(Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Xác định công thức cấu tạo theo tính chất đặc trưng

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
319
lượt xem
212
download

(Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Xác định công thức cấu tạo theo tính chất đặc trưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '(luyện thi cấp tốc hóa) trắc nghiệm và đáp án xác định công thức cấu tạo theo tính chất đặc trưng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Xác định công thức cấu tạo theo tính chất đặc trưng

  1. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ 1. Một anđehit no có CTTN là (C2H3O)n có mấy CTCT ứng với CTPT của anđehit đó ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2. Một axit no có công thức thực nghiệm là: (C 2H3O2)n có mấy CTCT ứng với CTPT của axit đó ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 H − C − O − CH 3 vµ  3 − O − C − H CH 3. Hai chất có CTCT || || . Nhận xét nào sau đây đúng ? O O A. CTPT và CTCT của hai chất đều giống nhau. B. CTPT và CTCT của hai chất đều khác nhau. C. CTPT của hai chất giống nhau, CTCT khác nhau. D. CTPT của hai chất khác nhau và CTCT giống nhau. 4. Hai chất có công thức C 6H 5 − CO O − CH 3 vµ  3 − CO O − C 6H 5 . Nhận xét nào sau đây CH đúng ? A. Hai chất có cùng CTPT nhưng có CTCT khác nhau. B. Hai chất có cùng CTPT nhưng có CTCT tương tự nhau. C. Hai chất có CTPT và CTCT đều khác nhau. D. Hai công thức trên là của một chất vì CTPT và CTCT đều giống nhau. 5. Chất nào sau đây là đồng phân của CH3COOCH3 ? A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2COOH C. CH3COCH3 D. CH3CH2CH2OH 6. Xác định CTCT đúng của C4H9OH biết khi tách nước ở điều kiện thích hợp thu được 3 anken. A. CH3 - CH2 - CH2 - CH2OH B. CH 3 − CH ( H )− CH 2 − CH 3 O C.CH 3 − C( 3 ) − O H CH 2 D. Không thể xác định 7. X là 1 đồng phân có CTPT C5H8. X tác dụng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ra 4 sản phẩm. CTCT của X là A. CH2= C = CH2 - CH2− CH3 B. CH2= C(CH3) - CH = CH2 C. CH2= CH − CH2 - CH=CH2 D. Không thể xác định 8. (X) → (A) → (B) → (C) → PVA (poli (vinyl axetat)). CTCT phù hợp của X là A. CH3− CH C≡ B. CH3− C− 3 C≡ CH C. CH3− 2− C− 3 CH C≡ CH D. Cả A, B, C 9. Axit cacboxylic mạch hở CTPT C5H8O2 có bao nhiêu CTCT có thể có đồng phân cis - trans ? Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  2. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 10. Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 30. X không tác dụng với Na. X có phản ứng tráng gương. CTCT của X là A. CH2(OH)CHO B. HCOOCH3 C. CH3COOH D. C3H7OH 11. Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT C8H14O4. Khi thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được một muối và hỗn hợp 2 ancol A, B. Phân tử ancol B có số nguyên tử C gấp đôi phân tử ancol A. Khi đun nóng với H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp A cho một olefin và B cho ba olefin. CTCT của X là A. CH3OOCCH2CH2COOCH2CH2CH3 B. HOCOCH2CH2CH2CH2COOCH2CH3 C. C2H5OCO-COO CH2CH2CH2CH3 D. C2H5OCO-COOCH(CH3)CH2CH3 12. Hợp chất hữu cơ C4H7O2Cl khi thuỷ phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tráng gương. CTCT của hợp chất là A. HCOOCH2CHClCH3 B. C2H5COOCH2Cl C. CH3COOCHClCH3 D. HCOOCHClCH2CH3 13. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch brom, CTCT của nó là A. CH 3CH ( H 2 ) O H N CO B. H2NCH2CH2COOH C. CH2CHCOONH4 D. CH3CH2COONH4 14. Đốt cháy một amin no đơn chức mạch không phân nhánh ta thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol nCO 2 :nH 2O = 8 :11 . CTCT của X là A. (C2H5)2NH B. CH3(CH2)2NH2 C. CH3NHCH2CH2CH3 D. Cả 3 15. Thủy phân chất X (C8H14O5) được ancol etylic và chất hữu cơ Y. Cho biết 1 nX = nC 2H 5O H = nY . Y được điều chế trực tiếp từ glucozơ, trùng ngưng B thu được một loại 2 polime. CTCT của X là A .C 2H 5­ ­ ­CH ( H ) CH 2 − CO O − C 2H 5 O CO   O ­ B.H O − CH 2 ­ 2 ­ O ­ 2 ­ 2 − CO − O − C 2H 5 CH CO CH CH C.CH 3­ 2 ­ ­C ­CH − CO O − C 2H 5 CH O || | O CH 2O H D.CH 3­CH − C  ­CH − CO O − C 2H 5 | | || O H O CH 3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  3. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc 16. Các chất hữu cơ X, Y, Z, T, S, V có cùng CTPT là C 4H8O2. Biết chúng có các dữ kiện thực nghiệm sau : X Y Z T S V NaOH + + + + + + Na + + AgNO3/NH3 + + CTCT của X, Y, Z, T, S, V (X,S có cấu tạo mạch không nhánh) là X Y Z T S V CH3(CH2)2CO CH3CH(CH3)CO HCOOCH2C2H HCOOCH A C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 OH OH 5 ) 3 2 CH3CH(CH3)C CH3(CH2)2COO HCOOCH(CH3 HCOOCH B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 OOH H )2 H5 CH3(CH2)2 CH3CH(CH3)CO HCOOCH(CH3 HCOOCH C CH3COOC2H5 C2H5COOCH3 COOH OH )2 H5 CH3(CH2)2 CH3CH(CH3)CO HCOOCH(CH3 D HCOOCH2C2H5 C2H5COOCH3 CH3COOC COOH OH )2 17. Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2H5O2N. X tác dụng được cả với HCl và Na2O. Y tác dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT của X, Y, Z là A. X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH) B. X (CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2), Z (CH2NH2COOH) C. X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2) D. X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4) 18. Một chất hữu cơ X có CTPT C3H9O2N. Cho tác dụng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu được muối Y và khí làm xanh giấy quỳ tẩm ướt. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí metan. CTCT phù hợp của X là A. CH3COOCH2NH2 B. C2H5COONH4. C. CH3COONH3CH3 D. HCOONH3CH2CH3 19. A là một hợp chất hữu cơ có CTPT C5H11O2N. Đun A với dung dịch NaOH thu được một hợp chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Cho hơi B qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ D có khả năng cho phản ứng tráng gương. CTCT của A là A. CH2 = CH - COONH3 - C2H5 B. CH3(CH2)4NO2 C. H2N- CH2 – COOCH(CH3)CH3 D. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  4. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc 20. Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có m = 74. Chất X tác dụng với Na, tác dụng với NaOH và có phản ứng tráng gương. CTCT của X là A. C2H5COOH B. CH3COOCH3 C. HOC-COOH D. HCOOC2H5 Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
  5. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc ĐÁP ÁN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO HỢP CHẤT HỮU CƠ 1B 2B 3A 4A 5B 6B 7B 8D 9B 10B 11D 12D 13C 14D 15D 16C 17D 18C 19D 20C Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản