intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình huống luật doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 303 kết quả Tình huống luật doanh nghiệp
 • Bài giảng Ứng dụng Thương mại điện tử trong doanh nghiệp - Chương 4: Các vấn đề đạo đức và pháp luật trong thương mại điện tử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các vấn đề đạo đức trong thương mại điện tử; các vấn đề pháp luật trong thương mại điện tử; nghiên cứu tình huống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 0   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 14 0   Download

 • Mục đích của luận văn là trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận trong các quy định trong Incoterms và Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tình hình thực tiễn áp dụng Incoterm trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam. Từ đó, kiến nghị và đề xuất một số phương hướng phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Incoterms trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam; có lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và hạn chế tối đa những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

  pdf84p badbuddy09 29-03-2022 11 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu quy định pháp luật về thoả thuận cổ đông của một số nước trên thế giới, phân tích một số bản án và tình huống thực tế liên quan đến thoả thuận cổ đông đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của thoả thuận cổ đông trong từng trường hợp cụ thể. Qua đó, bài viết lí giải tầm quan trọng cũng như phác họa một số nội dung cần thiết về thỏa thuận cổ đông cần được quy định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf14p viottohahn 28-03-2022 6 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật mội số quốc gia về bảo vệ môi trường, luận văn đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam, đồng thời qua phân tích các tình huống thực tiễn giúp các doanh nghiệp trong nước có cái nhìn sâu sắc hơn về rào cản môi trường khi gia nhập thị trường quốc tế.

  pdf153p badbuddy08 16-03-2022 16 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về KTNN và pháp luật KTNN, thực trạng áp dụng pháp luật KTNN trong kiểm toán DNNN; nghiên cứu việc áp dụng pháp luật KTNN trong hoạt động kiểm toán DNNN và đưa ra kiến nghị và các giải pháp cơ bản có tính định hướng trong việc tổ chức và thực hiện Luật KTNN trong lĩnh vực kiểm toán DNNN nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm toán DNNN do KTNN thực hiện và góp phần hoàn thiện pháp luật về kiểm toán DNNN.

  pdf133p badbuddy07 11-03-2022 11 0   Download

 • Trong bài viết này bằng phương pháp nghiên cứu định tính, nhóm tác giả tập trung làm rõ nội dung và mục đích của từng mô hình kế toán, từ đó chỉ ra sự ảnh hưởng của các mô hình này đến việc thiết lập định hướng hệ thống kế toán trong doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 23 0   Download

 • Bài nghiên cứu nhằm cung cấp một bức tranh toàn diện về các mô hình dùng để ước tính hành vi chi phối lợi nhuận kế toán thông qua các biến dồn tích (AEM) và các hoạt động kinh tế (REM), cũng như cho thấy các yếu tố tác động đến hành vi chi phối lợi nhuận (EM) ở các doanh nghiệp (DN).

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 8 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm: Tìm hiểu về quy định pháp luật quốc tế về cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông; nghiên cứu tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam thời gian gần đây, xu hướng cạnh tranh sẽ diễn ra giữa các doanh nghiệp; viễn thông Việt Nam và quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đánh giá hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam hiện nay; phân tích các điểm hạn chế trong pháp luật về cạnh tranh và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam.

  pdf100p badbuddy07 26-02-2022 2 0   Download

 • Luận văn phân tích, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất được phương hướng, giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động.

  pdf112p badbuddy03 22-02-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đại diện trong quan hệ hợp đồng. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất định hướng các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện nói chung và về đại diện trong quan hệ hợp đồng nói riêng, góp phần làm cho những quy định pháp luật về đại diện trong quan hệ hợp đồng có tính thực tiễn cao hơn, giải quyết và hạn chế tốt hơn các tranh chấp liên quan và góp phần vào việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf107p badbuddy05 16-02-2022 5 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này xác định, đo lường được mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế nhập khẩu. Xem xét sự khác biệt giữa các hành vi gian lận đối với các biến về quy mô doanh nghiệp và loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Trung cấp Á Châu. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 250 sinh viên tham gia chương trình học liên kết đào tạo của Trường Trung cấp Á Châu.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 9 1   Download

 • Bài viết cho thấy thực trạng hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuy có hiệu quả nhưng vẫn còn một số tồn tại nhất định, do trình độ quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa được đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hướng dẫn, quản lý của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện.

  pdf9p vialexanderfleming 09-02-2022 16 3   Download

 • Mục tiêu đề tài thông qua nghiên cứu các vấn đề lý luận khảo cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về bao tiêu nông sản giữa doanh nghiệp với HTXNN, nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang từ cơ sở đó làm phong phú cơ sở lý luận, thực tiễn và pháp lý của vấn đề. Qua đó đưa ra kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, pháp luật hiện hành còn thiếu sót, hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh quan hệ HĐ giữa các bên theo xu hướng thống nhất, hiện đại, hội nhập, phát triển theo nguyên tắc kinh tế thị trường, tự do giao kết và tự chịu trách nhiệm.

  pdf80p badbuddy02 24-01-2022 24 0   Download

 • Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo và các cán bộ nghiệp vụ cơ quan thuế trong quá trình lập dự toán, phân tích, đánh giá kế hoạch thu, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện Pháp luật về thuế đối với HKD. Đảm bảo sự tinh tế trong hành thu; hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng thất thu thuế; thực hiện công b ng trong điều tiết thuế các cơ s sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.

  pdf90p badbuddy02 24-01-2022 13 1   Download

 • Mục đích của luận văn là nhằm nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật phá sản về phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, từ đó, đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

  pdf69p badbuddy02 24-01-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở nhận diện thực trạng phát triển CBTS theo hướng bền vững, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng và giải pháp khả thi, phù hợp để phát triển bền vững, đồng thời góp phần cải thiện tình hình môi trường ở các doanh nghiệp ngành CBTS, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.

  pdf79p guitaracoustic10 08-01-2022 7 0   Download

 • (NB) Giáo trình Pháp luật kinh tế trang bị cho người học những kiến thức và hiểu biết cơ bản về những quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử lý tình huống xảy ra trong thực tế. Giáo trình được tổ chức thành 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Khái quát về Luật Kinh tế Việt Nam, pháp luật về Doanh nghiệp tư nhân và Hộ kinh doanh cá thể, Pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p cucngoainhan5 08-12-2021 24 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế công nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, thông qua nghiên cứu định tính dựa trên các cơ sở lý thuyết trong và ngoài nước đã xác định 6 yếu tố tác động tới phát triển kinh tế công nghiệp tại vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ gồm: Vị trí địa lý kinh tế; Môi trường chính trị - pháp luật; Hoàn thiện cơ chế và chính sách; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; Ứng dụng khoa học - công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực.

  pdf9p viuchinaga2711 21-10-2021 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình huống luật doanh nghiệp
p_strCode=tinhhuongluatdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2