Tiếp tuyến cấp chính quy cấp hai

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tiếp tuyến cấp chính quy cấp hai
 • Lý thuyết các điều kiện tối ƣu trong tối ƣu đơn mục tiêu và đa mục tiêu trơn và không trơn phát triển rất mạnh mẽ và thu đƣợc nhiều kết quả đẹp đẽ và phong phú. Lý thuyết các điều kiện tối ƣu cấp 2 là một bộ phận quan trọng của lý thuyết các điều kiện tối ƣu. Từ các điều kiện cần ta có đƣợc tập các điểm dừng mà trong đó bao hàm các nghiệm của bài toán tối ƣu. Các điều kiện đủ tối ƣu cấp 2 cho phép ta tìm ra nghiệm của bài toán đó.

  pdf54p carol123 29-07-2012 76 13   Download

 • - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cơ quan địa phương có thẩm quyền.

  doc3p anhtuan 26-08-2009 91 6   Download

 • - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Quản lý chất lượng, Trung tâm thông tin-Bộ Thông tin và Truyền thông ; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ...

  doc3p anhtuan 26-08-2009 77 6   Download

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính

  doc3p anhtuan 26-08-2009 62 3   Download

 • Nó cho biết thêm chi tiết cần thiết để tuyên bố tầm nhìn và tạo ra lịch trình chi tiết cần thiết cho quản lý dự án hiệu quả. Như thể hiện trong hình 9-1, bước này bao gồm hai yếu tố: một là xác định quy trình quản lý nhu cầu, lập kế hoạch và lập kế hoạch trong khi các yếu tố khác địa chỉ bên tài chính, kế toán.

  pdf38p kennguyen4 03-11-2011 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản