Quyết định số 657/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 657/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 657/BYT-QĐ về việc ban hành bản quy định về vô khuẩn, sát khuẩn trong phương pháp dùng kim châm để chữa bệnh theo y học cổ truyền dân tộc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 657/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 657/BYT-Q Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 1988 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V VÔ KHU N, SÁT KHU N TRONG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KIM CHÂM CH A B NH THEO Y H C C TRUY N DÂN T C B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 153/CP ngày 05/10/1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h nc aB Yt ; - m b o an toàn trong phương pháp dùng kim châm ch a b nh theo y h c c truy n dân t c QUY T NNH i u 1. Nay ban hành theo Quy t nh này b n qui nh v vô khuNn, sát khuNn trong phương pháp dùng kim châm ch a b nh theo y h c c truy n dân t c i u 2. B n qui nh vô khuNn, sát khuNn trong phương pháp dùng kim châm ch a b nh theo y h c c truy n dân t c có hi u l c k t ngày ký ban hành, các qui nh trái v i quy nh này u bãi b . i u 3. Các ông V trư ng V y h c dân t c, V i u tr , ông Chánh văn phòng, th trư ng các ơn v tr c thu c, các S y t các t nh, thành c khu và y t các Ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Ph m Song QUY NNH V VÔ KHU N VÀ SÁT KHU N TRONG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KIM CHÂM CH A B NH THEO Y H C C TRUY N DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 657/BYT – Q ngày 08/8/1988 c a B trư ng B Y t )
  2. I. VÔ KHU N KIM, H P NG KIM VÀ C P KIM (PINOSO) 1. Kim, c p kim và h p ng kim ph i r a th t s ch. 2. H p m kim, c p kim và h p ng kim nhi t 1150 - 1200 trong 20 phút. - Nh ng nơi không có i u ki n h p kim thì ph i lu c nhi t 1000C trong 30 phút. 3. Tuy t i không dùng kim ã châm (chưa châm ư c vô khuNn l n th 2 trên 1 b nh nhân ho c châm cho m t b nh nhân khác) II. SÁT KHU N TAY TH Y THU C. 1. Th y thu c: Móng tay ph i ư c c t ng n. 2. R a tay b ng xà phòng và ngâm tay vào nư c sát khuNn hay sát khuNn tay b ng c n 700. III. SÁT KHU N B NH NHÂN KHI CHÂM. 1. Dùng c n 700 xoa vào vùng huy t nh châm r ng ( ư ng kính 2 - 3 cm) sát khuNn. 2. Khi rút kim ph i sát khuNn như khi châm và lau s ch tay n u có ch y máu. IV. PH N TH Y CHÂM (TIÊM THU C VÀO HUY T) - Ph i ch p hành nghiêm ch nh qui ch vô khuNn trong tiêm chích thu c mà B Y t ã ban hành. Ngoài ra phòng châm c u ph i s ch và thoáng.
Đồng bộ tài khoản