intTypePromotion=4
ADSENSE

Windows Design Principles

Xem 1-20 trên 20 kết quả Windows Design Principles
 • The Windows Phone team have taken a lot of trouble over the look and feel of the phone. They have created a design style, inspired by metropolitan signage, to express this. Programs on the phone should reflect this style

  pdf74p pokemon251 11-10-2013 62 6   Download

 • This book offers a primer for building HTML5, CSS3 and JavaScript applications for Windows 8. It includes an up-to-date guide for dusting off an aging HTML skill set and adapting to the Windows 8 apps and provides a reference for Windows and .NET programmers not familiar with HTML5. The overall design principles of MetroUI (the new design paradigm for Windows) are discussed.

  pdf387p phungnguyet_123 23-02-2013 49 12   Download

 • History Design Principles System Components Environmental Subsystems File system Networking Programmer Interface To explore the principles upon which Windows XP is designed and the specific components involved in the system To understand how Windows XP can run programs designed for other operating systems To provide a detailed explanation of the Windows XP file system To illustrate the networking protocols supported in Windows XP To cover the interface available to system and application programmers .

  pdf64p perpan 02-09-2012 51 6   Download

 • With successful presentations in Tokyo behind me, I boarded the 5:03pm Super Express bound for Osaka complete with my ekiben (a special kind of Japanese lunch box or bento sold at train stations) and a can of Asahi beer in hand. The quintessential "Japan experience" for me is zipping through the Japanese countryside aboard cutting-edge rail technology while sampling traditional Japanese delicacies with my chopsticks, sipping Japanese beer, and catching glimpses of temples, shrines, and even Mount Fuji out the spacious side window.

  pdf234p ptng13 25-06-2012 42 9   Download

 • Chapter 8 - Virtual memory. After studying this chapter, you should be able to: Define virtual memory; describe the hardware and control structures that support virtual memory; describe the various OS mechanisms used to implement virtual memory; describe the virtual memory management mechanisms in UNIX, Linux, and Windows 7.

  ppt110p ngocbattrac1 05-10-2017 20 1   Download

 • The first section introduces the basic concepts of number systems, storage of numerical data, and machine arithmetic. Chapters on the Intel math unit architecture, data conversions, and the details of math unit programming establish a framework for developing routines in engineering and scientific code. The second part, entitled Application Development, covers the implementation of a C++ program and flowcharting. A tutorial on Windows programming supplies skills that allow readers to create professional quality programs.

  pdf1766p kennybibo 14-07-2012 59 5   Download

 • Tóm lại, các cuộc thảo luận trước đó cung cấp cơ sở để thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn chi phối việc thực hiện của một khả năng hệ thống. Nguyên tắc 22,1 Mỗi khả năng hoạt động có năng lực hệ thống Xây dựng mô hình của các khả năng hành động dựa trên hoạt động, nhiệm vụ, và các tương tác bên ngoài.

  pdf84p kimku18 26-10-2011 37 3   Download

 • Nguyên tắc 22,2 Mỗi khả năng hoạt động đòi hỏi phải có một kích hoạt bên ngoài gợi ý hoặc một sự kích thích để bắt đầu xử lý dựa trên kết quả của nó. Nguyên tắc 22,3 Mỗi khả năng hoạt động, như một hệ thống tích hợp, bao gồm ba giai đoạn tuần tự dựa trên hành động: 1. Pre-nhiệm vụ giai đoạn khởi tạo

  pdf84p kimku18 26-10-2011 33 3   Download

 • Cấu hình Item (CI) "Một tập hợp của phần cứng, phần mềm, phần mềm máy tính, hoặc bất kỳ phần rời rạc của họ, đáp ứng một chức năng sử dụng cuối cùng và được chỉ định (Thâu tóm) để quản lý cấu hình riêng biệt. Các cấu hình có thể thay đổi rộng rãi trong phức tạp, kích thước và loại.

  pdf84p kimku18 26-10-2011 41 3   Download

 • Nói chung, vấn đề tương thích quan trọng cho thư viện chia sẻ các file DLL có khả năng tương thích ngược nhị phân, với mục tiêu bổ sung khả năng tương thích nguồn. Những hướng dẫn này xuất phát từ những người sử dụng trongDanh sách sau đây được dựa trên Danh sách kiểm tra nội bộ Symbian Peer Review.

  pdf84p kimku18 26-10-2011 35 2   Download

 • Một lớp nên có một mục đích rõ ràng, thiết kế và API. • Một lớp API xuất khẩu nên có một số tờ khai dành riêng cho các mục đích tương thích ngược trong tương lai. • API nên cung cấp mức độ thích hợp đóng gói, che giấu dữ liệu tức là thành viên. • Hữu nghị của một lớp nên được giữ ở mức tối thiểu để bảo quản đóng gói.

  pdf84p kimku18 26-10-2011 25 2   Download

 • Đa hình • nên được sử dụng một cách thích hợp và chính xác. • lớp học không nên đã xuất khẩu phương pháp nội tuyến. • Một lớp học không chế diểu với hai giai đoạn xây dựng nên xây dựng của nó và ConstructL (). • nên được sử dụng const nếu có thể và thích hợp. • Các phương pháp quá tải nên được sử dụng trong ưu tiên cho các thông số mặc định.

  pdf84p kimku18 26-10-2011 30 2   Download

 • . 2. Nhiệm vụ giai đoạn ứng dụng dựa trên hiệu suất. 3. Nhiệm vụ giai đoạn phân tích và Chấm dứt hoạt. Nguyên tắc 22,4 khả năng đều cần phải xem xét như thế nào trường hợp ngoại lệ cho các hoạt động bình thường và bất thường sẽ bị xử lý. Nguyên tắc 22,5 Sau khi hoàn thành

  pdf84p kimku18 26-10-2011 33 2   Download

 • Bất kỳ mặt hàng cần thiết để hỗ trợ hậu cần và mua sắm riêng biệt chỉ là một CI. "(Nguồn: Phỏng theo DSMC Bảng thuật ngữ: Quốc phòng từ viết tắt Mua và Điều khoản) • Cấu hình quản lý" Một quá trình quản lý để thiết lập và duy trì tính thống nhất của hiệu suất của một sản phẩm, chức năng,

  pdf84p kimku18 26-10-2011 27 2   Download

 • và các thuộc tính vật lý với các thông tin yêu cầu, thiết kế và hoạt động trong suốt cuộc đời của nó "(Nguồn: ANSI-EIA-649-1998, trang 4) • Effectivity" chỉ xác định phạm vi sản phẩm (ví dụ, nối tiếp, rất nhiều con số, mô hình, ngày, tháng, năm ) hoặc sự kiện mà tại đó một thay đổi cụ thể

  pdf84p kimku18 26-10-2011 43 2   Download

 • Chắc chắn, sự khác biệt sẽ xuất hiện giữa các dữ liệu thử nghiệm thực tế và kết quả dự kiến giới hạn quy định tại SPS hoặc đặc điểm kỹ thuật phát triển mục. Chúng tôi đề cập đến sự xuất hiện của một sự khác biệt như là một trường hợp thử nghiệm. Khi sự kiện thử nghiệm chẳng hạn như thất bại xảy ra,

  pdf76p kimku18 26-10-2011 34 2   Download

 • Chapter 7 - Focusing on users and their tasks. In this chapter you will learn about the following: Characteristics of users that every software engineer should understand; various ways of working with users to ensure that a software system has both the required functionality and the required usability; some basic principles for the design of simple graphical user interfaces (GUIs), involving windows, menus, icons and pop-up dialogs; how to evaluate user interfaces; how to implement basic GUIs in Java.

  ppt43p tangtuy06 01-04-2016 26 1   Download

 • Microsoft Visual Basic developers have long clamored for complete objectoriented language support. Microsoft Visual Basic .NET supports all the features of an objectoriented language. In addition, the entire Microsoft .NET Framework, which includes the development support for Microsoft Windows applications, Web applications, Web services, graphics, and data access, is designed according to object-oriented principles. Developers who have a firm grasp of object-oriented principles will be the strongest .NET developers....

  pdf319p huyhoang 07-08-2009 483 150   Download

 • Microsoft WindowsTM is undeniably the predominant PC operating environment these days. ADP6 is designed to make full use of the Windows environment, using a “What You See is What You Get” Approach. Users can immediately see the objects they create on a PC screen with their specified attributes, such as font size, color, object location, picture, scale, frame, and so on. What the user sees on the PC screen will be the same as what is displayed on a operator terminal. Furthermore, ADP6 utilizes the principles of object-oriented design to implement drag-and-drop editing.

  pdf318p dacothuytran 15-01-2013 38 4   Download

 • p 01-01-1970   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows Design Principles
p_strCode=windowsdesignprinciples

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2