Xử lý chất thảii

Xem 1-10 trên 10 kết quả Xử lý chất thảii
 • Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Illinois đã thành công trong khắc phục một trở ngại lớn của công nghệ đầy hứa hẹn làm giảm CO2 trong khí quyển đồng thời sản xuất ra nhiên liệu. Giáo sư kỹ thuật hóa học và sinh học của Đại học Illinois, Paul Kenis và nhóm nghiên cứu của ông cùng các nhà nghiên cứu thuộc một công ty mới thành lập Dioxide Materials đã tạo ra một chất xúc tác giúp cải thiện quá trình quang hợp nhân tạo .

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 57 14   Download

 • Chỉ tiêu vi sinh vật Vài nét về quá trình xử lý sinh học * Trong hợp tác với Ann-Sofie Allard Tóm tắt tổng quan về An là khả năng xử lý sinh học của một loạt các khu vực ô nhiễm. Hầu hết các chất gây ô nhiễm thuộc các nhóm được phân tán rộng rãi phổ biến và thường kéo dài và độc hại. Mặc dù sự chú ý đã tập trung vào các khía cạnh vi sinh ứng dụng của họ, một tài khoản ngắn gọn về việc áp dụng thực vật bậc cao và vai trò của vi...

  pdf91p tuongmatdo 10-12-2011 30 7   Download

 • Lý thuyết và giả thuyết Kuhn làm việc trên sự phát triển của tư tưởng khoa học đưa ra những hiểu biết nhiều và các câu hỏi về khoa học cả về thể chất và phi vật chất. Trong cuốn sách có ảnh hưởng của mình, Cấu trúc của cách mạng khoa học, Kuhn (1970) mô tả một quá trình phát triển khoa học là một trong trong đó bao gồm một vòng đời của các mô hình đầy đủ của những khám phá ngẫu nhiên của dị thường, cuộc khủng hoảng, và cuộc cách mạng khoa học.

  pdf25p tuongmatdo 12-12-2011 33 5   Download

 • Mặc dù sự tổng hợp của 1,1,1-trichloro-bis (4-chlorophenyl)-etan (DDT) đã đạt được trong năm 1874 bởi Othmar Zeidler, các hợp chất gợi ra ít quan tâm đến cho đến khi lực tác dụng độc hại của nó đối với côn trùng được phát hiện bởi PH Müller trong Năm 1939. Hợp chất hoàn thành chỉ quá các tiêu chí của mình rằng một hợp chất phù hợp hóa học ổn định và kéo dài thời gian dài của thời gian.

  pdf31p tuongmatdo 10-12-2011 24 5   Download

 • Phân tích tóm tắt Hóa chất là một phần không thể thiếu của tất cả các điều tra môi trường. Sự chú ý ngắn gọn là hướng đến các khía cạnh của lấy mẫu để tránh nhiễu từ các đồ tạo tác có thể xảy ra, thủ tục khác nhau để khai thác và nồng độ của chất phân tích, và tầm quan trọng của thủ tục dọn dẹp trước khi xác định và định lượng.

  pdf87p tuongmatdo 10-12-2011 21 5   Download

 • Đại học của phân hủy sinh học và chuyển dạng sinh học Tóm tắt Một cố gắng đã được thực hiện để mô tả những con đường được sử dụng bởi các vi sinh vật phân huỷ hay biến đổi xenobiotics. Hầu hết các nhóm cấu trúc chủ yếu được xem xét, bao gồm béo, thơm, alicyclic, và các hợp chất dị vòng, bao gồm cả những người có oxy, lưu huỳnh, Các chất nitơ, phốt pho, hoặc halogen.

  pdf215p tuongmatdo 10-12-2011 41 4   Download

 • Thủ tục tóm tắt thí nghiệm cho điều tra sự xuống cấp và chuyển đổi xenobiotics được vạch ra, cùng với một phân tích quan trọng của những hạn chế cố hữu trong các thử nghiệm thông thường để xác định khả năng phân huỷ sinh học đã sẵn sàng. Một mô tả ngắn gọn về thủ tục làm giàu tự chọn bao gồm các thành phần cơ bản của các phương tiện truyền thông tăng trưởng cùng với các tính năng nổi bật của thành phần và sử dụng của họ.

  pdf72p tuongmatdo 10-12-2011 31 5   Download

 • Phân vùng: phân phối, vận tải, và di động Tóm tắt phổ biến của một xenobiotic sau khi xả vào môi trường được xác định bằng cách phân vùng của nó giữa các nước, đất và trầm tích, và các giai đoạn khí quyển, và tiềm năng của nó cho nồng độ trong sinh vật. Các quá trình này xác định cả hai tác động sinh học của các xenobiotic và mức độ phổ biến của nó.

  pdf99p tuongmatdo 10-12-2011 29 4   Download

 • Sự kiên trì: Tổng Định hướng Tóm tắt tổng quan được trình bày một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của xenobiotics bao gồm cả vai trò của cả hai phản ứng bất lợi vô sinh và sinh học.

  pdf188p tuongmatdo 10-12-2011 34 4   Download

 • Các đầu vào cơ bản cần thiết để đánh giá độc tính của xenobiotics được tóm tắt và bao gồm các dữ liệu trên cả hai tiếp xúc với độc tố và đánh giá hiệu lực sinh học của nó về điểm kết thúc xác định số lượng. Một cuộc thảo luận ngắn gọn là sự lựa chọn của các loài thử nghiệm, phạm vi của các điểm cuối cùng chấp nhận được, và sự lựa chọn của các phương tiện truyền thông cho các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

  pdf90p tuongmatdo 10-12-2011 29 4   Download

Đồng bộ tài khoản