Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28/08/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2001 CH TH V VI C T CH C TH C HI N NGH QUY T S 09/2001/NQ-CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 C A CHÍNH PH V TĂNG CƯ NG THU HÚT VÀ NÂNG CAO HI U QU Đ U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TH I KỲ 2001 - 2005 Nh m th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005, Th tư ng Chính ph ch th các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i là các B và U ban nhân dân c p t nh) th c hi n các công vi c sau đây: 1. B K ho ch và Đ u tư ch trì xây d ng các Đ án sau: - Đ án xây d ng, hoàn thi n các văn b n pháp lu t v đ u tư tr c ti p nư c ngoài theo hư ng t o l p m t m t b ng pháp lý và chính sách ch y u đ i v i đ u tư trong nư c và đ u tư tr c ti p nư c ngoài; - Danh m c d án qu c gia kêu g i đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005. Trong năm 2001, B K ho ch và Đ u tư trình Chính ph và Th tư ng Chính ph : - Đ án m r ng lĩnh v c thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài; thí đi m th c hi n vi c chuy n đ i doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài sang ho t đ ng theo hình th c công ty c ph n; s a đ i m t s quy đ nh đ đ y nhanh vi c hình thành, tri n khai d án BOT; - Ngh đ nh s a đ i, b sung Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; - Quy ch ph i h p trong qu n lý ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài, trong đó có vi c thành l p t công tác liên ngành rà soát có h th ng t t c các gi y phép, quy đ nh liên quan đ n đ u tư tr c ti p nư c ngoài, bãi b nh ng gi y phép, quy đ nh không c n thi t và xây d ng cơ ch qu n lý và t ch c qu n lý m t c a, m t đ u m i Trung ương và đ a phương. 2. B Thương m i ban hành quy đ nh v đ u tư tr c ti p nư c ngoài trong lĩnh v c d ch v nh p kh u, d ch v phân ph i trong nư c theo tinh th n Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; trình Th tư ng Chính ph Đ án thu h p danh m c hàng hoá không thu c đ i tư ng doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài mua đ xu t kh u. 3. B Xây d ng trình Chính ph đ án Ngh đ nh s a đ i, b sung Ngh đ nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t t i đô th và Ngh đ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà . 4. B Giáo d c và Đào t o, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v vi c h p tác đ u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c. 5. Ban V t giá Chính ph trình Th tư ng Chính ph Đ án đi u ch nh giá, phí đ th ng nh t m t m t b ng chung cho đ u tư trong nư c và nư c ngoài; công b nh ng lo i giá, phí có th áp d ng th ng nh t ngay trong năm 2001. 6. T ng công ty Đi n l c Vi t Nam hoàn thành trư c tháng 6 năm 2002 vi c hoàn tr các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài s v n h p th c, th c t và các doanh nghi p này đã b ra đ xây d ng công trình đi n ngoài hàng rào. 7. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam:
  2. - Xây d ng Đ án c i cách chính sách ti n t liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài; - Ban hành trong năm 2001 các quy đ nh hư ng d n các Ngh đ nh c a Chính ph v b o đ m vay v n, c m c , th ch p, b o lãnh đ i v i doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài nh m th c s t o thu n l i đ doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài vay tín d ng t i các t ch c tín d ng ho t đ ng t i Vi t Nam; - Xây d ng Đ án v kh năng và đi u ki n cho phép m t s doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài đư c th ch p giá tr quy n s d ng đ t t i t ch c tín d ng ho t đ ng nư c ngoài. 8. B Tài chính: - Xây d ng Đ án c i cách h th ng thu liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài; - Ban hành trong năm 2001 chính sách khuy n khích ho t đ ng c a các qu đ u tư nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam, và quy đ nh v vi c kê khai n p thu và căn c vào k t qu ki m toán đ quy t toán thu . 9. T ng c c Đ a chính hoàn thành trong năm 2001 vi c hư ng d n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho các doanh nghi p trong Khu công nghi p, Khu ch xu t; xây d ng Đ án nghiên c u cho phép tư nhân đư c thí đi m cho nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài thuê l i đ t; hư ng d n vi c x lý đ i v i đ t góp v n liên doanh trong trư ng h p phá s n, gi i th ho c chuy n đ i hình th c đ u tư. 10. B Tư pháp ban hành trong năm 2001 các văn b n hư ng d n đăng ký giao d ch có b o đ m và xây d ng cơ quan qu c gia đăng ký các giao d ch có b o đ m; ch trì vi c rà soát các văn b n, quy đ nh liên quan đ n đ u tư tr c ti p nư c ngoài do các B , y ban nhân dân c p t nh ban hành đ kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, mâu thu n gi a các văn b n, quy đ nh và đ lo i b các quy đ nh không phù h p. 11. Các B , U ban nhân dân c p t nh xây d ng danh m c d án kêu g i đ u tư tr c ti p nư c ngoài c a B , ngành và đ a phương, th ng nh t v i B K ho ch và Đ u tư và công b trong năm 2001 làm cơ s cho vi c v n đ ng xúc ti n đ u tư; đơn gi n hoá và công b công khai các th t c hành chính liên quan đ n đ u tư tr c ti p nư c ngoài. 12. Các B , ngành kinh t k thu t xây d ng, đi u ch nh và công b quy ho ch ngành và các s n ph m ch y u trong 6 tháng đ u năm 2002; trong đó d ki n rõ ngu n v n trong nư c, v n ODA, v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài làm cơ s cho vi c xác đ nh ch trương đ u tư. 13. Các cơ quan c p Gi y phép đ u tư thư ng xuyên rà soát, phân lo i các d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài đã đư c c p phép đ u tư đ k p th i tháo g khó khăn, h tr d án s m đi vào ho t đ ng và kinh doanh có hi u qu . Đ i v i các d án chưa tri n khai song xét th y có kh năng và đi u ki n th c hi n, B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh liên quan ch đ ng trao đ i v i ch đ u tư đ thúc đ y vi c th c hi n trong m t kho ng th i gian nh t đ nh và gi i quy t các vư ng m c, k c vi c đi u ch nh m c tiêu và quy mô ho t đ ng c a d án. 14. B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch t ch v i B Ngo i giao, B Thương m i và các cơ quan liên quan khác xây d ng và th c hi n các chương trình v n đ ng xúc ti n đ u tư hàng năm, t ch c t t vi c tuyên truy n v đ u tư tr c ti p nư c ngoài, nghiên c u các đ i tác đ u tư tr c ti p nư c ngoài và pháp lu t chính sách v đ u tư tr c ti p nư c ngoài c a các nư c trong khu v c; b trí cán b làm công tác xúc ti n đ u tư các đ a bàn tr ng đi m nư c ngoài. B Tài chính b trí kinh phí cho ho t đ ng xúc ti n đ u tư trong ngân sách chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành, đ a phương. 15. Trong năm 2001, Ban T ch c - Cán b Chính ph xây d ng Quy ch cán b Vi t Nam tham gia H i đ ng qu n tr và qu n lý doanh nghi p liên doanh; B Giáo d c và Đào t o ch trì xây d ng Đ án t ch c đào t o cán b làm công tác đ u tư tr c ti p nư c ngoài; B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ch trì xây d ng Đ án đào t o ngh cho các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài.
  3. 16. B K ho ch và Đ u tư ph i h p v i Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m theo dõi t ng h p vi c th c hi n Ngh quy t c a Chính ph và Ch th này đ k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph các đ án liên quan đ n vi c tri n khai Ch th này. 17. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n nghiêm ch nh, đ y đ Ch th này. Trư ng h p phát sinh nh ng v n đ vư t quá th m quy n c n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch đ o đ th c hi n. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản