Toán tử trong Javascript

Xem 1-20 trên 38 kết quả Toán tử trong Javascript
 • Yêu cầu: Nắm được các kiểu dữ liệu trong Javascript. Nắm được các toán tử trong Javascript. Quản lý các sự kiện. Nắm được các đối tượng của Javascript : window, document. Thực hành làm các ví dụ giải các bài toán với Javascript. Giới thiệu về ngôn ngữ Javascript: JavaScript là ngôn ngữ kịch bản dùng để tạo các client-side scripts và server-side scripts. JavaScript làm cho việc tạo các trang Web động và tương tác dễ dàng hơn....

  doc61p caothao1309 19-09-2010 724 395   Download

 • Dưới đây là bài giảng Javascript 2 do TS. Trương Diệu Linh biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các toán tử trong Javascript như các phép toán số học, các phép gán, các phép toán so sánh, các phép toán logic, phép ghép xâu kí tự, phép toán điều kiện.

  ppt28p cocacola_06 04-11-2015 41 17   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ Javascript" giúp người học nắm được các kiểu dữ liệu trong Javascript; nắm được các toán tử trong Javascript; quản lý các sự kiện; nắm được các đối tượng của Javascript như: Window, document; thực hành làm các ví dụ giải các bài toán với Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p nganga_09 20-10-2015 16 2   Download

 • -JavaScript theo phiên bản hiện nay mà chúng ta đang sử dụng,là một Ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tựơng.JavaScript đựoc sử dụng rộng rãi cho các trang web hiện nay,nhưng nó cũng đưọc dùng để tạo khả năng viết script bằng việc sử dụng các đối tượng có sẳn trong các ứng dụng.

  pdf40p lqvang02 02-02-2013 72 26   Download

 • Bài tập 1: Cho người dùng nhập vào tên và tuổi. Hãy viết lại tên và tuổi của người đó ra màn hình bằng hàm document.write, trong đó tên có màu đậm, tuổi được gạch chân.

  doc15p chomaimottinhyeu1111 24-03-2013 91 20   Download

 • Toán tử BETWEEN...AND lấy ra một miền dữ liệu nằm giữa hai giá trị. Hai giá trị này có thể là số, chuỗi văn bản hoặc ngày tháng. SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE tên_cột BETWEEN giá_trị_1 AND giá_trị_2 Bảng dữ liệu dùng trong ví dụ LastName Hansen Nordmann Pettersen Svendson FirstName Ola Anna Kari Tove Address Timoteivn 10 Neset 18 Storgt 20 Borgvn 23 City Sandnes Sandnes Stavanger Sandnes Ví dụ 1

  pdf4p abcdef_45 27-10-2011 22 1   Download

 • Giáo trình HTML và Javascript dưới đây có cấu trúc trình bày nội dung gồm 12 chương: chương 1 giới thiệu chung, chương 2 các thẻ cơ bản trong HTML, chương 3 làm việc với bảng-biểu mẫu-khung và đa phương tiện, chương 4 style sheet, chương 5 tổng quan về Javascript, chương 6 toàn tử và biểu thức trong Javascript, chương 7 các câu lệnh điều kiện, chương 8 câu lệnh vòng lặp, chương 9 hàm, chương 10 mảng, chương 11 các đối tượng cơ bản của Javascript, chương 12 xử lý form và các ...

  pdf236p ngphutien 18-06-2014 177 101   Download

 • Trong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn toàn thủ công (Code chứ không dùng kéo thả). Do vậy, việc hiểu cú pháp để tạo các phần tử HTML là vô cùng quan trọng....

  doc49p thanhlinh2009 21-06-2010 370 214   Download

 • Bài toán xếp ba lô (một số sách ghi là bài toán cái túi, tương tự như bài toán xếp vali) là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp. Bài toán được đặt tên từ vấn đề chọn những gì quan trọng có thể nhét vừa vào trong một cái túi (với giới hạn khối lượng) để mang theo trong một chuyến đi. Một số cách phát biểu nội dung bài toán: Một kẻ trộm đột nhập vào một cửa hiệu tìm thấy có n mặt hàng có trọng lượng và giá trị khác nhau, nhưng hắn chỉ...

  pdf6p abcdef_45 29-10-2011 343 79   Download

 • Cho hai xâu X =x1x2…xm và Y=y1y2…yn. Tìm xâu Z = z1z2…zk là xâu con chung dài nhất của X và Y. Một xâu con của xâu A là một cách chọn trong A một số phần tử giữ nguyên thứ tự. Bảng phương án Ta sẽ dùng mảng hai chiều B[0..m, 0..n] làm bảng phương án, trong đó B[i,j] là độ dài xâu chung dài nhất của các xâu con Xi (phần đầu của X) và Yj (phần đầu của Y). Cơ sở Rõ ràng nếu ít nhất một trong hai xâu X hoặc Y là xâu rỗng...

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 331 76   Download

 • Cho dãy số nguyên A = a1, a2, …, an. (n ≤ 10000, -10000 ≤ ai ≤ 10000). Một dãy con của A là một cách chọn ra trong A một số phần tử giữ nguyên thứ tự. Như vậy A có 2n dãy con. Yêu cầu: Tìm dãy con đơn điệu tăng của A có độ dài lớn nhất. Ví dụ: A = (1, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 6, 7, 8). Dãy con đơn điệu tăng dài nhất là: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Dữ liệu (Input) vào từ file văn bản INCSEQ.INP •...

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 468 72   Download

 • Phép toán, câu lệnh gán. Câu lệnh gán: Lệnh gán là 1 trong những lệnh cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình, trong javascript có dạng: =; nếu gán biến cho gái trị chuỗi: =""; cần có thêm cặp dấu nháy. Các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn cách dặt tên biến ở bài cách đặt tên biến 1.Toán tử số học (+[cộng], -[trừ], *[nhân], /[chia] , %[chia lấy dư], ++[tự tăng 1], --[tự giàm 1]) + : Phép cộng.(khỏi giả thích) - : Phép trừ.(khỏi giả thích) * : Phép nhân.

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 162 64   Download

 • Khi lập trình, tính giá trị một biểu thức toán học là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng (như chương trình vẽ đồ thị hàm số chẳng hạn, trong đó chương trình cho phép người dùng nhập vào hàm số), ta cần phải tính giá trị của một biểu thức được nhập vào từ bàn phím dưới dạng một chuỗi. Với các biểu thức toán học đơn giản (như a+b) thì bạn có thể tự làm bằng các phương pháp tách chuỗi “thủ công”.

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 260 39   Download

 • Cách thực hiện: 1. Tạo project VB mới. 2. Tham chiếu (Reference) thư viện Excel (Microsoft Excel Object Library). 3. Soạn code với thuật toán: - Tạo đối tượng Excel.Application. - Mở Workbook (file excel) của bạn. - Lấy sheet chứa dữ liệu. - Đặt biến I (Long) chạy từ dòng đầu tiên của sheet đến dòng dữ liệu cuối cùng của sheet. Tại mỗi bước dùng lệnh SQL Insert hoặc Recordset.

  pdf4p abcdef_45 27-10-2011 179 28   Download

 • AJAX, viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web.

  doc8p scoutceline 19-11-2009 94 20   Download

 • Xây dựng chương trình MIPS sau (không bắt buộc dùng thủ tục/hàm): Nhập vào chuỗi biểu thức gồm có các toán tử sau: + – * / (_), và tính kết quả của biểu thức đó. Ví dụ: 12*3+24/(9-3)-90 Ghi chú: + Độ ưu tiên của toán tử: 1: (_) ; 2: * / ; 3: + + Các toán hạng là số nguyên được giới hạn trong đoạn [0,999] + Tìm hiểu stack và thuật toán balan ngược (trong cấu trúc dữ liệu) + Kết quả của biểu thức: số nguyên hoặc số thực (chỉ cần chọn 1 trong...

  pdf14p abcdef_45 29-10-2011 122 18   Download

 • Hiển thị ngẫu nhiên các hình ảnh và sự kiện onClick Bằng cách sử dụng phương pháp ngẫu nhiên () của đối tượng của toán học, đôi khi vui vẻ để tạo ra hình ảnh ngẫu nhiên từ danh sách các hình ảnh. Ví dụ 12,7 thể hiện như thế nào để thay đổi thuộc tính src của một đối tượng hình ảnh bằng cách sử dụng một số ngẫu nhiên như là các chỉ số của một phần tử trong một loạt hình ảnh.

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 63 17   Download

 • Các trận đấu () Phương pháp Các trận đấu () phương pháp, như exec () phương thức, được sử dụng để tìm kiếm một mô hình của các ký tự trong một chuỗi và trả về một mảng mà mỗi phần tử của mảng chứa mỗi mẫu xuất hiện mà đã được tìm thấy. Nếu trận đấu không có được tìm thấy, trả về null. Với lá cờ g, phù hợp () tìm kiếm trên toàn cầu thông qua các chuỗi cho tất cả các chuỗi con phù hợp. ...

  pdf7p yukogaru7 24-10-2010 40 11   Download

 • Cho một bảng A kích thước m x n, trên đó ghi các số nguyên. Một người xuất phát tại ô nào đó của cột 1, cần sang cột n (tại ô nào cũng được). Quy tắc: Từ ô A[i, j] chỉ được quyền sang một trong 3 ô A[i, j + 1]; A[i - 1, j + 1]; A[i + 1, j + 1]. Hãy tìm vị trí ô xuất phát và hành trình đi từ cột 1 sang cột n sao cho tổng các số ghi trên đường đi là lớn nhất.

  pdf10p abcdef_45 29-10-2011 78 9   Download

 • Thuộc tính CSS text cho phép bạn hoàn toàn có thể quản lí được các thuộc tính của văn bản, bạn có thể quản lí được sự ẩn hiện của nó, thay đổi màu sắc, tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự trong một đoạn, căn chỉnh việc dóng hàng (align),... Các thuộc tính của text mà CSS hỗ trợ Đặt màu cho một đoạn văn bản Để đặt màu cho một đoạn văn bản chúng ta có thể dùng thuộc tính: color: #mã màu; p { color: #333333; } Đặt màu nền cho đoạn văn bản. Bạn...

  pdf6p abcdef_45 27-10-2011 44 6   Download

Đồng bộ tài khoản