Xml web service

Xem 1-20 trên 142 kết quả Xml web service
 • Bắt đầu với 13,1 XML Web Services Tôi có nghe nói một số điều tuyệt vời về XML Web Services, nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu. Tôi phải làm gì để bắt đầu làm việc với XML Web Services?

  pdf9p luvpro 06-08-2010 161 81   Download

 • Tham khảo sách 'developing xml web services and server components with microsoft visual basic .net mcsd/mcad/mcdba version 5.0', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf132p thuxuan 07-08-2009 159 54   Download

 • Để tạo XML Web service trong Visual Studio.NET, sử dụng ASP.NET Web Service template. Tên dự án là QuotableQuotesWebService. XML Web service có tên là Service1 sẽ được tạo file Service1.asmx. Thay đổi tên XML Web service thành QuoteService và file nguồn .aspx là QuoteService.aspx.

  pdf12p minhquanmq 01-11-2013 39 3   Download

 • Web services are the next revolution in the way applications are built and used. This book will give developers the information they need to design and build next generation distributed interoperable applications with Web services. It has a unique blend of theory and practice, and is focused on Visual Basic developers. The first four chapters explain the architectural foundation on which Web services are built.

  pdf523p trasua_123 04-01-2013 33 7   Download

 • I. Đặt vấn đề Đối với các ứng dụng phân tán chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kiến trúc .NET Remoting để giải quyết các vấn đề xử lý khai thác dữ liệu trên các máy ở xa.Tuy nhiên điều này có nhược điểm là nó đòi hỏi ứng dụng phải được xây dựng trên cùng platform hoặc cùng hệ thống mạng. Để khắc phục tình trang này, MS đưa ra khái niệm các dịch vụ Web XML. Chúng cho phép bạn trưng ra chức năng của ứng dụng đối với phạm vi rộng rãi người dùng.

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 696 175   Download

 • In this chapter, you will learn how to design, create, and use XML web services, and most importantly from the exam point of view, you will learn how to control the environment of particular XML web services. You will work with both static and dynamic discovery of XML web services, and use the UDDI protocol to publish and locate an XML web service. The exam draws heavily from material in this chapter, so be certain that you are familiar with the terms and concepts I discuss.

  pdf54p laquang 29-08-2009 181 73   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.11 Updating Server Data Using a Web Service Problem You want to update a data source using an XML web service and use the web service from your client application. Solution Use a DataSet object. The XML web service code contains two methods: LoadOrders( )

  pdf6p luvpro 04-08-2010 145 59   Download

 • The Java™ Web Services Tutorial For Java Web Services Developer’s Pack, v1.6 June 14, 2005 .Copyright © 2005 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.U.S. Government Rights - Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements. This distribution may include materials developed by third parties.

  pdf457p ptng13 16-05-2012 98 53   Download

 • This module introduces students to Extensible Markup Language (XML) Web services and how students can use them to process purchase orders from business-to-business (B2B) trading partners. Students will learn how to choose XML Web services and how to integrate them in their order processing workflow. Students will also explore the requirements for hosting their own XML Web services and providing them to trading partners.

  pdf32p maiphuong 10-08-2009 95 24   Download

 • This book takes enterprise developers inside the architecture, protocols, and programming practices for building distributed-object Web Services. The authors also step readers through building a high-end Web Service of their own, using real-world examples and proven strategies. All the book's code examples appear on the companion CD-ROM.

  pdf312p ken333 06-07-2012 98 24   Download

 • Tiêu thụ 13,3 XML Web Services tôi đã tạo ra dịch vụ này web mà có các tên người dùng và mật khẩu và trả về True hay False dựa vào việc tên người dùng và mật khẩu kiểm tra. Tôi đã thậm chí đã thử nghiệm dịch vụ Web để đảm bảo rằng nó hoạt động chính xác.

  pdf5p luvpro 06-08-2010 80 16   Download

 • Distributed Applications with XML-RPC, SOAP, UDDI & WSDL Ethan Cerami Publisher: O'Reilly First Edition February 2002. This concise book gives programmers both a concrete introduction and handy reference to XML web services. It explains the foundations of this new breed of distributed services, demonstrates quick ways to create services with open-source Java tools, and explores four key emerging technologies: XML-RPC, SOAP, UDDI, and WSDL. If you want to break through the Web Services hype and find useful information on these evolving technologies, look no further. Team[oR]...

  pdf0p caucaphung 01-02-2013 37 6   Download

 • trình bày một cái nhìn tổng quan về công nghệ Web Service bao gồm các khái niệm, kiến trúc và hướng dẫn xây dựng một Web Service. Khóa luận sẽ phân tích các chuẩn cấu thành nên chồng giao thức của Web Service, bao gồm XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (web service Description Language) và UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).

  pdf58p chieu_mua 25-08-2012 277 139   Download

 • Web services là một công nghệ đang trở nên phổ biến cho các ứng dụng tích hợp. Đây là công nghệ cho phép các ứng dụng kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua các chuẩn mà không cần quan tâm đến ứng dụng đó được xây dựng trên ngôn ngữ nào và thực thi trên môi trường nào.

  pdf96p cancer23 21-08-2012 276 121   Download

 • THE Java™ Web Services Tutorial is a guide to developing Web applications with the Java Web Services Developer Pack (Java WSDP). The Java WSDP is an all-in-one download containing key technologies to simplify building of Web services using the Java 2 Platform. This tutorial requires a full installation (Typical, not Custom) of the Java WSDP, v1.6 with the Sun Java System Application Server Platform Edition 8.1 2005Q2 UR2 (hereafter called the Application Server). Here we cover all the things you need to know to make the best use of this tutorial....

  pdf463p ptng13 16-05-2012 79 26   Download

 • Đƣợc giới thiệu ở .NET 3  WCF cung cấp mô hình lập trình đơn giản, thống nhất và có thể mở rộng và có thể tƣơng tác với các công nghệ phân tán khác: DCOM, .NET Remoting, XML web service, Sockets, P2P,…  Tích hợp các công nghệ phân tán vào trong API với namespace System.ServiceModel  Cung cấp các công nghệ khác nhau để ngƣời sử dụng service có thể sử dụng dễ dàng.

  pdf29p thangkhongusi 10-04-2013 78 20   Download

 • Nothing is more frustrating than knowing you have previously solved a complex problem but not being able to find the document or note that specified the solution. It is not uncommon to refuse to rework the solution because you know you already solved the problem and don’t want to waste time redoing past work. In fact, taken to the extreme, you may waste more time finding the previous solution than it would take to redo the work. This is a direct result of our information management facilities not keeping pace with the capacity of our information storage....

  pdf304p tailieuvip13 19-07-2012 60 19   Download

 • While the REST design philosophy has captured the imagination of web and enterprise developers alike, using this approach to develop real web services is no picnic. This cookbook includes more than 100 recipes to help you take advantage of REST, HTTP, and the infrastructure of the Web. You'll learn ways to design RESTful web services for client and server applications that meet performance, scalability, reliability, and security goals, no matter what programming language and development framework you use....

  pdf314p stingdau_123 19-01-2013 57 14   Download

 • The book is a detailed guide to building integrations on top of Alfresco filled with tons of examples and sample code. It is intended to be a complete overview to help developers choose a specific API with related method invocations. If you are a web developer who wants to build business applications on top of Alfresco, then this is the book for you. Basic understanding of XML, Web development concepts (HTTP, MVC) and Web Services is required.

  pdf436p trac2_123 16-04-2013 33 9   Download

 • Web services, the new way of stitching data and processing resources together to form elaborate, distributed applications, aren't like other software systems. They differ even from other architectures for distributed applications. In his fantastic Understanding Web Services, Eric Newcomer helps his readers figure out what Web services are all about. This book is better than any other book out there in helping readers come to grips with the terms, technologies, behaviors, and design requirements that define the Web services universe. It's remarkably light on code--...

  pdf216p trasua_123 04-01-2013 69 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản