Web developer 2005 express edition

Xem 1-12 trên 12 kết quả Web developer 2005 express edition
 • This book shows you just how powerful, and yet easy to use, the new Web development environment from Microsoft really is. Visual Web Developer 2005 Express Edition, along with the relational database SQL Server 2005 Express Edition, allows you to build great Web sites using drag-and-drop techniques, wizards, and a huge range of developer-friendly tools and controls. The book demonstrates this by leading you through the creation of a fully featured and highly interactive e-commerce Web application, like those you are used to seeing on the Internet today....

  pdf314p tailieuvip13 20-07-2012 63 6   Download

 • With the latest incarnations of ASP.NET 2.0 and SQL Server 2005, programming dynamic data-driven websites with Microsoft technologies has become easier and much more efficient than ever before. Fewer mouse clicks and fewer lines of code can now enable more powerful features and the tools you need—Visual Web Developer 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition

  pdf705p trasua_123 02-01-2013 66 5   Download

 • Theo mặc định, khi bạn cho phép các thành viên trên một trang web, ASP.NET tạo ra một cơ sở dữ liệu mặc định được gọi là ASPNETDB.MDF cho bạn. Đối với các cơ sở Bug, một cơ sở dữ liệu khác nhau được tạo ra rằng, trong các bảng và thủ tục cho các thành viênVới cả hai phương pháp, bạn sẽ kết thúc với một thư mục chứa các tập tin cho

  pdf32p lovecafe4 18-10-2011 27 7   Download

 • Đối với trường hợp mặc định, bạn chỉ cần nhập vào tên máy, hoặc bạn có thể truy cập vào một ví dụ đặt tên (chẳng hạn như Microsoft từ xa dữ liệu Engine (MSDE) hoặc SQL Server Express dụ) bằng cách gắn thêm tên dụ tên máy ngăn cách bởi một dấu gạch chéo ngược. Hình 1-19 cho thấy một kết nối với các ví dụ mặc định của SQL Server chạy trên một máy từ xa có tên là DELBOY

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 23 4   Download

 • Trong hai chương trước, chúng tôi đã xem xét nhiều cách khác nhau của dữ liệu hiển thị, sử dụng kiểm soát nguồn dữ liệu và mạng lưới cung cấp với ASP.NET. Trong khi dữ liệu hiển thị là một yêu cầu cốt lõi của nhiều trang web, có lần khi bạn cũng cần phải cho phép chỉnh sửa,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 25 4   Download

 • và bạn có thể sử dụng các điều khiển tương tự như để hiển thị dữ liệu. Trong ứng dụng ppq, người dùng không cần phải cập nhật dữ liệu, nhưng các quản trị viên trang web có thể để cập nhật các trình đơn và giá cả. Trong chương này,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 53 3   Download

 • chúng tôi sẽ xem làm thế nào các quản trị viên của một trang web có thể thực hiện các chỉnh sửa trên dữ liệu. Đặc biệt, chúng tôi sẽ được xem xét: ❑ ❑ Làm thế nào để thay đổi điều khiển SqlDataSource để cho phép dữ liệu chỉnh sửa Làm thế nào để cấu hình GridView để cho phép chỉnh sửa dữ liệu

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 31 3   Download

 • Sau khi xác định các loại nguồn dữ liệu, bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống tên máy chủ để xem tất cả các cơ sở dữ liệu của các loại mà bạn đã chọn quảng cáo hiện diện của họ và có sẵn. Bạn cũng có thể gõ một tên dụ trực tiếp. Trong Chương 4, bạn thấy làm thế nào SqlDataControl được sử dụng để lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 31 4   Download

 • Các cột đầu tiên, tên MenuItemID, được chọn trong bảng MenuItems và các thuộc tính cho cột này được hiển thị trong phần dưới của cửa sổ này. Đây là khóa chính của bảng, như được chỉ ra bởi các biểu tượng quan trọng trong mạng lưới tên cột ở phía trên cùng của cửa sổ.

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 23 4   Download

 • Nó cũng là một cột Identity (số tự động), và do đó, các kỹ thuật nhận dạng giá trị tài sản là Có. Tăng nhận dạng và các thuộc tính giống nhận dạng, mà bạn tìm thấy bằng cách mở rộng các mục nhập kỹ thuật nhận dạng, được thiết lập để 1 (các giá trị mặc ​​định),

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 19 3   Download

 • điều đó có nghĩa như là một hàng được thêm vào bảng này MenuItemID các sẽ được thiết lập tự động có sẵn bên cạnh tích cực số. Bảng đơn hàng hiển thị trong cửa sổ bên phải cũng cho thấy các kiểu dữ liệu cho mỗi cột, và chỉ ra rằng cột OrderID là khóa chính. Trong bảng này, có một cột OrderDate được quy định như kiểu datetime,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 37 3   Download

 • Trong Chương 6, chúng tôi tạo ra một trang quản trị, cho phép người dùng cập nhật các mục trình đơn, và trong Chương 8, chúng tôi tạo ra các trang thanh toán. Chúng tôi không muốn mọi người có thể để chạy các trang quản trị, vì vậy chúng tôi cần để khóa chúng ra bằng cách nào đó.

  pdf34p lovecafe4 18-10-2011 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản