Quyết định số 67/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định số 67/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực nút giao thông Bưởi-Nghĩa Đô tỷ lệ 1/500(Phần Quy hoạch giao thông và Quy hoạch kiến trúc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2003/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU V C NÚT GIAO THÔNG BƯ I-NGHĨA Ô T L 1/500 (PH N QUY HO CH GIAO THÔNG VÀ QUY HO CH KI N TRÚC) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322 BXD/ T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng b Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 11/TTr-QHKT, ngày 10/1/2003 và s 17/QHKT-DA ngày 14/5/2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500, quy mô 36 ha do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 10 năm 2002 v i các n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i: Nút giao thông Bư i-Nghĩa ô trong i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ư c xác nh là giao c t c a ư ng Vành ai 2 v i tuy n ư ng Hoàng Qu c Vi t, Hoàng Hoa Thám. Khu v c quy ho ch nút n m trong a gi i hành chính c a các phư ng C ng V - qu n Ba inh, phu ng Nghĩa ô - qu n C u Gi y, phư ng Bư i - qu n Tây H . 2. Quy mô: T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch là 360.000m2 (36 ha) bao g m: t dân cư, t cơ quan ang s d ng, t ch , t ình, chùa, di tích, t ư ng, t sông, t mương, t ê và t cây xanh. 3. N i dung quy ho ch chi ti t:
  2. 3.1. M c tiêu: - T ng bư c th c hi n " i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020" ã ư c Th tư ng chính ph phê duy t t i quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998. - T ng bư c c i t o, xây d ng hoàn thi n h th ng cơ s h t ng giao thông ô th c a Thành ph , áp ng nhu c u giao thông, ph c v phát tri n kinh t - xã h i và b o v an ninh, qu c phòng Th ô. 3.2. Quy ho ch giao thông: 3.2.1. Nút giao thông: - Hình th c giao c t c a nút là : Giao khác c t + Gi i quy t các m i liên h 2 chi u cơ b n như sau: hư ng t ư ng Hoàng Qu c Vi t n ư ng Hoàng Hoa Thám, hư ng t ư ng Hoàng Hoa Thám n c u Nh t Tân, hư ng C u Gi y-c u Nh t Tân (Vành ai 2). Ưu tiên lu ng giao thông t sân bay qu c t N i Bài và ga Phú Di n v trung tâm thành ph . + m b o t ch c giao thông cho các lo i phương ti n khi i vào nút ư c thu n l i, c bi t là phương ti n thô sơ. + Có tính n phuơng án thi t k nút khi x lý ê Bư i. - Các tiêu chuNn áp d ng và thông s k thu t cơ b n c a nút Bư i-Nghĩa ô: + Hư ng vư t (lên cao): theo hư ng C u Gi y-c u Nh t Tân (vành ai 2), v i c u vư t m b o 6 làn xe (2 chi u). + Hư ng t ư ng Hoàng Qu c Vi t n ư ng Hoàng Hoa Thám m b o 6 làn xe (2 chi u). + Tĩnh không dư i c u vư t H³4,5m. 3.2.2. M ng ư ng trong khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô: - ư ng c p thành ph và liên khu v c: + ư ng Vành ai 2 có b r ng m t c t ngang quy ho ch i n hình khi b t u i vào nút B=57,5m g m 6 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ, v a hè m i bên r ng 6m cùng các d i phân cách. + ư ng Hoàng Qu c Vi t có b r ng m t c t ngang quy ho ch khi b t u i vào nút B=50m, g m 6 làn xe, d i phân cách trung tâm r ng 13m (có tính d tr ), v a hè m i bên r ng 8m.
  3. + ư ng Hoàng Hoa Thám ( o n t nút Bư i n trư ng THCS Hoàng Hoa Thám) có b r ng m t c t ngang khi b t u i vào nút B=50m, g m 8 làn xe d i phân cách trung tâm r ng 8m (có tính d tr ), v a hè m i bên r ng 6m. - ư ng phân khu v c: m b o h tr cho nút giao thông, không gây r i lo n cho các lu ng giao thông chính i vào nút, g m các ư ng sau: + ư ng L c Long Quân là ư ng phân khu v c, có b r ng m t c t ngang B=25m, g m 4 làn xe, v a hè m i bên r ng 5m. + ư ng Thu Khuê có m t c t ngang r ng 19m n 20,5m g m 2 n 3 làn xe, v a hè m i bên r ng 5 m. - ư ng nhánh g m: Lo i ư ng có b r ng m t c t ngang: B=15,5m n 17,5 m ( ư ng ven sông Tô L ch, u ng Hoàng Hoa Thám cũ …) v i 2 làn xe, v a hè m i bên r ng 3m n 5,0m. Lo i ư ng có b r ng m t c t ngang: B=11,5m n 13,5m, v i lòng ư ng t 1 n 2 làn xe, v a hè m i bên r ng 3m. 3.2.3. Bãi xe: Trong khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô có 4 bãi xe, trong ó bãi xe P3 2 có di n tích 576m Các bãi xe P1, P2, P4 ư c b trí trong t d ki n xây d ng các công trình công c ng trong khu v c quy ho ch nút như: ch , tr s , trung tâm giao d ch… m b o nhu c u xe c a b n thân công trình và áp ng m t ph n cho nhu c u công c ng khu v c xung quanh. B NG T NG H P CÁC CHI TI T S D NG T GIAO THÔNG TT H NG M C DI N TÍCH T L CHÚ THÍCH T M2 % 1 2 4 5 6 1 NÚT GIAO THÔNG 72050 20,01 2 Ư NG THÀNH PH 46580 12,94 VÀ LIÊN KHU V C 3 Ư NG PHÂN KHU 14360 3,99 V C 4 Ư NG NHÁNH 17214 4,78 5 BÃI XE ( I M 576 0,16 Bãi P1, P2, P4 ã tính P3) trong t công c ng T NG C NG 150780 41,88 Trong t ng di n tích 36ha l p quy ho ch nút 3.3. Quy ho ch ki n trúc:
  4. 3.3.1. Quy ho ch s d ng t: * Các ch tiêu cơ b n - V i nhà xây d ng m i +M t xây d ng kho ng : 40% + T ng cao bình quân: 5 t ng + Tiêu chuNn di n tích sàn nhà : 24m2 sàn/ngư i. - V i làng xóm c i t o: +M t xây d ng 45¸55% + T ng cao 2¸3 t ng. B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T TT KÝ D.T. T T L M. H.S T.C.B.Q X.D SD H NG M C HI U M2 % % L N T NG 1 2 3 4 5 6 7 8 I CƠ QUAN, CQ 33300 9,25 29,65 1,97 6,65 VI N NGHIÊN C U, TRƯ NG ÀO T O II T Ơ 107110 29,75 35,12 1,08 3,09 III TRƯ NG TH 7900 2,19 15,97 0,48 3,00 H C IV NHÀ TR - NT 2330 0,65 24,81 0,50 2,00 M U GIÁO V TH N HH 30500 8,47 21,84 0,85 3,89 H P VI DI TÍCH (BAO DT 11350 3,15 G MC HÀNH LANG B OV ) VII T CÂY CX 1060 0,29 XANH VIII T GIAO 150780 41,88 THÔNG
  5. IX T KHÁC CL 15670 4,35 (CÂY XANH CÁCH LY SÔNG, MƯƠNG, C NG …) T NG C NG 360000 100,00 3.3.2. T ch c không gian ki n trúc, c nh quan: Nút giao thông Bư i-Nghĩa ô ư c chia thành hai khu v c chính là khu phía ông ư ng Vành ai 2 và khu phía Tây ư ng Vành ai 2 c th như sau: a. Khu phía ông: Là khu v c n m trong vùng h n ch phát tri n c a Th ô g m khu làng c Võng Th , ch y u c i t o ch nh trang theo quy ho ch, các công trình nhà c a nhân dân m t ư ng phía Nam ư ng Hoàng Hoa Thám (m i ) ư c c i t o xây d ng v i chi u cao t 3 n 5 t ng, hình th c ki n trúc (các công trình bám m t ư ng) ph i ư c qu n lý và hư ng d n xây d ng, c i t o nh m t o b m t ki n trúc hài hoà, m b o m t không gian m t ph có t ch c. i v i các công trình n m phía sau ư c c i t o, xây d ng t 2 n 3 t ng v i m t xây d ng th p, k t h p v i không gian cây xanh, di tích hi n có, t o nên không gian truy n thông c a làng c . Ngoài ra khu v c này còn là c a ngõ phía Tây c a thành ph , nơi có lưu lư ng l n khách t sân bay qu c t N i Bài và t ga Phú Di n i qua vào trung tâm thành ph . Kho ng t gi a ư ng Hoàng Hoa Thám cũ và ư ng Hoàng Hoa Thám m i có không gian và t m nhìn l n ư c dành xây d ng t h p công trình h n h p, văn phòng có chi u cao t 9 n 15 t ng. Hình th c ki n trúc mang tính dân t c, có tính ch t i n hình c áo. Ngoài t h p công trình trên, các lô t thu c các cơ quan, ơn v n m trong khu vưjc này ư c thi t k h p kh i cao t 5 n 7 t ng mang hình th c ki n trúc dân t c. T i góc phía ông Nam c a nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, b trí t h p công trình cao 9 n 12 t ng. b. Khu phía Tây: Là khu v c n m trong vùng phát tri n ô th c a Th ô. ón hư ng t trung tâm thành ph ra là t h p công trình cao 15 t ng n m phía B c ư ng Hoàng Qu c Vi t, công trình có hình th c ki n trúc hi n i, m u cho qu n th các công trình s xây ng trên tr c khu khoa h c Nghĩa ô. Phía Nam ư ng Hoàng Qu c Vi t hi n là khu nhà dân xây d ng l n x n, s ư c xây d ng l i thành các chung cư cao t ng hi n i và ti n nghi nh m t o b m t cho tr c ư ng, ng th i gi i quy t nhu c u di dân t i ch và di dân gi i phóng m t b ng khi m ư ng. i u 2: - Giao S Quy ho ch Ki n trúc ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân các quân Ba ình, C u Gi y và Tây H t ch c công b công khai Quy ho ch chi ti t khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 ư c phê duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n, ng th i ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h
  6. sơ b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t trong vòng 15 ngày k t ngày ký quy t nh này qu n lý và th c hi n. - Khi l p d án u tư xây d ng nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. - Giao Ch t ch UBND các qu n Ba ình, C u Gi y và Tây H t ch c qu n lý xây d ng trên a bàn theo quy ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính Nhà t; Ch t ch UBND các qu n Ba ình, C u Gi y và Tây H ; Ch t ch UBND các phư ng C ng v , Nghĩa ô, Bư i; các s , ban, ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản