Video compression

Xem 1-20 trên 55 kết quả Video compression
 • This book describes the principles of image and video compression techniques and introduces current and popular compression standards, such as the MPEG series. Derivations of relevant compression algorithms are developed in an easy-to-follow fashion. Numerous examples are provided in each chapter to illustrate the concepts. The book includes complementary software written in MATLAB SIMULINK to give readers hands-on experience in using and applying various video compression methods. Readers can enhance the software by including their own algorithms....

  pdf442p caucaphung 04-02-2013 55 28   Download

 • CS 450: Video includes about Storing Video; Key Frames; Motion; Predictive Encoding Using Motion Prediction; MPEG; MPEG Frame Types; Other Video Compression Standards and some thing elses.

  pdf8p cocacola_08 21-11-2015 12 1   Download

 • Chapter 12 provides knowledge of MPEG video. The main contents of this chapter include all of the following: Video compression, video compression: MPEG, compression standards, how to compress video? Simple motion example, estimating motion of blocks,...

  pdf63p estupendo4 18-08-2016 21 1   Download

 • Chapter 13: MPEG-4 video. In this chapter, students will be able to understand: MPEG-4, content-based Interactivity, MPEG-4 example, MPEG-4 sprite example, MPEG-4 video compression, VOP-based vs. frame-based coding,...

  pdf33p estupendo4 18-08-2016 13 1   Download

 • Visual quality assessment is an interdisciplinary topic that links image/video processing, psychology and physiology. Many engineers are familiar with the image/video processing; transmission networks side of things but not with the perceptual aspects pertaining to quality. Digital Video Quality first introduces the concepts of human vision and visual quality. Based on these, specific video quality metrics are developed and their design is presented. These metrics are then evaluated and used in a number of applications, including image/video compression, transmission and watermarking.

  pdf192p beobobeo 01-08-2012 35 8   Download

 • Lecture Operating System: Chapter 07 - Multimedia Introduction to multimedia, Multimedia files, Video compression, Multimedia process scheduling, Multimedia file system paradigms, File placement, Caching, Disk scheduling for multimedia.

  ppt32p talata_1 22-09-2014 24 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Low-Cost Super-Resolution Algorithms Implementation over a HW/SW Video Compression Platform

  pdf29p dauphong20 10-03-2012 16 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: H.264/AVC Video Compressed Traces: Multifractal and Fractal Analysis

  pdf13p dauphong20 10-03-2012 9 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Error Resilient Video Compression Using Behavior Models

  pdf14p sting12 11-03-2012 11 2   Download

 • Operating System: Chapter 7 - Multimedia Introduction to multimedia, Multimedia files, Video compression, Multimedia process scheduling, Multimedia file system paradigms, File placement, Caching, Disk scheduling for multimedia.

  ppt32p cocacola_17 12-12-2015 15 1   Download

 • Both the International Standardisation Organisation (ISO) and the International Telecommunications Union (ITU) standardisation bodies have been releasing recommendations for universal image and video coding algorithms since 1985. The first image coding standard, namely JPEG (Joint Picture Experts Group), was released by ISO in 1989 and later by ITU-T as a recommendation for still image compression. In December 1991, ISO released the first draft of a video coding standard, namely MPEG-1, for audiovisual storage on CD-ROM at 1.5—2 Mbit/s....

  pdf9p doroxon 16-08-2010 69 22   Download

 • Chương 2 và bao gồm 3 tài liệu nền thiết yếu là cần thiết cho một sự hiểu biết của cả hai MPEG-4 Visual và H.264. Chương 2 giới thiệu các khái niệm cơ bản của video kỹ thuật số bao gồm chụp và đại diện của video ở dạng kỹ thuật số, màu sắc không gian, định dạng và đo lường chất lượng.

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 44 17   Download

 • In multimedia communications, compressed video streams need to be transmitted over networks that have inconsistent and time-varying bandwidth requirements. To make the best use of available network resources at any time and guarantee a maximum level of perceptual video quality from the end-user’s perspective, a certain flow control mechanism must be introduced into the video communication system (Cote et al., 1998; Wang, 2000).

  pdf45p doroxon 16-08-2010 59 16   Download

 • Since the digital representation of raw video signals requires a high capacity, low complexity video coding algorithms must be defined to efficiently compress video sequences for storage and transmission purposes. The proper selection of a video coding algorithm in multimedia applications is an important factor that normally depends on the bandwidth availability and the minimum quality required.

  pdf64p doroxon 16-08-2010 80 15   Download

 • Compressed video streams are intended for transmission over communication networks. With the advance of multimedia systems technology and wireless mobile communications, there has been a growing need for the support of multimedia services such as mobile teleconferencing, telemedicine, mobile TV, distance learning, etc., using mobile multimedia technologies. These services require the real time transmission of video data over fixed and mobile networks of varying bandwidth and error rate characteristics....

  pdf56p doroxon 16-08-2010 62 13   Download

 • Chương 3 bao gồm các nguyên tắc cơ bản của nén video, tập trung vào các khía cạnh của quá trình nén được phổ biến cho cả hai tiêu chuẩn và giới thiệu bộ giải mã dựa trên biến đổi 'mô hình' là trung tâm của tất cả các chuẩn video mã hóa. Chương 4 xem xét các tiêu chuẩn bản thân và kiểm tra rằng các tiêu chuẩn đã được định hình và

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 61 13   Download

 • tiếp theo là cấu hình cho mã hóa khả năng mở rộng, mã hóa kết cấu vẫn còn và chất lượng cao ('phòng') mã hóa video. Ngoài ra các công cụ mã hóa của "tự nhiên" (thực tế) vật liệu video, MPEG-4 Visual định nghĩa một tập hợp các hồ sơ để mã hóa của 'tổng hợp

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 48 13   Download

 • Due to the expansion and diversity of multimedia applications and the underlying networking platforms with their associated communication protocols, there has been a growing need for inter-network communications and media gateways. Eventually, these applications will encounter compatibility problems. Not only will asymmetric networks run different set of communication protocols, but they will also operate various kinds of incompatible source coding algorithms that are characterised by different target bit rates and compression techniques. ...

  pdf42p doroxon 16-08-2010 52 12   Download

 • Các thiết kế của mỗi của các khối chức năng chính của một bộ giải mã có thể có một tác động đáng kể về tính toán hiệu quả và hiệu suất nén. Chúng tôi thảo luận về các giao diện một bộ mã hóa video và bộ giải mã và giá trị của video trước khi chế biến để làm giảm tiếng ồn đầu vào và sau chế biến để giảm thiểu các đồ tạo tác mã hóa

  pdf27p banhbeo3 07-11-2011 26 9   Download

 • (máy tính tạo ra) các đối tượng trực quan như mắt lưới 2D và 3D và đối mặt với hoạt hình cơ thể mô hình. Trọng tâm của cuốn sách này là rất nhiều mã hóa video tự nhiên và các cấu hình này được giới thiệu chỉ một thời gian ngắn. tiêu chuẩn bao gồm một loạt các công cụ và quy trình mã hóa và

  pdf31p banhbeo3 07-11-2011 31 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản