intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu giáo dục môi trường

Xem 1-20 trên 1346 kết quả Tài liệu giáo dục môi trường
 • Tham khảo sách 'tài liệu giáo dục môi trường _ lớp 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p peheo_1 29-07-2012 137 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu giáo dục môi trường _ lớp 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p peheo_1 29-07-2012 183 31   Download

 • Tham khảo sách 'tài liệu giáo dục môi trường _ lớp 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p peheo_1 29-07-2012 103 22   Download

 • Tham khảo sách 'tài liệu giáo dục môi trường _ lớp 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p peheo_1 29-07-2012 77 19   Download

 • Tham khảo sách 'tài liệu giáo dục môi trường _ lớp 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p peheo_1 29-07-2012 79 19   Download

 • Môi trường đang kêu cứu đó là thông điệp của trái đất gửi tới tất cả mọi người trên hành tinh chúng ta. Loài người đang đứng trước những thách thức to lớn của môi trường do chính các hoạt động do con người gây ra. ở nước ta , giáo dục môi trường mới được quan tâm đến những năm gần đây. Qua thực tiễn hoạt động này đã chứng tỏ được tầm quan trọng cũng như tính hiệu quả đối với việc nâng cao ý thức , thái độ và hành vi của cộng đồng trước các vấn...

  pdf0p peheo_1 29-07-2012 220 55   Download

 • Môi trường là tất cả mọi thứ xung quanh ta. Môi trường của chúng ta bao gồm những thứ sống và những thứ không sống. Ví dụ như: cây cối, các con vât, nhà cửa ,đất đá , không khí...Môi trường cung cấp nước , thức ăn, không khí cho con người, các laoì vật, và cây cối. Khi con người làm cho môi trường bị tổn thương hoặc dơ bẩn, môi trường không thể cung cấp cho con người đủ thức ăn nước sạch và không khí trong lành. ...

  pdf36p peheo_1 29-07-2012 131 38   Download

 • Nội dung tài liệu bao gồm hai phần chính: Tìm hiểu đặc điểm của cộng đồng địa phương và các phương pháp tiếp cận trong giáo dục môi trường đối với đối tượng này, các bài giảng áp dụng đối với cộng đồng địa phương ở các Khu bảo tồn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf140p peheo_1 29-07-2012 249 123   Download

 • Nội dung tài liệu có kết cấu gồm 4 phần. Phần 1 trình bày hướng dẫn giảng dạy về giáo dục môi trường. Phần 2 gồm các bài giảng. Phần 3 trình bày những thông tin và kiến thức cơ bản về môi trường. Phần IV là các hoạt động hỗ trợ cho bài giảng.

  pdf100p motorola_12 01-06-2013 240 85   Download

 • Giáo dục môi trường là rất cần thiết để làm cơ sở cho nhận thức và hành vi có trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường. Giáo dục môi trường là một trong những biện pháp hiệu quả giúp con người có nhận thức đúng trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp giáo dục môi trường cho học sinh thông qua bài tập thực tiễn về môi trường chương Nitơ - Photpho Hoá học 11 nâng cao".

  doc23p dungthptns 06-11-2015 231 59   Download

 • Döï aùn PARC - Vöôøn Quoác gia Yok Ñoân Chöông trình Giaùo duïc Moâi tröôøng TAØI LIEÄU GIAÙO DUÏC MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP 5 Soâng Sreâpoâk Buoân Ñoân 2003 (Taøi lieäu löu haønh noäi boä) .VÖÔØN QUOÁC GIA YOK ÑOÂN Chöông trình Giaùo duïc Moâi tröôøng – LÔÙP 5 Lôøi caûm ôn ! Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Côc KiÓm l©m thuéc Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n, ñy ban Nh©n d©n tØnh Dak Lak, V−ên Quèc gia Yok §«n, ñy ban Nh©n d©n HuyÖn Bu«n §«n, Phßng Gi¸o dôc §µo t¹o huyÖn Bu«n §«n ®· gióp ®ì chóng t«i trong qu¸ tr×nh biªn so¹n tµi liÖu...

  pdf45p peheo_1 29-07-2012 100 19   Download

 • luận văn thạc sĩ giáo dục học: thiết kế hóa học hỗ trợ giáo dục môi trường ở trường thpt trình bày cách sử dụng công nghệ thông tin để thiết kế với hệ thống các nội dung hóa học có thể khai thác gdmt ở trường thpt cùng các bài giảng, ví dụ minh họa. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu.

  pdf144p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 97 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: giáo dục môi trường', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p tengteng3 17-11-2011 71 15   Download

 • Bài giảng "Quản lí và sử dụng tài liệu giáo dục kĩ năng sống trong các trường Tiểu học" trình bày các nội dung: Khái niệm kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống, mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống, xây dựng kế hoạch giảng dạy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p nhansinhaomong_02 04-10-2015 147 9   Download

 • Sử dụng trò chơi học tập là một trong những phương pháp hiệu quả để giáo dục môi trường cho trẻ mầm non. Tuy nhiên, việc giáo dục môi trường thông qua sử dụng trò chơi học tập ở giáo dục mầm non hiện nay chưa đạt hiệu quả do sự thiếu hụt về tài liệu hướng dẫn và các trò chơi mẫu. Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về nguyên tắc, quy trình thiết kế và giới thiệu 5 trò chơi học tập giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

  pdf7p vitexas2711 05-11-2020 275 18   Download

 • Tài liệu Lý thuyết và thực hành cho giáo viên trong giáo dục môi trường trải nghiệm bao gồm các nội dung về cơ sở lý thuyết và hoạt động thực hành giáo dục môi trường thử nghiệm thông qua các phần cụ thể sau: Phần 1. Cơ sở lý thuyết giới thiệu các khái niệm, nguyên tắc, lý thuyết liên quan đến giáo dục môi trường trải nghiệm; Phần 2. Thực hành giáo dục môi trường trải nghiệm sẽ giới thiệu 20 hoạt động thực hành giáo dục môi trường trải nghiệm; Phần 3. Thông tin tham khảo sẽ giới thiệu một số tài liệu liên quan đến giáo dục môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p vizeus 02-03-2019 53 4   Download

 • Hóa học có mối quan hệ chặt chẽ với môi trường, vì vậy kết hợp giảng dạy hóa học với môi trường là việc làm thiết thực nhất để giáo dục về môi trường cho học sinh. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Sử dụng Web site để giáo dục môi trường trong môn Hóa học ở trường trung học phổ thông". Với các bạn đang học chuyên ngành Giáo dục học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf6p dutru2011 21-09-2015 60 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giáo dục môi trường, quan niệm về giáo dục môi trường, phạm vi giáo dục môi trường ở Việt Nam, chính sách giáo dục môi trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt35p hpnguyen12 17-05-2018 51 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông, hệ thống kiến thức GDMT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt135p hpnguyen12 17-05-2018 42 1   Download

 • Tài liệu Khám phá thiên nhiên được biên soạn với hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là nhằm tăng cường tăng cường năng lực cho giáo viên trong việc xây dựng các chương trình giáo dục môi trường. Mục đích thứ hai là nhằm bồi dưỡng cho trẻ em để khi trưởng thành các em có thể theo đuổi cách sống hòa hợp, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

  pdf128p motorola_12 01-06-2013 168 81   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu giáo dục môi trường
p_strCode=tailieugiaoducmoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2