Thay đổi trật tự của stack

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thay đổi trật tự của stack
  • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack .Là 1 phần của bộ nhớ, được tổ chức lưu trữ dữ liệu theo cơ chế vào sau ra trước (LIFO).

    ppt32p thanhtungt_hy 10-09-2010 114 36   Download

  • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: stack', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    ppt24p batman_1 10-01-2013 42 11   Download

  • Trong lập trình có khi cần truy xuất đến các phần tử trong STACK nhưng không được thay đổi trật tự của STACK. Để thực hiện điều này ta dùng thêm thanh ghi con trỏ BP : trỏ BP về đỉnh Stack : MOV BP,SP

    ppt0p thanhthao678 22-12-2011 31 4   Download

Đồng bộ tài khoản