Chỉ thị số 13/2005/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 13/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2005/CT-UB về việc tăng cường quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật do tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2005/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/2005/CT-UB Long Xuyên, ngày 05 tháng 04 năm 2005 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ VÀ S D NG THU C KHÁNG SINH, HÓA CH T TRONG S N XU T KINH DOANH TH C PH M CÓ NGU N G C NG V T Trong th i gian qua, vi c th c hi n Ch th s 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng qu n lý và s d ng thu c kháng sinh hóa ch t trong s n xu t kinh doanh th c phNm có ngu n g c ng v t, t ng bư c có nh ng chuy n bi n áng k . Tuy nhiên, m t s nơi v n còn tình tr ng, kinh doanh, mua bán và s d ng thu c kháng sinh, hóa ch t c m gây nh hư ng n s c kh e c a ngư i tiêu dùng. c bi t, m t s lô hàng cá tra, basa b th trư ng nh p khNu phát hi n dư lư ng các ch t b c m v n còn cao. Tình tr ng trên không nh ng gây thi t h i v kinh t , mà còn nh hư ng x u n uy tín hàng th y s n xu t khNu cá tra, basa c a Vi t Nam nói chung và c a t nh An Giang nói riêng trên th trư ng qu c t . Th c hi n Công i n s : 274/TTg-NN, ngày 18/3/2005 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s : 07/2005/Q -BTS, ngày 24/02/2005 c a B trư ng B Th y s n v vi c ban hành danh m c hóa ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng trong s n xu t kinh doanh th y s n và Ch th s 03/2005/CT-BTS ngày 7/3/2005 c a B trư ng B Th y s n v vi c tăng cư ng ki m soát dư lư ng hóa ch t, kháng sinh có h i trong ho t ng th y s n. Ch t ch UBND t nh An Giang ch th các S , ngành có liên quan và UBND các c p trong t nh th c hi n ngay m t s yêu c u c p bách như sau: 1. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh s d ng các lo i hóa ch t, thu c thú y, thu c b o v th c v t, ch phNm sinh h c dùng cho s n xu t nông nghi p và th y s n, th c ăn cho th y s n, gia súc gia c m b c m s d ng ho c s d ng không theo úng quy nh c a B Th y s n và B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn. 2. UBND huy n, th , thành ph t ch c quán tri t và th c hi n nghiêm túc Ch th s 07/2002/CT-TTg ngày 25/2/2002 và Công i n 420 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng qu n lý và s d ng thu c kháng sinh, hóa ch t trong s n xu t kinh doanh th c phNm có ngu n g c ng v t, Công i n s : 274/TTg-NN ngày 18/3/2005 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 29/2002/Q /BNN ngày 24/01/2002 c a B trư ng B Nông nghi p & PTNT v vi c c m m t s hóa ch t, kháng sinh trong nh p khNu s n xu t, kinh doanh và s d ng thu c thú y, Quy t nh s 07/2005/Q -BTS ngày 24/02/2005 c a B Th y s n v vi c ban hành danh m c hóa ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng trong s n xu t, kinh doanh th y s n.
  2. S Văn hóa Thông tin, báo An Giang, ài Phát thanh truy n hình An Giang Ny m nh thông tin tuyên truy n v tác h i c a các lo i thu c thú y, hóa ch t, kháng sinh trong Danh m c h n ch s d ng và c m s d ng theo quy nh c a B Th y s n và B Nông nghi p & PTNT, c bi t là Malachite Green và d n xu t c a nó là Leucomalachite Green. Hi p h i Ngh nuôi và Ch bi n th y s n ph bi n cho các h i viên thu c Hi p h i bi t v tác h i c a các lo i hóa ch t, kháng sinh c m và h n ch s d ng trong s n xu t kinh doanh th y s n h i viên bi t và không s d ng. 3. S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn: Ch o các ơn v tr c thu c tăng cư ng công tác tuyên truy n, hư ng d n nông dân, ngư dân s d ng ch t thay th Malachite Green, th c hi n quy trình s n xu t s ch, th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v i u ki n kinh doanh các ngành ngh th y s n nh m m b o an toàn v sinh th c phNm. Ch o cho Chi c c Th y s n, Chi c c Thú Y ph i h p v i các ngành liên quan: S Thương m i Du l ch, S Công An, S Y t t ch c t t ng ki m tra i u ki n m b o an toàn v sinh, c bi t ki m soát các lo i hóa ch t, kháng sinh c m các i lý, cơ s cung ng, nuôi tr ng. Phát hi n và x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m, b o m trư c ngày 31/5/2005 ch m d t mua bán, kinh doanh thu c thú y th y s n, th c ăn và ch phNm c m dùng trong nuôi tr ng th y s n. 4. Các cơ s , c a hàng kinh doanh mua bán thu c thú y th y s n trên a bàn t nh khi tư v n, mua bán thu c thú y th y s n, th c ăn và ch phNm sinh h c cho ngư i nuôi ph i kê toa, ch ng t rõ ràng và có hư ng d n cho ngư i nuôi bi t và s d ng úng li u lư ng theo nhãn mác hàng hóa c a nhà s n xu t. Các h s n xu t, kinh doanh th y s n trên a bàn t nh An Giang tuy t i ch p hành nghiêm ch nh Ch th này và theo s hư ng d n c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành. 5. Ch th này ư c ph bi n r ng rãi trên các phương ti n truy n thông và các cu c h p n i b . Khuy n khích m i t ch c và cá nhân phát hi n và t giác v i cơ quan ch c năng có thNm quy n các v vi c có liên quan n s n xu t, kinh doanh thu c thú y th y s n, th c ăn và ch phNm có s d ng kháng sinh và hoá ch t c h i ã b c m trong nuôi tr ng th y s n. y ban nhân dân t nh yêu c u Th trư ng các S ngành liên quan, Ch t ch UBND huy n, th , thành ph t ch c th c hi n nghiêm các n i dung Ch th . Trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c báo cáo cho UBND t nh (thông qua S Nông nghi p & PTNT) x lý k p th i. S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn theo dõi vi c t ch c tri n khai th c hi n tinh th n Ch th này, báo cáo nh kỳ hàng tháng k t qu th c hi n v y ban nhân dân t nh.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG KT. CH TNCH PHÓ CH T CH Ph m Kim Yên
Đồng bộ tài khoản