01B/NV Tỷ lệ nữ đại biểu trong Hội đồng nhân dân, tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
6
download

01B/NV Tỷ lệ nữ đại biểu trong Hội đồng nhân dân, tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/nv tỷ lệ nữ đại biểu trong hội đồng nhân dân, tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/NV Tỷ lệ nữ đại biểu trong Hội đồng nhân dân, tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 01B/NV §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Tû LÖ N÷ §¹I BIÓU TRONG HéI §åNG Bé Néi vô sè ... Q§-TTg ngµy ... NH¢N D¢N, Tû LÖ N÷ §¶M NHIÖM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: C¸C CHøC Vô L∙NH §¹O CHÝNH QUYÒN ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đại biểu HĐND Lãnh đạo chính quyền (đầu nhiệm kỳ) Mã số Tổng Trong Tỷ lệ Tổng Trong Tỷ lệ số đó: Nữ nữ (%) số đó: Nữ nữ (%) A B 1 2 3 4 5 6 Cả nước 01 Chia theo cấp hành chính Cấp tỉnh/thành phố 02 Cấp huyện/quận/thị xã 03 Cấp xã/phường/thị trấn 04 413 Chia theo nhóm tuổi Dưới 20 tuổi 05 20- 24 06 25- 29 07 30- 34 08 35- 39 09 40- 44 10 45- 49 11 50- 54 12 55- 59 13 60- 64 14 65 + 15 Chia theo trình độ học vấn Tiểu học 16 Trung học cơ sở 17 Trung học phổ thông 18 Trung học chuyên nghiệp 19 Cao đẳng, đại học 20 Trên đại học 21 Không xác định 22 Chia theo dân tộc Kinh 23 Dân tộc khác 24 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 413

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản