Quyết định số 56/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án CNTT thuộc Ban CNTT Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 56/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** 56/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT THUỘC BAN CNTT THÀNH PHỐ HÀ NỘI ". UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Căn cứ Qui hoạch công nghệ thông tin Thành phố đến 2010; Căn cứ Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 12/2/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội và đề nghị của Trưởng Ban CNTT Thành phố tại Tờ trình số 109/TTr-BCNTT ngày 22/3/2004, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: 1- Thành lập BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN trực thuộc Ban Công nghệ thông tin (CNTT) Thành phố Hà Nội. - Ban Quản lý dự án CNTT là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước. - Trụ sở đặt tại 39 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án CNTT: 1/ Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Trưởng Ban CNTT Thành phố, tổ chức triển khai, quản lý, điều hành các Dự án do Ban CNTT Thành phố được giao làm chủ đầu tư theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng. Cụ thể:
  2. - Chuẩn bị các dự án đầu tư - Thực hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc lĩnh vực CNTT của Thành phố. - Thực hiện việc kết thúc đầu tư xây dựng, đưa dự án vào khai thác, sử dụng. 2/ Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Dự án CNTT: - Ban Quản lý Dự án CNTT có Giám đốc và Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo qui định hiện hành của Thành phố. - Biên chế của Ban Quản lý Dự án CNTT được cân đối trong biên chế của Ban CNTT Thành phố. Khi cần thiết, Ban Quản lý Dự án CNTT được ký hợp đồng lao động theo qui định. 3/ Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án CNTT: Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Dự án CNTT trích từ kinh phí quản lý dự án và được cân đối từ kinh phí hoạt động của Ban CNTT Thành phố. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Trưởng Ban CNTT Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản