intTypePromotion=4
ADSENSE

Unit 2 School talks

Xem 1-20 trên 31 kết quả Unit 2 School talks
 • Nhằm tạo thuận lợi cho quý thầy cô tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị cho các tiết học của Unit 2 lớp 10 School talks, TaiLieu.VN đã chọn lọc một số giáo án của bài để quý thầy cô có thể tham khảo. Với giáo án dành cho các tiết học của bài School talks thầy cô có thể cung cấp kiến thức của bài cho học sinh, giúp học sinh nói về các hoạt động hàng ngày ở trường, đồng thời biết làm thế nào để đánh vần hai âm tiết /˄/ và /a/ một cách chính xác trong một từ hoặc một câu.

  doc39p 808_trongkhoa 25-03-2014 626 51   Download

 • TaiLieu.VN xin gửi đến quý thầy cô bài giảng Unit 2 lớp 10 School talks của môn Tiếng Anh 10.

  ppt19p 55_vanhai 28-03-2014 246 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 2: school talks lesson', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p vetnangcuoitroi_2305 22-06-2011 239 12   Download

 • Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, thư viện TaiLieu.vn đã sưu tầm và tổng hợp các từ vựng Unit 2 lớp 10 của môn Tiếng Anh 10. Tài liệu này sẽ giúp các em học sinh nắm vững nghĩa của các từ vựng trong bài School talks.

  pdf2p nguyentranhaihau 04-07-2017 82 7   Download

 • Nhằm hỗ trợ quý thầy cô trong việc biên soạn giáo án Tiếng Anh 10 được thuận tiện hơn, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý thầy cô bài soạn Unit 2 lớp 10 gồm các phần tóm tắt lý thuyết được biên soạn với đầy đủ các nội dung bám sát nội dung bài học School talks cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng unit. Mời quý thầy cô tham khảo.

  pdf49p vetnangcuoitroi_2305 22-06-2011 1467 67   Download

 • Mời quý thầy cô cùng tham khảo bài soạn Unit 2 lớp 10 School talks, được TaiLieu.VN tổng hợp và biên soạn với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Bài soạn gồm phần tóm tắt lý thuyết cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc biên soạn giáo án dạy học môn Tiếng Anh 10.

  pdf49p vetnangcuoitroi_2305 22-06-2011 470 24   Download

 • Giáo án tiếng anh lớp 5 AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening ,speaking, writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What are you doing? B: I’m (reading a letter). b. Vocabulary: reading, wrting, drawing, singing letter

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 1728 254   Download

 • Giáo án ti AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: A: What is he doing? B: He’s (reading a letter). b. Vocabulary: wrting, drawing, riding, playing

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 367 86   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening, speaking, reading and writing 3.Language focus: a. Grammar: A: What is he doing? B: He’s (reading a letter).

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 247 43   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the school activities 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: A: What are you doing? B: I’m (reading a letter). b. Vocabulary: reading, wrting, drawing, singing letter II.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 180 38   Download

 • SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑOÀNG THAÙP TRÖÔØNG THPT THOÁNG LINH  BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM TIEÁNG ANH 10 (NAÂNG CAO) Bieân so n: LEÂ NGOÏC THAÏCH ; - / = - ~ - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO (Löu haønh noäi boä) This is trial version www.adultpdf.com Multiple Choice Exercises - English 10 Leâ Ngoïc Thaïch UNIT 1: SCHOOL TALKS A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. school B. charge C. much D. children 2) A. very B. many C. my D. early 3) A. weather B. headmaster C. health D. teach B. student C. but D. Sunday 4) A.

  pdf9p meomap8 21-12-2011 110 10   Download

 • Nhằm hỗ trợ quý thầy cô trong việc biên soạn giáo án Tiếng Anh 10 được thuận tiện hơn, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý thầy cô bài soạn Unit 2 lớp 10 gồm các phần tóm tắt lý thuyết được biên soạn với đầy đủ các nội dung bám sát nội dung bài học School talks cùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng unit. Mời quý thầy cô tham khảo.

  pdf123p abcdef_52 19-11-2011 268 82   Download

 • UNIT 3 : AT SCHOOL Period 13 Lesson 1 A1 - 2 p.30-31  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use these / those (this/ that) to talk about things in the house.  VISUAL AIDS : Crossword Puzzle + drawings for new words. 1 - Revision : Correct the 15' test. Warmer : Shark attack : THIS / THAT 2 - Pre - teach vocab : a lamp, a bookshelf, a chair, a couch, an armchair, a table, a clock, a stereo. * Matching : words + drawings   * STB : T calls the words in...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 326 54   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about activities in the festival 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: Past Simple A: What did you do at the Festival? B: I sang and danced. A: Did you enjoy it? B: Yes, we did. b.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 250 50   Download

 • Period 25 I. AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the festival 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: A: Where were you yesterday? B: I was at the school festival.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 158 40   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about the festival 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: A: Where were you yesterday? B: I was at the school festival.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 201 38   Download

 • I. Objectives: Help the students to talk about their school and may describe it simply. II.Language contents: - Grammar: Simple present tense : Where and yes/ no questions. - Vocabulary: small, big , school, room...

  pdf4p mobell1209 19-10-2010 348 25   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about activities in the festival 2. Skills: listening and speaking, reading, writing 3.Language focus: a. Grammar: Past Simple It was Teacher’s Day last week. We had celebrations in the schoolyard. b.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 288 23   Download

 • AIM : S. Present tense with I vs he / she OBJECTIVES : By the end of the lesson, Ss will be able to talk about sb’s daily routines. VISUAL AIDS : Handouts or poster for Survey. 1.Guessing game for Warmer: It’s Ss choose a time and complete the sentence: It’s (nine five) (nine five) Exchange: Is it (8:00) ? Yes, it is / No, it isn’t. 2.Pre-teach: (to) do homework, (to) play games. S+B: go to school, play games, have breakfast, get dressed, do homework. 3.Presenttation: Presentation text (A1 P.52) T. reads the text with “I”, then with...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 156 20   Download

 • UNIT 4 : BIG OR SMALL PREIOD 23 LESSON 4 C1 - 2 P.49  AIM : By the end of the lesson, Ss will be able to talk about habitual actions of their own ; using the S. Present tense, positive statement with “I”.  VISUAL AIDS : Word cards.  PROCEDURE : 1 - Pre - teach : use the pictures on p.49 (to) get up (to) get dressed (to) brush your teeth (to) wash your face (to) have breakfast (to) go to school * STB Vietnamese on bb. 2 - Presentation text : C1 - p.49 Ss listen to the text, then repeat...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 186 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 2 School talks
p_strCode=unit2schooltalks

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2