Thông tư 157/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
79
lượt xem
6
download

Thông tư 157/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 157/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động tín dụng ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 157/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 157/1998/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N THU GIÁ TRN GIA TĂNG (GTGT) I V I HO T NG TÍN D NG, NGÂN HÀNG. Căn c vào Lu t thu GTGT s 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Căn c vào Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; B Tài chính ã ban hành Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 hư ng d n thi hành Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT; Căn c vào c thù kinh doanh c a các t ch c tín d ng ngân hàng, B Tài chính hư ng d n thi hành thu giá tr gia tăng i v i các ho t ng này như sau: I- I TƯ NG CHNU THU , I TƯ NG KHÔNG CHNU THU GTGT, I TƯ NG N P THU GTGT 1) i tư ng ch u thu GTGT là các ho t ng kinh doanh như sau: - D ch v tín d ng ngân hàng và ngân qu bao g m: + M tài kho n + D ch v chi t kh u thương phi u và gi y t có giá tr khác (bao g m c tái chi t kh u, c m c thương phi u và gi y t có giá tr ). + D ch v b o lãnh có thu phí (bao g m c b o lãnh vay v n, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh khác). + D ch v thanh toán g m: *) Cung ng các phương ti n thanh toán *) Th c hi n các d ch v thanh toán cho khách hàng *) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t *) Th c hi n các d ch v thu h chi h , chuy n ti n, ki u h i
  2. *) Th c hi n các d ch v thanh toán khác + Nghi p v y thác và i lý dư i hình th c: y thác, nh n y thác làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n các ho t ng ngân hàng, k c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân theo h p ng. + Các d ch v liên quan n ho t ng ngân hàng như b o qu n hi n v t quý, gi y t có giá; cho thuê t két; c m . + Các ho t ng d ch v khác - Kinh doanh mua bán ngo i t ; - Kinh doanh vàng b c á quý; 2) i tư ng không ch u thu GTGT i v i lĩnh v c thu ư c quy nh là ho t ng cho vay v n, cho thuê tài chính c a các t ch c ngân hàng, tín d ng, công ty tài chính, qu u tư và ho t ng chuy n như ng v n theo pháp lu t. 3) i tư ng n p thu GTGT: là các t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng tín d ng ngân hàng phù h p v i quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t ng tương t , sau ây g i chung là t ch c tín d ng. II- PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU GIÁ TRN GIA TĂNG: 1. Phương pháp kh u tr thu : Phương pháp kh u tr thu ư c áp d ng i v i ho t ng d ch v ngân hàng (tr kinh doanh mua, bán ngo i t , vàng b c, á quý...). Thu GTGT = Thu GTGT - Tthu GTGT u ph i n p u ra vào ư c kh u tr (1) (2) Trong ó: (1) Thu GTGT u ra ư c xác nh b ng giá tính thu nhân (x) v i thu su t thu GTGT 10%. Giá tính thu GTGT là giá chưa có thu ư c ghi trên hoá ơn GTGT. Các t ch c tín d ng khi cung ng d ch v ph i xu t hoá ơn GTGT ghi rõ giá d ch v chưa có thu , thu GTGT và t ng s ti n ngư i mua ph i thanh toán. Trư ng h p trong tháng có phát sinh d ch v nhi u l n cho m t khách hàng thì l p b ng kê theo dõi cu i tháng xu t m t hóa ơn GTGT. (2) Thu GTGT u vào ư c kh u tr là s thu GTGT u vào ư c xác nh trên các hoá ơn GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào dùng cho ho t ng kinh doanh d ch v ch u thu GTGT. Thu GTGT u vào c a hàng hóa d ch v ch u thu GTGT phát sinh trong tháng nào thì ư c t ng h p kê khai tính kh u tr ngay trong tháng ó. i v i ơn v có doanh thu hàng hóa, d ch v ch u thu (doanh thu d ch v ngân hàng) và doanh thu hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGT (doanh thu thu lãi) ơn
  3. v ph i h ch toán riêng thu GTGT u vào c a hàng hóa, d ch v dùng cho ho t ng ch u thu xác nh thu GTGT u vào ư c kh u tr . Trư ng h p ơn v không h ch toán riêng ư c thì áp d ng phương pháp phân b thu u vào theo t l trên t ng doanh thu. T ng doanh thu bao g m doanh thu c a d ch v ngân hàng, doanh thu thu lãi ti n vay, ti n g i và chênh l ch c a ho t ng mua bán ngo i t , kinh doanh vàng b c, á quý. Ví d 1: Ngân hàng thương m i A trong kỳ tính thu có các s li u sau: - Thu lãi ti n vay, ti n g i (doanh thu d ch v không ch u 17.000 tr. ng thu ) - Chênh l ch mua bán ngo i t , vàng b c (doanh thu này 1.000 tr. ng không ch u thu theo phương pháp kh u tr ) - Thu d ch v ngân hàng (doanh thu d ch v ch u thu ) 2.000 tr. ng - Thu GTGT u ra c a d ch v Ngân hàng (10%) 200 tr. ng - Thu GTGT u vào dùng cho ho t ng ch u thu và 1.800 tr. ng không ch u thu : Gi nh Ngân hàng không h ch toán riêng ư c thu GTGT u vào c a ho t ng ch u thu và ho t ng không ch u thu . Theo quy nh trên ta có: Thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr c a ho t ng ch u thu ư c tính như sau: +) Xác nh t l doanh s d ch v ch u thu GTGT trên t ng doanh s d ch v ch u thu và không ch u thu : 2.000 tr. ng x 100 = 10% (17.000 tr. + 1.000 tr. + 2.000 tr. ) +) Thu GTGT u vào ư c kh u tr : 1.800 tr. x 10% = 180 tr. +) Thu GTGT ph i n p c a d ch v ngân hàng là: 200 tr. - 180 tr. = 20 tr. Trư ng h p thu GTGT u vào c a hàng hoá, d ch v , tài s n c nh mua vào trong kỳ h ch toán riêng ư c m t ph n dùng cho d ch v ch u thu , m t ph n dùng cho d ch v không ch u thu , ph n thu GTGT u vào còn l i s d ng chung cho d ch v ch u thu và d ch v không ch u thu thì s thu GTGT u vào i v i d ch v ch u thu ư c xác nh b ng s thu u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng tr c ti p cho ho t ng d ch v ch u thu c ng (+) s thu u vào s d ng chung ư c phân b như trư ng h p nêu trên.
  4. Ví d 2: Ti p theo ví d 1, gi nh trong t ng s thu GTGT u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào là 1.800 tr. , ngân hàng h ch toán riêng ư c như sau: - Dùng cho d ch v ch u thu là: 20 tr. ng. - Dùng cho d ch v không ch u thu là: 100 tr. ng. - Dùng chung cho 2 d ch v trên là: 1.680 tr. ng. Theo quy nh trên thu GTGT u vào ư c kh u tr và thu ph i n p c a d ch v ngân hàng xác nh ư c: +) Thu GTGT h ch toán riêng cho d ch v ch u thu là: 20 tr. ng +) Thu GTGT ph n h ch toán chung phân b cho d ch v ch u thu : 1.680 tr. x 10% = 168 tr. ng +) Thu GTGT u vào ư c kh u tr c a d ch v ch u thu : 168 tr. + 20 tr. = 188 tr. ng +) Thu GTGT ph i n p c a d ch v ngân hàng: 200 tr. - 188 tr. = 12 tr. 2- Phương pháp tính thu tr c ti p trên GTGT: Phương pháp này áp d ng i v i ho t ng kinh doanh ngo i t ; vàng, b c, á quý. i v i các t ch c tín d ng v a có ho t ng tín d ng, d ch v ngân hàng, v a kinh doanh mua bán vàng b c, á quý, ngo i t và các hàng hóa d ch v khác, thì ph i tính riêng thu GTGT ph i n p i v i kinh doanh mua bán vàng b c, á quý, ngo i t theo phương pháp tính thu tr c ti p trên GTGT. Thu GTGT ph i n p i v i kinh doanh mua bán vàng b c, á quý, ngo i t ư c xác nh b ng (=) giá tr gia tăng nhân (x) thu su t Trong ó: Giá tr gia = Doanh s bán ra vàng, - Doanh s mua vào tương ng c a tăng b c, á quý, ngo i t vàng, b c, á quý, ngo i t bán ra (A) (B) - Thu su t thu GTGT i v i ho t ng mua bán vàng, b c, á quý là 20%, iv i ho t ng mua bán ngo i t là 10%. a) i v i kinh doanh ngo i t : Ho t ng kinh doanh ngo i t là ho t ng mua và bán ngo i t . Cơ s ph i kê khai tính thu riêng ho t ng này theo phương pháp tính tr c ti p trên GTGT. Giá tr gia tăng c a ho t ng kinh doanh ngo i t b ng = (A) - (B), trong ó:
  5. (A): Doanh s bán ra là t ng s ti n tính b ng ng Vi t Nam thu ư c t bán ngo i t . (B) Doanh s mua = S ngo i t bán x T giá mua th c t bình quân vào tương ng (1) S dư mua ngo i t u kỳ + Doanh s mua vào trong kỳ (1) = S ngo i t u kỳ + S ngo i t mua trong kỳ Hàng tháng các ơn v ph i m s sách h ch toán chi ti t giá mua, bán th c t , lư ng mua, bán c a t ng lo i ngo i t . Trư ng h p bán trư c ngo i t thì khi xác nh doanh s mua vào tương ng căn c vào t giá mua th c t bình quân c a tháng ó, n u trong tháng không có thì l y t giá th c t bình quân tháng trư c. Trư ng h p chênh l ch gi a doanh s bán ngo i t v i doanh s mua vào tương ng là s âm thì ư c chuy n chênh l ch âm sang tháng sau tr vào giá tr gia tăng tháng sau. Vi c bù tr ch ư c áp d ng i v i các tháng trong cùng m t năm (tính theo năm dương l ch ho c năm tài chính ã cho phép). Ví d : Trong kỳ tính thu m t ngân hàng có kinh doanh mua bán ngo i t (gi nh h ch toán ư c riêng ho t ng này) - T n qu 100.000 USD tính theo ti n Vi t nam = 130 tr. - Mua trong kỳ 50.000 USD tr b ng ti n Vi t nam = 70 tr. - Bán trong kỳ 80.000 USD thu b ng ti n Vi t nam = 115 tr. Xác nh thu GTGT ph i n p như sau: + Doanh s ngo i t mua vào tương ng v i 80.000 USD bán ra là 80.000 USD mua vào tính theo giá bình quân gia quy n c a t n ngân ngo i t và mua vào trong kỳ là: 130 tr. + 70 tr. - x 80.000 USD = 106 tr. 100.000 USD + 50.000USD + Thu GTGT ph i n p: (115 tr. - 106 tr. ) x 10% = 0,9 tr. b) i v i kinh doanh vàng, b c, á quý: Phương pháp tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p i v i kinh doanh vàng, b c, á quý áp d ng tương t như i v i kinh doanh ngo i t .
  6. Trư ng h p cơ s kinh doanh tín d ng có ho t ng ch tác vàng, b c, á quý, n u h ch toán riêng ư c ho t ng ch tác thì áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr và áp d ng thu su t thu GTGT 10%; n u không h ch toán riêng ư c thì áp d ng tính chung vào ho t ng kinh doanh mua bán theo phương pháp tính thu tr c ti p trên GTGT, theo thu su t 20%. III - ĂNG KÝ KÊ KHAI N P THU GTGT: Các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng phù h p theo quy nh c a pháp lu t có ho t ng kinh doanh các hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT là i tư ng ph i kê khai, n p thu GTGT, c th như sau: 1. Các t ch c tín d ng ư c phép kinh doanh c l p ph i kê khai, n p thu GTGT t i a phương nơi óng tr s ( a phương nêu trong Thông tư này ư c xác nh là t nh, thành ph ). 2. Trư ng h p các t ch c tín d ng nêu trên m các chi nhánh; ơn v ph thu c t i các t nh, thành ph thì các chi nhánh, ơn v ph thu c này ph i kê khai, n p thu GTGT t i C c thu t nh, thành ph nơi óng tr s . Các chi nhánh, ơn v ph thu c các t ch c tín d ng t i các t nh, thành ph có trách nhi m kê khai, n p thu GTGT chung cho các ơn v ph thu c c p dư i (như các qu y giao d ch, phòng giao d ch...). Ví d : T ch c tín d ng X có 3 chi nhánh A,B,C t nh Y thì 3 chi nhánh này là i tư ng ph i kê khai, n p thu t i C c thu t nh Y. N u chi nhánh A m ti p các ơn v ph thu c a, b, c thì a, b, c ch có nghĩa v l p b ng kê thu u ra, thu u vào g i v chi nhánh A và chi nhánh A ph i có trách nhi m kê khai, n p thu GTGT chung cho toàn b hàng hoá, d ch v trong kỳ (bao g m c các ơn v a, b, c) Các i tư ng ph i kê khai n p thu GTGT nêu t i Thông tư này ch u trách nhi m kê khai n p thu GTGT i v i hàng hóa, d ch v ch u thu do cơ s kinh doanh theo các m u s 1/TD, 1a, 1b, 1c kèm theo Thông tư này. T i các chi nhánh, ơn v ph thu c các t ch c tín d ng n u có các ơn v ph thu c c p dư i thì các ơn v này ch ph i l p các m u 1a, 1b, 1c thành 2 b n: 1b n lưu t i ơn v , 1 b n g i cho chi nhánh, ơn v c p trên ch m nh t là trong năm ngày u c a tháng ti p theo. Các t khai t i các m u s 1/TD, 1a, 1b, 1c nêu trên ư c l p t i các t ch c tín d ng, chi nhánh; ơn v ph thu c các t ch c tín d ng hàng tháng và g i cho cơ quan thu ch m nh t trong mư i ngày u c a tháng ti p theo. i v i các chi nhánh; ơn v ph thu c có các ơn v c p dư i thì ph i l p t khai theo các m u 1a, 1b, 1c i v i hàng hoá, d ch v t i chi nhánh và t ng h p các ơn v ph thu c c p dư i l p t khai theo theo m u s 1/TD. IV- HOÁ ƠN CH NG T : Hoá ơn ch ng t mua bán vàng b c, á quý, ngo i t th c hi n theo quy nh t i m c IV- Thông tư s 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 c a B Tài chính.
  7. 1. i v i ho t ng bán ngo i t : Khi bán ngo i t , ơn v ph i xu t hoá ơn bán hàng. Trư ng h p bán ngo i t b ng chuy n kho n thì ơn v theo dõi l p b ng kê chi ti t v doanh s bán t ng lo i ngo i t , cu i tháng th c hi n xu t hóa ơn làm căn c xác nh ngo i t bán. 2. i v i ho t ng kinh doanh d ch v Ngân hàng: Khi thu phí d ch v , ơn v ph i xu t hoá ơn giá tr gia tăng. Trư ng h p s d ng các ch ng t thanh toán như hi n hành n u b sung thêm n i dung mã s thu , s ti n phí d ch v , thu GTGT và t ng s ti n thanh toán thì cũng ư c coi là hoá ơn GTGT. 3. i v i cơ s kinh doanh mua các m t hàng là vàng, b c, á quý, ngo i t c a cá nhân không kinh doanh n u không có hoá ơn theo ch quy nh thì cũng ư c l p b ng kê hàng hoá mua vào theo m u 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT-BTC c a B Tài chính nêu trên. Hàng hoá mua vào trong trư ng h p này ư c tính vào doanh s mua tính GTGT và thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. 4. Trư ng h p các giao d ch mua bán ngo i t phát sinh trong nư c nh t thi t ph i l p hoá ơn bán ngo i t theo quy nh. Trư ng h p mua ngo i t phát sinh nư c ngoài, các ngân hàng ph i m s sách h ch toán riêng giá mua và lưu tr các ch ng t g c qua giao d ch v i bên nư c ngoài theo úng quy nh t i Pháp l nh k toán th ng kê và Ch k toán hi n hành. V/ T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các v n khác không hư ng d n trong Thông tư này th c hi n theo Thông tư s 89/1998/TT/BTC ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11/5/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT. 2. Các Ngân hàng và t ch c tín d ng có các ơn v tr c thu c có trách nhi m hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n vi c kê khai tính thu , n p thu GTGT theo hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính xem xét, quy t nh. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- t do- H nh phúc M U 01/TD
  8. T KHAI THU GIÁ TRN GIA TĂNG Tháng............. năm... Mã s : Tên cơ s :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . a ch :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STT Ch tiêu S ti n ( ng Vi t Nam) 1 Thu GTGT kỳ trư c chuy n qua + N p thi u + N p th a 2 Thu GTGT phát sinh trong kỳ - T ng s Trong ó: + Kinh doanh vàng b c, á quý + Kinh doanh ngo i t + D ch v ngân hàng khác 3 Thu GTGT ã n p trong tháng 4 Thu GTGT ã ư c hoàn tr trong tháng 5 Thu GTGT ph i n p tháng này (5 = 2 + 1 + 4) - S ti n ph i n p (ghi b ng ch ): . . . . . . . . . . . . Xin cam oan s li u kê khai trên ây là úng, n u sai tôi xin ch u trách nhi m x lý theo Pháp lu t G i kèm theo t khai này b n kê khai chi ti t: Nơi g i t khai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cơ quan thu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm T/M Cơ s (Ký tên óng d u)
  9. HƯ NG D N L P T KHAI: M u s 01/TD - m u này dùng cho các t ch c tín d ng kinh doanh t ng h p hàng hóa, d ch v ch u thu theo phương pháp kh u tr và phương pháp tính tr c ti p trên GTGT. T ch c tín d ng kê khai tính thu t ng ho t ng kinh doanh. T ng h p s thu ph i n p t ng lo i hàng hóa, d ch v vào ch tiêu 2. Trư ng h p i tư ng n p thu có các ơn v ph thu c ph i kê khai t ng h p chung thay cho các ơn v ph thu c. l p t khai thu theo m u 01/TD, ơn v ph i l p b ng kê chi ti t 1a, 1b, 1c theo t ng lo i hàng hoá d ch v như sau: + M u 1a tính thu GTGT i v i d ch v nghi p v ngân hàng và các hàng hóa tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr l p theo m u s 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT/BTC) ch ghi các ch tiêu tương ng c a d ch v hàng hóa ch u thu (không ghi ch tiêu 7, 8, 9) + M u 1b tính thu GTGT i v i kinh doanh vàng b c, á quý. + M u 1c tính thu GTGT i v i kinh doanh ngo i t . M u 1b, 1c l p theo m u s 06/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư s 89/1998/TT/BTC) ghi các ch tiêu tương ng c a hàng hóa, ngo i t . + Kèm theo t khai thu hàng tháng, cơ s kinh doanh ph i n p b ng kê hoá ơn, ch ng t hàng hóa, d ch v mua vào làm cơ s tính thu . i v i các Ngân hàng, t ch c tín d ng có các ơn v tr c thu c, thì căn c vào b ng kê chi ti t c a các ơn v g i lên. Ví d : Chí nhánh ngân hàng A có 2 phòng giao d ch ph thu c thì ph n kê ch ng t c a m i phòng giao d ch ch c n ghi t ng h p 1 dòng trong b ng kê (theo m u s 03/GTGT ính kèm Thông tư s 89/1998/TT-BTC). i v i các t ch c tín d ng theo dõi h ch toán riêng hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra theo t ng lo i và hàng hóa d ch v kinh doanh ch u thu theo phương pháp tính thu khác nhau thì kê khai riêng b ng kê chi ti t hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra làm căn c tính thu riêng cho t ng hàng hóa d ch v .
Đồng bộ tài khoản