Thông tư số 04/1999/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư số 04/1999/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1999/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK,NK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị ban hành kèm theo QĐ số 219/1998/ QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của TTCP do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1999/TT-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/TT-TCHQ Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 04/1999/TT-TCHQ NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 1999 HƯ NG D N TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U, PHƯƠNG TI N V N T I XU T C NH, NH P C NH T I KHU V C KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N KINH T VÀ THƯƠNG M I LAO B O, T NH QU NG TRN BAN HÀNH THEO QUY T NNH S 219/1998/Q -TTG NGÀY 12/11/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph quy nh v th t c H i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan. Căn c i u 3 Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 c a Th tư ng Chính ph nêu trên. T ng c c H i quan hư ng d n và quy nh như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o nêu trong Thông tư này sau ây g i là Khu thương m i Lao b o (Khu TMLB) có ph m vi a gi i hành chính ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr . Khu TMLB có c ng A là c a khNu qu c t Lao B o, ti p giáp v i nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào và c ng B t t i Tr m ki m soát Tân H p là i m cu i c a Khu thương m i Lao B o v phía n i a Vi t Nam. 2. Khu thương m i Lao B o có t ch c H i quan là ơn v thu c C c H i quan t nh Qu ng Tr (sau ây g i là H i quan Khu thương m i Lao B o) có văn phòng làm vi c t i Khu TMLB và th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v h i quan i v i ho t ng xu t khNu, nh p khNu, t m nh p - tái xu t, t m xu t - tái nh p, chuy n khNu, quá c nh khi ra vào, lưu l i khu TMLB và u tranh ch ng buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hoá, ngo i h i, ti n Vi t Nam qua biên gi i. 3. M i quan h hàng hoá, d ch v gi a khu TMLB và trong nư c là quan h xu t khNu, nh p khNu. + Hàng hoá xu t x t n i a Vi t Nam và hàng hoá t nư c ngoài nh p vào khu TMLB ư c mi n thu nh p khNu.
  2. + Hàng hoá xu t x t n i a Vi t Nam ưa vào khu TMLB và hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i khu TMLB khi xu t khNu ư c mi n thu xu t khNu. + Hàng hoá nh p khNu t nư c ngoài ho c xu t khNu t n i a Vi t Nam vào khu TMLB; t khu TMLB ra nư c ngoài ho c vào n i a Vi t Nam ph i áp ng y các i u ki n sau: - Hàng không thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu do Chính ph Vi t Nam công b hàng năm. Vi c xu t khNu, nh p khNu qua khu TMLB các lo i hàng hoá thu c danh m c c m xu t khNu, c m nh p khNu c a Vi t Nam nhưng không thu c danh m c c m xu t, c m nh p c a Lào và qu c t thì ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph . - Hàng ư c phép lưu thông h p pháp trên th trư ng Vi t Nam. - Các m t hàng kinh doanh do Nhà nư c qu n lý b ng h n ng ch ho c có i u ki n th c hi n theo hư ng d n c a B Thương m i. 4. Ch s h u hàng hoá ho c ngư i i di n ư c ch s h u hàng hoá u quy n h p pháp (sau ây g i t t là ch hàng) khi ưa hàng hoá, hành lý, ngo i h i, phương ti n v n t i vào, ra khu TMLB ph i qua c ng B c a khu TMLB và ph i tuân th các quy nh sau: - Làm th t c h i quan. - Th c hi n y các quy nh c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. - Th c hi n nghĩa v v thu , phí, l phí và các nghĩa v thu khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. 5. Doanh nghi p khu TMLB nh p khNu hàng hoá t nư c ngoài ho c hàng hoá Vi t Nam ưa t n i a vào khu TMLB ho c xu t khNu hàng hoá t khu TMLB ra nư c ngoài ho c vào n i a ph i phù h p v i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n Vi t Nam c p. 6. T t c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p trong Khu TMLB u do H i quan Khu TMLB làm th t c. Nhưng t o i u ki n thu n l i cho các ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p trong Khu TMLB, trong m t s trư ng h p như hàng hoá có tr giá nh (dư i 50 tri u ng), Lãnh o H i quan Khu TMLB có th cho phép hàng hoá nh p khNu c a doanh nghi p Khu TMLB ư c phép làm th t c h i quan t i H i quan c a khNu khác. II. TH T C H I QUAN 1. Th t c i v i hàng hoá nh p khNu:
  3. 1.1. Doanh nghi p Khu TMLB ph i ti n hành làm th t c h i quan nh p khNu hàng hoá trong th i h n quy nh và doanh nghi p có trách nhi m n p và xu t trình cho H i quan Khu TMLB b h sơ h i quan theo quy nh t i kho n 1, i u 6, M c 1, Chương II Ngh nh s 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph nêu trên. 1.2. H i quan Khu TMLB sau khi ti p nh n, ki m tra b h sơ, n u y và h p l thì làm th t c ăng ký t khai h i quan theo quy nh. 1.2.1. i v i hàng hoá nh p khNu vào Khu TMLB qua C ng A, H i quan c a khNu Lao B o ti n hành ki m tra theo quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu. 1.2.2. i v i hàng hoá nh p khNu vào Khu TMLB qua C ng B thì ch hàng ho c cán b H i quan áp t i mang b h sơ ã ăng ký t i H i quan Khu TMLB n c a khNu nh p hàng u tiên làm th t c chuy n ti p v H i quan Khu TMLB qua C ng B làm ti p th t c h i quan theo quy nh. Th t c chuy n ti p i v i lô hàng nh p khNu th c hi n theo úng quy ch hi n hành v hàng hoá xu t nh p khNu chuy n ti p. 1.3. Hàng hoá nh p khNu vào Khu TMLB sau khi ã hoàn thành th t c h i quan ư c óng d u trên t khai hàng nh p khNu "Hàng mi n thu nh p khNu". Hàng hoá chưa hoàn thành th t c h i quan ph i ư c ưa vào khu v c riêng (Kho, bãi) và ch u s ki m tra, giám sát qu n lý c a H i quan Khu TMLB. 1.4. Hàng hoá nh p khNu vào n i a do H i quan c a khNu Lao B o làm th t c h i quan theo quy nh hi n hành i v i t ng lo i hình nh p khNu. K t thúc th t c H i quan, lô hàng nh p khNu ư c v n chuy n qua Khu TMLB i qua c ng B vào n i a. 2. Th t c i v i hàng hoá xu t khNu: 2.1. Doanh nghi p Khu TMLB ph i ti n hành làm th t c h i quan xu t khNu hàng hoá trong th i h n quy nh i v i t ng lo i phương ti n v n t i và doanh nghi p có trách nhi m n p và xu t trình cho H i quan Khu TMLB b h sơ h i quan và hàng hoá theo quy nh t i kho n 1, i u 6, M c 1, Chương II Ngh nh s 16/1999/N - CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph nêu trên. 2.2. H i quan Khu TMLB có trách nhi m ti p nh n b h sơ, ki m tra tính h p l và ng b c a b h sơ, ki m tra n i dung t kê khai c a ngư i khai báo h i quan, n u y và h p l thì ti n hành th t c ăng ký t khai h i quan; ti n hành ki m tra hàng hoá và k t thúc th t c h i quan theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p hàng xu t khNu ư c s n xu t t nguyên li u nh p khNu thì doanh nghi p ph i n p kèm các ch ng t nh p khNu nguyên li u H i quan thanh kho n s nguyên li u ã nh p khNu. Ph n tính thu dành cho H i quan ư c óng d u trên t khai hàng xu t khNu "Hàng mi n thu xu t khNu" sau khi lô hàng hoàn thành th t c h i quan.
  4. 2.3. N u hàng ư c óng trong container, H i quan ph i ti n hành niêm phong và giao b h sơ (có văn b n xác nh n c a Ban qu n lý Khu TMLB là hàng c a Khu TMLB) ã hoàn thành thu t c h i quan cho ch hàng v n chuy n t i c a khNu xu t cu i cùng. Th t c chuy n ti p i v i lô hàng xu t khNu th c hi n úng theo quy ch hi n hành v hàng hoá xu t nh p khNu chuy n ti p. 2.4. Hàng hoá xu t khNu ã làm xong th t c h i quan nhưng chưa th c xu t ph i ch u s giám sát, qu n lý c a H i quan (nơi lưu gi lô hàng) cho n khi hàng ư c th c xu t. 3. Th t c h i quan i v i nguyên li u, v t tư hàng hoá, th phNm, ph li u (quy nh t i i u 8 c a Quy ch ) ư c phép bán t i th trư ng n i a th c hi n như sau: 3.1. Doanh nghi p khu TMLB (bên bán) có hàng hoá ư c mi n thu nh p khNu nhưng không s d ng h t ho c có th phNm, ph li u còn giá tr thương m i ư c phép ưa ra kh i Khu TMLB qua C ng B bán t i th trư ng n i a thì doanh nghi p trong n i a (bên mua) mua hàng hoá, th phNm, ph li u ó ư c coi là nh p khNu t nư c ngoài, ph i ch u s i u ch nh theo cơ ch i u hành xu t nh p khNu hàng hoá hàng năm c a Th tư ng Chính ph Vi t Nam và các lu t thu hi n hành. - Hàng hoá, th phNm, ph li u, trư c khi mang bán t i th trư ng n i a ph i i chi u v i lư ng hàng ã nh p ban u (s hàng ã s d ng s n xu t, s hàng còn t n và s hàng là ph li u, th phNm) n u phù h p thì m i ư c phép bán, ph i hoàn t t th t c truy n p các lo i thu mà lúc nh p khNu ban u ư c mi n và các kho n thu khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. 3.2. i v i hàng hoá, th phNm, ph li u ư c phép bán t i th trư ng n i a như quy nh t i i m 3.1 nêu trên ư c khai báo và ti n hành thu t c h i quan trên t khai H i quan 2-96; không b gi i h n b i tr giá, lư ng và do H i quan Khu TMLB th c hi n. Th t c h i quan th c hi n theo Quy t nh s 127/TCHQ-GSQL ngày 10/4/1995 c a T ng c c H i quan v vi c ban hành Quy trình và sơ quy trình làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t nh p khNu phi m u d ch, Quy t nh s 50/1998/Q - TCHQ ngày 10/3/1998 c a T ng c c H i quan (m u HD6A), Quy t nh s 229/1998/Q -TCHQ ngày 12/9/1998 c a T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n liên quan. 3.3. Ngoài b h sơ ph i n p và xu t trình cho H i quan theo quy nh nêu trên, bên bán ph i n p b sung thêm các lo i gi y t sau: - Công văn ngh (ho c ơn) ư c bán t i th trư ng n i a (n i dung nêu rõ: lý do bán, tên - a ch mua, tên hàng, ch t lư ng, lư ng, tr giá, m t hàng ã hoàn thành th t c nh p khNu t i t khai h i quan s ..... ngày....... tháng..... năm......). - Văn b n xác nh n ng ý c a Ban Qu n lý Khu TMLB v s hàng không s d ng h t ho c th phNm, ph li u còn giá tr thương m i nay xin ư c bán t i th trư ng n i a.
  5. - B h sơ ã hoàn thành th t c nh p khNu ban u (b n sao) i v i hàng hoá nh p khNu nhưng không s d ng h t ho c i v i th phNm và ph li u ư c gia công, s n xu t t nguyên li u, v t tư ã nh p khNu nhưng còn giá tr thương m i nay xin bán t i th trư ng n i a. 3.4. N u hàng hoá thu c Danh m c nh p khNu có i u ki n thì ph i ư c phép c a B Thương m i ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành. 4. Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p t th trư ng n i a: 4.1. Doanh nghi p khu TMLB mua hàng hoá Vi t Nam t th trư ng n i a ưa vào s d ng trong Khu TMLB qua C ng B ư c coi là nh p khNu và khai báo trên t khai HQ2-96, ph i ch u s i u ch nh theo cơ ch i u hành xu t nh p khNu hàng hoá hàng năm c a Th tư ng Chính ph Vi t Nam. 4.1.1. Th t c h i quan th c hi n theo quy nh t i các văn b n nêu t i i m 3.2 d n trên. 4.1.2. Trên t khai h i quan ph n tính thu dành cho H i quan ư c óng d u "Hàng mi n thu nh p khNu". 4.2. Doanh nghi p Khu TMLB mua nguyên li u, v t tư t th trư ng n i a không có xu t x Vi t Nam s d ng trong vi c s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp thành hàng hoá, s n phNm th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n liên quan. 5. i v i hàng hoá, máy móc, thi t b c a các doanh nghi p Khu TMLB n u c n s a ch a, giám nh trên cơ s văn b n phê duy t c a Ban qu n lý Khu TMLB ư c ti n hành như sau: N u hàng t m xu t vào n i a: khai báo và ti n hành th t c h i quan trên t khai HQ2-96, t m thu thu . N u tái nh p úng th i h n quy nh thì H i quan hoàn tr s thu ã t m thu khi t m xu t. N u quá th i h n quy nh chưa tái nh p s b x lý theo quy nh hi n hành. 6. Cư dân biên gi i và các doanh nghi p Khu TMLB quy nh t i i u 7 c a Quy ch ư c phép ăng ký kinh doanh, trao i hàng hoá t i ch biên gi i thu c Khu TMLB theo quy nh t i Quy ch T ch c và Qu n lý ch biên gi i Vi t Nam - Lào ban hành kèm theo Quy t nh s 0807/1998/Q -BTM ngày 15/7/1998 c a B trư ng B Thương m i và các văn b n hư ng d n liên quan. 7. Hàng hoá gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu và quá c nh sau Khu TMLB quy nh t i i u 10 c a Quy ch ban hành theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg nêu trên th c hi n theo các văn b n hư ng d n c a B Thương m i, B Tài chính, T ng c c H i quan. 8. Hàng hoá nh p khNu tham gia h i ch , tri n lãm thương m i t i Khu TMLB th c hi n theo quy nh t i M c 3, Chương 4 Ngh nh s 32/1999/N -CP ngày 05/5/1999 c a Chính ph v khuy n m i, qu ng cáo thương m i và h i ch tri n lãm.
  6. 9. Doanh nghi p kinh doanh hàng mi n thu t i khu TMLB: Các doanh nghi p Khu TMLB mu n kinh doanh hàng mi n thu ph i xin phép cơ quan có thNm quy n và ch ư c ho t ng khi ã có gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh do B Thương m i c p ( i v i doanh nghi p Vi t Nam) ho c gi y phép c a B K ho ch và u tư ( i v i doanh nghi p u tư liên doanh v i nư c ngoài). Th t c h i quan i v i ho t ng c a c a hàng mi n thu ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 10/1998/TT-TCHQ ngày 19/11/1998 hư ng d n th c hi n Quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ban hành t i Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph . 10. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng t i Khu TMLB th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính ph , Thông tư s 111/GSQL-TT ngày 28/5/1997 c a T ng c c H i quan và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 11. Doanh nghi p kinh doanh Kho ngo i quan th c hi n theo Quy ch Kho ngo i quan ban hành kèm theo Quy t nh s 212/1998/Q -TTg ngày 02/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 12/1998/TT-TCHQ ngày 10/12/1998 c a T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Quy ch Kho ngo i quan. 12. Hàng hoá mua bán, trao i gi a doanh nghi p Khu công nghi p, Khu ch xu t và Khu công ngh cao v i doanh nghi p Khu TMLB th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph , Quy t nh s 66/TCHQ-GSQL ngày 28/6/1996 c a T ng c c H i quan ban hành Quy ch H i quan Khu ch xu t và các văn b n hư ng d n có liên quan. 13. Hàng hoá là quà bi u t ng, tài s n di chuy n, hàng hoá v t d ng c a các cơ quan ngo i giao, các t ch c qu c t , hành lý cá nhân c a ngư i ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr v ngo i giao; ngư i nư c ngoài làm vi c t i Khu TMLB quy nh t i i u 11 c a Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ư c hư ng d n như sau: a. Hàng hoá xu t nh p khNu theo ch quà bi u t ng c a các i tư ng ang công tác, làm vi c, kinh doanh t i Khu TMLB ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 11/1998/TT-TCHQ ngày 01/12/1998 c a T ng c c H i quan. b. Tiêu chuNn hành lý mi n thu c a ngư i nư c ngoài ang công tác, làm vi c t i Khu TMLB ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 07/1998/TT-TCHQ c a T ng c c H i quan hư ng d n thi hành Ngh nh s 17/CP ngày 06/02/1995 và Ngh nh s 79/1998/N -CP ngày 29/09/1998 c a Chính ph . c. Hàng hoá, dùng, v t d ng s d ng cho các ho t ng và sinh ho t c a Văn phòng i di n t ch c kinh t nư c ngoài ho c Chi nhánh Văn phòng i di n nư c ngoài t i khu TMLB ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 82/CP ngày 02/08/1994 c a Chính ph , Thông tư s 235/TCHQ-GSQL ngày 21/11/1994 c a T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n liên quan. d. Hàng hoá, hành lý c a các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi và mi n tr th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh v quy n ưu ãi mi n tr dành cho Cơ quan i di n
  7. Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s nư c ngoài, và Cơ quan i di n c a T ch c Qu c t t i Vi t Nam ngày 23/8/1993 và Ngh nh s 73/CP ngày 30/7/1994 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n có liên quan. e.* Hàng hoá, hành lý, ngo i h i c a ngư i nư c ngoài t n i a Vi t Nam ưa vào Khu TMLB ho c t Khu TMLB ưa vào n i a Vi t Nam ư c làm th t c h i quan ngay t i Khu TMLB ho c xu t trình ch ng t ã hoàn thành th t c h i quan t i H i quan c a khNu khác. * Ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam làm vi c hàng ngày trong Khu TMLB ch ư c phép mang t n i a Vi t Nam vào Khu TMLB v i s lư ng ngo i h i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các ch ng lo i, s lư ng v t d ng mang vào ph i phù h p v i m c ích và th i gian làm vi c trong Khu TMLB. III. CÔNG TÁC KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN T I C NG A - B A. TH T C GIÁM SÁT H I QUAN T I C NG A - B: 1. Trách nhi m c a ch hàng: 1.1.* i v i hàng hoá xu t khNu t Khu TMLB ph i xu t trình cho H i quan C ng A-B: - T khai ã hoàn thành th t c h i quan. - Phi u chuy n ti p hàng xu t khNu (lô hàng qua c ng B xu t t i c a khNu khác). * i v i hàng hoá xu t khNu t n i a qua Khu TMLB xu t qua C ng A, ph i xu t trình cho H i quan C ng B: - T khai ã hoàn thành th t c h i quan. - Phi u chuy n ti p hàng hoá xu t khNu. 1.2. i v i hàng hoá nh p khNu (qua c ng A) vào Khu TMLB ho c hàng hoá qua Khu TMLB vào n i a ph i xu t trình cho H i quan C ng A: - T khai h i quan ã ăng ký nh p khNu và doanh nghi p Khu TMLB ho c doanh nghi p trong n i a. - Phi u chuy n ti p hàng hoá nh p khNu ( i v i lô hàng nh p khNu c a doanh nghi p trong n i a). 1.3. i v i hàng hoá nh p khNu vào n i a do H i quan c a khNu Lao B o làm th t c h i quan, khi qua c ng B vào n i a ph i xu t trình cho H i quan C ng B: - T khai ã hoàn thành th t c h i quan. 1.4. i v i hàng g i kho ngo i quan, ph i xu t trình cho H i quan:
  8. - T khai hàng và h p ng g i hàng t i kho ngo i quan. 1.5. i v i hàng hoá quá c nh, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t, ph i xu t trình cho H i quan: Văn b n cho phép ư c v n chuy n hàng quá c nh, chuy n khNu, t m nh p - tái xu t qua Khu TMLB c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Nhi m v c a H i quan C ng A-B: 2.1. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu: Ki m tra i chi u các lo i gi y t ư c quy nh nêu trên v i th c t s lư mg, ký hi u ki n hàng (n u là hàng r i), ký hi u container, seal container i qua c ng A-B. - Sau khi i chi u n u phù h p thì H i quan giám sát t i C ng A-B xác nh n vào t khai h i quan và vào s nh t ký hàng ngày. - i v i nh ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu i qua c ng A-B b ng nhi u chuy n, nhi u ngày thì H i quan C ng A-B có trách nhi m m s nh t ký hàng ngày, t ng h p, thanh kho n cho t ng lô hàng. - Thông qua công tác ki m tra và giám sát t i c ng, n u phát hi n trư ng h p có nghi v n thì cán b H i quan giám sát c ng báo cáo ngay v i Lãnh o H i quan Khu TMLB quy t nh hình th c ki m tra. 2.2. i v i hành khách, ngư i i u khi n phương ti n v n t i xu t nh p c nh: 2.2.1. H i quan C ng A hư ng d n và làm th t c hành lý cho hành khách, ngư i i u khi n phương ti n v n t i và phương ti n v n t i xu t nh p c nh qua c ng A theo úng quy nh hi n hành. 2.2.2. H i quan c ng B ki m tra ch ng t ã hoàn thành th t c h i quan t i H i quan c a khNu khác i v i hàng hoá, hành lý, v t d ng cá nhân c a hành khách, ngư i i u khi n phương ti n v n t i, phương ti n v n t i xu t nh p c nh i qua vào c ng B vào Khu TMLB. B. T CH C PH I H P TH C HI N: 1. T i m i c ng A-B ph i có m t i ho c b ph n H i quan giám sát và ph i làm nhi m v ki m soát liên t c 24/24 gi theo ca. 2. M i c ng A-B ph i có s qu n lý theo dõi, nh t ký hàng ngày. 3. Sau m i ca tr c ph i bàn giao, thông báo tình hình cho ca sau. N u có trư ng h p t xu t vư t thNm quy n ph i báo cáo ngay v i Lãnh o H i quan Khu TMLB có ch o gi i quy t. IV. QUY NNH V CÁC LO I S QU N LÝ, THEO DÕI
  9. 1. Các lo i s : Căn c quy nh hi n hành i v i m i lo i hình hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, H i quan Khu TMLB có trách nhi m m s qu n lý, theo dõi riêng. 2. Quy nh s d ng: - S ph i ư c ánh s liên t c, óng d u giáp lai t ng trang và trang u tiên có xác nh n, ký tên óng d u c a Lãnh o H i quan Khu TMLB. - Ghi chép y n i dung quy nh. - Lưu tr theo quy nh. V. X LÝ VI PH M T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh t i Quy ch Khu thương m i Lao B o và Thông tư hư ng d n này tuỳ theo m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính v h i quan ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. VI. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. C c trư ng C c H i quan t nh Qu ng Tr có trách nhi m t ch c hư ng d n và ch o các ơn v tr c thu c th c hi n quy nh t i Thông tư này; Niêm y t công khai các văn b n hư ng d n liên quan t i nơi làm th t c h i quan và ti n hành các bư c th t c i v i t ng lo i hình theo quy nh hi n hành nhanh chóng thông quan hàng hoá, hành lý, ngo i h i, phương ti n v n t i theo úng ch trương c i cách th t c h i quan c a T ng c c H i quan t i Khu TMLB. 3. C c H i quan t nh Qu ng Tr có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan th c hi n Quy ch Khu TMLB ban hành kèm theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n này. 4. C c trư ng C c Giám sát qu n lý, Th trư ng các V , C c thu c cơ quan T ng c c, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph có trách nhi m thi hành các quy nh t i Quy ch Khu TMLB ban hành kèm theo Quy t nh s 219/1998/Q -TTg ngày 12/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n này. Trong qua trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c phát sinh ngh k p th i báo cáo T ng c c H i quan ư c hư ng d n gi i quy t. Nguy n Văn C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản