan điển quốc tế, hướng hoạt động đối ngoại và việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để đánh Mỹ và thắng Mỹ,...

  ppt39p taonemay108 11-12-2010 259 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
p_strCode=sucmanhcuakhoidaidoankettoandan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2