10 Đề thi thử ĐH Lý khối A

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
51
lượt xem
15
download

10 Đề thi thử ĐH Lý khối A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo 10 đề thi thử Đại học môn Lý khối A để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 Đề thi thử ĐH Lý khối A

 1. ð THI TH ð IH CS 1 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) Câu 1: M t v t th c hi n ñ ng th i 4 dao ñ ng ñi u hòa cùng phương và cùng t n s có các phương trình: x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm). Hãy xác ñ nh phương trình dao ñ ng t ng h p c a v t. A. x = 5 cos(πt + π / 2) cm B. x = 5 2 cos(πt + π / 2) cm C. x = 5 cos(πt + π / 2) cm D. x = 5 cos(πt − π / 4) cm Câu 2: S xu t hi n c u v ng sau cơn mưa do hi n tư ng nào t o nên? A. Hi n tư ng khúc x ánh sáng. B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng. C. Hi n tư ng ph n x ánh sáng. D. Hi n tư ng tán s c ánh sáng. Câu 3: Ánh sáng không có tính ch t sau: A. Có truy n trong chân không. B. Có th truy n trong môi trư ng v t ch t. C. Có mang theo năng lư ng. D. Có v n t c l n vô h n. Câu 4: Tìm phát bi u sai v ñ c ñi m quang ph v ch c a các nguyên t hóa h c khác nhau. A. Khác nhau v b r ng các v ch quang ph . B. Khác nhau v màu s c các v ch. C. Khác nhau v ñ sáng t ñ i gi a các v ch. D. Khác nhau v s lư ng v ch. Câu 5: Hi n tư ng quang ñi n trong là hi n tư ng A. gi i phóng electron kh i m i liên k t trong bán d n khi b chi u sáng. B. b t electron ra kh i b m t kim lo i khi b chi u sáng. C. gi i phóng electron kh i kim lo i b ng cách ñ t nóng. D. gi i phóng electron kh i bán d n b ng cách b n phá ion. Câu 6: ðo n m ch AC có ñi n tr thu n, cu n dây thu n c m và t ñi n m c n i ti p. B là m t ñi m trên AC π v i uAB = sin100πt (V) và uBC = 3sin(100πt - ) (V). Tìm bi u th c hi u ñi n th uAC. 2  π A. u AC = 2 2 sin(100πt) V B. u AC = 2 sin  100πt +  V  3  π  π C. u AC = 2sin  100πt +  V D. u AC = 2sin  100πt −  V  3  3 Câu 7: Tìm phát bi u ñúng khi nói v ñ ng cơ không ñ ng b 3 pha: A. ð ng cơ không ñ ng b 3 pha ñư c s d ng r ng rãi trong các d ng c gia ñình. B. Rôto là b ph n ñ t o ra t trư ng quay. C. V n t c góc c a rôto nh hơn v n t c góc c a t trư ng quay. D. Stato g m hai cu n dây ñ t l ch nhau m t góc 90o. Câu 8: Cho hai ngu n k t h p S1, S2 gi ng h t nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai ngu n này t o ra có bư c sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát ñư c s c c ñ i giao thoa là A. 7 B. 9 C. 5 D. 3 Câu 9: Cho dòng ñi n có t n s f = 50Hz qua ño n m ch RLC không phân nhánh, dùng Oát k ño công su t c a m ch thì th y công su t có giá tr c c ñ i. Tìm ñi n dung c a t ñi n, bi t ñ t c m c a cu n dây là L = 1/π (H) A. C ≈ 3,14.10-5 F. B. C ≈ 1,59.10-5 F C. C ≈ 6,36.10-5 F D. C ≈ 9,42.10-5 F http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
 2. ð THI TH ð IH CS 1 Câu 10: M t con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ 6cm và chu kì 1s. T i t = 0, v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm c a tr c to ñ . T ng quãng ñư ng ñi ñư c c a v t trong kho ng th i gian 2,375s k t th i ñi m ñư c ch n làm g c là: A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm Câu 11: Tính ch t nào sau ñây không ph i c a tia X: A. Tính ñâm xuyên m nh. B. Xuyên qua các t m chì dày c cm. C. Gây ra hi n tư ng quang ñi n. D. Iôn hóa không khí. Câu 12: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i t n s b ng 5Hz. Th i gian ng n nh t ñ v t ñi t v trí có li ñ x1 = - 0,5A (A là biên ñ dao ñ ng) ñ n v trí có li ñ x2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. Câu 13: Trong các trư ng h p sau ñây trư ng h p nào có th x y hi n tư ng quang ñi n? Khi ánh sáng M t Tr i chi u vào A. m t nư c. B. m t sân trư ng lát g ch. C. t m kim lo i không sơn. D. lá cây. Câu 14: Trong máy phát ñi n xoay chi u m t pha A. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta tăng s cu n dây và gi m s c p c c. B. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta gi m s cu n dây và tăng s c p c c. C. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta gi m s cu n dây và gi m s c p c c. D. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta tăng s cu n dây và tăng s c p c c. Câu 15: Tìm phát bi u sai khi nói v máy bi n th : A. Khi gi m s vòng dây cu n th c p, cư ng ñ dòng ñi n trong cu n th c p gi m. B. Mu n gi m hao phí trên ñư ng dây t i ñi n, ph i dùng máy tăng th ñ tăng hi u ñi n th . C. Khi m ch th c p h , máy bi n th xem như không tiêu th ñi n năng. D. Khi tăng s vòng dây cu n th c p, hi u ñi n th gi a hai ñ u cu n th c p tăng. Câu 16: Sau 2 gi , ñ phóng x c a m t m u ch t phóng x gi m 4 l n. Chu kì bán rã c a ch t phóng x là A. 1 gi . B. 1,5 gi . C. 2 gi . D. 3 gi . Câu 17: Trong ño n m ch RLC không phân nhánh, ñ l ch pha gi a hai ñ u cu n dây và hai ñ u tr thu n R không th b ng A. π/4 B. π/2 C. π/12 D. 3π/4 Câu 18: M t ño n m ch R, L, C m c n i ti p. Cu n dây thu n c m. G i U0R, U0L, U0C là hi u ñi n th c c ñ i hai ñ u ñi n tr , hai ñ u cu n dây và hai ñ u t ñi n. Bi t U0L = 2U0R = 2U0C. K t lu n nào dư i ñây v ñ l ch pha gi a dòng ñi n và hi u ñi n th gi a hai ñ u m ch ñi n là ñúng: A. u ch m pha hơn i m t góc π/4 B. u s m pha hơn i m t góc 3π/4 C. u ch m pha hơn i m t góc π/3 D. u s m pha i m t góc π/4 Câu 19: Hi n tư ng giao thoa ánh sáng là s k t h p c a hai sóng ánh sáng th a mãn ñi u ki n: A. Cùng pha và cùng biên ñ . B. Cùng t n s và ñ l ch pha không ñ i. C. Cùng t n s và cùng ñi u ki n chi u sáng. D. Cùng t n s và cùng biên ñ . Câu 20: Sóng FM c a ðài Ti ng nói Vi t Nam có t n s 100MHz. Tìm bư c sóng. A. 5m B. 3m C. 10m. D. 1 m. Câu 21: Ch n tính ch t không ñúng khi nói v m ch dao ñ ng LC: A. Năng lư ng ñi n trư ng t p trung t ñi n C. B. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng cùng bi n thiên tu n hoàn theo m t t n s chung. C. Dao ñ ng trong m ch LC là dao ñ ng t do vì năng lư ng ñi n trư ng và t trư ng bi n thiên qua l i v i nhau. D. Năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m L. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
 3. ð THI TH ð IH CS 1 Câu 22: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng c a Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Kho ng cách t hai khe ñ n màn là 2m, ñơn s c chi u vào hai khe có bư c sóng λ = 0,64µm. Vân sáng b c 4 và b c 6 (cùng phía so v i vân chính gi a) cách nhau ño n A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. Câu 23: Ph n nh nhi t h ch 2 1 D +2D 1 → 2 He + 3 1 0 n + 3,25 (MeV). Bi t ñ h t kh i c a 2 D là ∆ mD= 1 3 0,0024 u và 1u = 931 (MeV).Năng lư ng liên k t c a h t 2 He là A. 8,52(MeV) B. 9,24 (MeV) C. 7.72(MeV) D. 5,22 (MeV) Câu 24: Con l c lò xo treo th ng ñ ng, lò xo có kh i lư ng không ñáng k . Hòn bi ñang v trí cân b ng thì ñư c kéo xu ng dư i theo phương th ng ñ ng m t ño n 3cm r i th ra cho nó dao ñ ng. Hòn bi th c hi n 50 dao ñ ng m t 20s . Cho g = π 2 = 10m/s 2 . t s ñ l n l c ñàn h i c c ñ i và l c ñàn h i c c ti u c a lò xo khi dao ñ ng là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 Câu 25: Âm s c là m t ñ c tính sinh lí c a âm cho phép phân bi t ñư c hai âm A. có cùng ñ to phát ra b i hai nh c c khác nhau. B. có cùng t n s phát ra b i hai nh c c khác nhau. C. có cùng biên ñ phát ra b i hai nh c c khác nhau. D. có cùng biên ñ ñư c phát ra cùng m t nh c c t i hai th i ñi m khác nhau. Câu 26: Sau 1năm, kh i lư ng ch t phóng x gi m ñi 3 l n. H i sau 2 năm, kh i lư ng ch t phóng x trên gi m ñi bao nhiêu l n so v i ban ñ u. A. 9 l n. B. 6 l n. C. 12 l n. D. 4,5 l n Câu 27: S hình thành dao ñ ng ñi n t t do trong m ch dao ñ ng là do hi n tư ng A. t hóa. B. t c m. C. c ng hư ng ñi n. D. c m ng ñi n t . Câu 28: Cho h t proton b n phá h t nhân Li, sau ph n ng ta thu ñư c hai h t A. Ph n ng t a năng lư ng 15MeV. B. Ph n ng thu năng lư ng 17,41MeV. C. Ph n ng thu năng lư ng 15MeV. D. Cho bi t mp = 1,0073u; mα = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Ph n ng này t a hay thu năng lư ng bao nhiêu? A. Ph n ng t a năng lư ng 17,41MeV. Câu 29: ð t vào hai ñ u m ch ñi n RLC n i ti p m t hi u ñi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng không ñ i thì hi u ñi n th hi u d ng trên các ph n t R, L, và C ñ u b ng nhau và b ng 20V . Khi t b n i t t thì hi u ñ n th hi u d ng hai ñ u ñi n tr b ng: A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V -27 Câu 30: M t h t nhân có kh i lư ng m = 5,0675.10 kg ñang chuy n ñ ng v i ñ ng năng 4,78MeV. ð ng lư ng c a h t nhân là A. 3,875.10-20kg.m/s B. 7,75.10-20kg.m/s. C. 2,4.10-20kg.m/s. D. 8,8.10-20kg.m/s. Câu 31: M t v t có kh i lư ng m dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A .Khi chu kì tăng 3 l n thì năng lư ng c a v t thay ñ i như th nào? A. Gi m 3 l n. B. Tăng 9 l n. C. Gi m 9 l n D. Tăng 3 l n Câu 32: M t v t dao ñ ng ñi u hòa, trong 1 phút th c hi n ñư c 30 dao ñ ng toàn ph n. Quãng ñư ng mà v t di chuy n trong 8s là 64cm. Biên ñ dao ñ ng c a v t là A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm Câu 33: M t v t phát ra tia h ng ngo i vào môi trư ng xung quanh ph i có nhi t ñ A. trên 1000C. B. cao hơn nhi t ñ môi trư ng. 0 C. trên 0 K. D. trên 00C. 210 Câu 34: H t nhân 84 Po là ch t phóng x A. Sau khi phân rã, h t nhân con sinh ra có http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
 4. ð THI TH ð IH CS 1 A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Câu 35: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0,4µm vào catot c a m t t bào quang ñi n. Công thoát electron c a kim lo i làm catot là A = 2eV. Tìm giá tr hi u ñi n th ñ t vào hai ñ u anot và catot ñ tri t tiêu dòng quang ñi n. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19J A. UAK ≤ - 1,2V. B. UAK ≤ - 1,4V. C. UAK ≤ - 1,1V. D. UAK ≤ 1,5V. Câu 36: Cho dòng ñi n xoay chi u có cư ng ñ 1,5A t n s 50 Hz qua cu n dây thu n c m, có ñ t c m L = 2/π H. Hi u ñi n th hai ñ u dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300 2V. D. U = 320V. Câu 37: Chi u vào catot c a m t t bào quang ñi n các b c x có bư c sóng λ = 400nm và λ' = 0,25µm thì th y v n t c ban ñ u c c ñ i c a electron quang ñi n g p ñôi nhau. Xác ñ nh công thoát eletron c a kim lo i làm catot. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. A. A = 3,3975.10-19J. B. A = 2,385.10-18J. C. A = 5,9625.10-19J. D. A = 1,9875.10- 19 J. Câu 38: ð t vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh hi u ñi n th u = 100 2cos100πt (V) thì dòng ñi n qua m ch là i = 2cos100πt (A). T ng tr thu n c a ño n m ch là A. R = 50Ω. B. R = 100Ω. C. R = 20Ω. D. R = 200Ω. Câu 39: Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh, hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch và cư ng ñ dòng ñi n trong m ch l n lư t là: u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3) (mA). Công su t tiêu thu trong m ch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 40: Cho ño n m ch RLC n i ti p, trong ñó cu n dây thu n c m L = 1/π (H); t ñi n có ñi n dung C = 16 µF và tr thu n R. ð t hi u ñi n th xoay chi u t n s 50Hz vào hai ñ u ño n m ch. Tìm giá tr c a R ñ công su t c a m ch ñ t c c ñ i. A. R = 200Ω B. R = 100 2 Ω C. R = 100 Ω D. R = 200 2Ω Câu 41: M t dây ñàn h i AB dài 60 cm có ñ u B c ñ nh, ñ u A m c vào m t nhánh âm thoa ñang dao ñ ng v i t n s f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng d ng v i 3 b ng sóng. V n t c truy n sóng trên dây là : A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v=20 m/s. D. v= 25 m/s. Câu 42: Ngu n sóng O dao ñ ng v i t n s 10Hz , dao ñ ng truy n ñi v i v n t c 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 ñi m P và Q theo th t ñó PQ = 15cm . Cho biên ñ a = 1cm và biên ñ không thay ñ i khi sóng truy n. N u t i th i ñi m nào ñó P có li ñ 1cm thì li ñ t i Q là: A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm Câu 43: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0,552µm v i công su t P = 1,2W vào catot c a m t t bào quang ñi n, dòng quang ñi n bão hòa có cư ng ñ Ibh = 2mA. Tính hi u su t lư ng t c a hi n tư ng quang ñi n. Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C. A. 0,37% B. 0,425% C. 0,55% D. 0,65% Câu 44: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T = 3,14s. Xác ñ nh pha dao ñ ng c a v t khi nó qua v trí x = 2cm v i v n t c v = 0,04m/s. π π π A. 0 B. rad C. rad D. rad 4 6 3 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
 5. ð THI TH ð IH CS 1 Câu 45: Con l c lò xo dao ñ ng theo phương th ng ñ ng, trong hai l n liên ti p con l c qua v trí cân b ng thì A. ñ ng năng b ng nhau, v n t c b ng nhau. B. gia t c b ng nhau, ñ ng năng b ng nhau. C. gia t c b ng nhau, v n t c b ng nhau. D. T t c ñ u ñúng. Câu 46: Cho ph n ng h t nhân: p + 3 Li → 2α + 17,3MeV . Khi t o thành ñư c 1g Hêli thì năng lư ng t a 7 ra t ph n ng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1. A. 13,02.1023MeV. B. 8,68.1023MeV. C. 26,04.1023MeV. D. 34,72.1023MeV. Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng d ng có hai b ng sóng, ñ u A n i v i ngu n dao ñ ng (coi là m t nút sóng), ñ u B c ñ nh. Tìm t n s dao ñ ng c a ngu n, bi t v n t c sóng trên dây là 200m/s. A. 25Hz B. 200Hz C. 50Hz D. 100Hz Câu 48: Con l c lò xo g m v t n ng treo dư i lò xo dài, có chu kỳ dao ñ ng là T. N u lò xo b c t b t m t n a thì chu kỳ dao ñ ng c a con l c m i là: T T A. . B. 2T. C. T. D. . 2 2 Câu 49: Trong m ch thu sóng vô tuy n ngư i ta ñi u ch nh ñi n dung c a t C = 1/4000π (F) và ñ t c m c a cu n dây L = 1,6/π (H). Khi ñó sóng thu ñư c có t n s bao nhiêu? L y π2 = 10. A. 50Hz. B. 25Hz. C. 100Hz. D. 200Hz. Câu 50: M t máy phát ñi n xoay chi u ba pha m c theo ki u hình sao có hi u ñi n th pha là 120V. Hi u ñi n th dây b ng: A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V TH ( THÍ SINH KHÔNG ðƯ C S D NG TÀI LI U TRONG KHI THI ) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
 6. ð THI TH ð IH CS 1 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 1 1 A 11 B 21 C 31 D 41 C 2 D 12 D 22 A 32 C 42 A 3 D 13 C 23 C 33 B 43 A 4 A 14 D 24 C 34 C 44 B 5 A 15 A 25 B 35 C 45 B 6 D 16 A 26 A 36 B 46 A 7 C 17 D 27 B 37 A 47 D 8 C 18 D 28 D 38 B 48 D 9 A 19 B 29 B 39 B 49 B 10 C 20 B 30 D 40 C 50 B http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí
 7. ð THI TH ð IH CS 2 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: M t CLLX g m qu c u nh và LX có ñ c ng k = 80N/m. Con l c th c hi n 100 dao ñ ng h t 31,4s. Ch n g c th i gian là lúc qu c u có li ñ 2cm và ñang chuy n ñ ng theo chi u dương c a tr c t a ñ v i v n t c có ñ l n 40 3cm / s thì phương trình dao ñ ng c a qu c u là A. x = 4cos(20t-π/3)cm B. x = 6cos(20t+π/6)cm C. x = 4cos(20t+π/6)cm D. x = 6cos(20t-π/3)cm Câu 2: M t dây AB dài 1,8m căng th ng n m ngang, ñ u B c ñ nh, ñ u A g n vào m t b n rung t n s 100Hz. Khi b n rung ho t ñ ng, ngư i ta th y trên dây có sóng d ng g m 6 bó sóng, v i A xem như m t nút. Tính bư c sóng và v n t c truy n sóng trên dây AB. A. λ = 0,3m; v = 60m/s B. λ = 0,6m; v = 60m/s C. λ = 0,3m; v = 30m/s D. λ = 0,6m; v = 120m/s Câu 3: Ch n câu phát bi u không ñúng A. H t nhân có năng lư ng liên k t riêng càng l n thì càng b n v ng B. Khi l c h t nhân liên k t các nuclon ñ t o thành h t nhân thì luôn có s h t kh i C. Ch nh ng h t nhân n ng m i có tính phóng x D. Trong m t h t nhân có s nơtron không nh hơn s protôn thì h t nhân ñó có c hai lo i h t này Câu 4: Cho m ch dao ñ ng g m m t cu n c m m c n i ti p v i m t t ñi n C1 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có bư c sóng λ1, thay t trên b ng t C2 thì m ch thu ñư c sóng ñi n t có λ2. N u m c ñ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ xác ñ nh b ng công th c 1 A. λ−2 = λ−2 + λ−2 1 2 B. λ = λ2 + λ22 1 C. λ = λ 1λ 2 D. λ = (λ1 + λ 2 ) 2 Câu 5: M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có 4 c p c c rôto quay v i t c ñ 900vòng/phút, máy phát ñi n th hai có 6 c p c c. H i máy phát ñi n th hai ph i có t c ñ là bao nhiêu thì hai dòng ñi n do các máy phát ra hòa vào cùng m t m ng ñi n A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút Câu 6: Ngư i ta c n truy n m t công su t ñi n m t pha 10000kW dư i m t hi u ñi n th hi u d ng 50kV ñi xa. M ch ñi n có h s công su t cosϕ = 0,8. Mu n cho t l năng lư ng m t trên ñư ng dây không quá 10% thì ñi n tr c a ñư ng dây ph i có giá tr A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω Câu 7: Trong phòng thí nghi m có m t lư ng ch t phóng x , ban ñ u trong 1 phút ngư i ta ñ m ñư c có 360 nguyên t c a ch t b phân rã, sau ñó 2 gi trong 1 phút có 90 phân t b phân rã. Chu kì bán rã c a ch t phóng x ñó là A. 30 phút B. 60 phút C. 90 phút D. 45 phút Câu 8: Phương trình dao ñ ng ñi u hòa có d ng x = Asinωt. G c th i gian ñ ư c ch n là: A. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. lúc v t ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm C. lúc v t có li ñ x = +A D. lúc v t có li ñ x = - A Câu 9: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC n i ti p, L = 0,637H, C = 39,8µF, ñ t vào hai ñ u m ch hi u ñi n th có bi u th c u = 150 2 sin100πt (V) m ch tiêu th công su t P = 90 W. ði n tr R trong m ch có giá tr là A. 180 B. 50 C. 250 D. 90 Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào không bi u th cho dao ñ ng ñi u hòa? A. x = 3tsin (100πt + π/6) B. x = 3sin5πt + 3cos5πt C. x = 5cosπt + 1 D. x = 2sin2(2πt + π /6) Câu 11: M t toa xe trư t không ma sát trên m t ñư ng d c xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i m t ph ng 0 n m ngang là α = 30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c ñơn g m dây treo chi u dài l = 1(m) n i v i m t qu c u http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 1/5 - Mã ñ thi 132
 8. ð THI TH ð IH CS 2 nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u hoà v i biên ñ góc nh . B qua ma sát, 2 l y g = 10m/s . Chu kì dao ñ ng c a con l c là A. 2,135s B. 2,315s C. 1,987s D. 2,809s Câu 12: M t lăng kính có góc chi t quang A = 600 chi t su t n= 3 ñ i v i ánh sáng màu vàng c a Natri. Chi u vào m t bên c a lăng kính m t chùm tia sáng tr ng m nh song song và ñư c ñi u ch nh sao cho góc l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Góc t i c a chùm tia sáng tr ng là A. 600 B. 300 C. 750 D. 250 Câu 13: Khe sáng c a ng chu n tr c c a máy quang ph ñư c ñ t t i A. quang tâm c a th u kính h i t B. tiêu ñi m nh c a th u kính h i t C. t i m t ñi m trên tr c chính c a th u kính h i t D. tiêu ñi m v t c a th u kính h i t Câu 14: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Iâng dùng ánh sáng có bư c sóng λ t 0,4µm ñ n 0,7µm. Kho ng cách gi a hai khe Iâng là a = 2mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn quan sát là D = 1,2m t i ñi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có m y b c x cho vân sáng A. có 8 b c x B. có 4 b c x C. có 3 b c x D. có 1 b c x Câu 15: B c x t ngo i là b c x ñi n t A. Có bư c sóng nh hơn bư c sóng c a tia x B. Có t n s th p hơn so v i b c x h ng ngo i C. Có t n s l n hơn so v i ánh sáng nhìn th y D. Có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a b c x tím Câu 16: Cho m t sóng ñi n t có t n s f = 3MHz. Sóng ñi n t này thu c d i A. Sóng c c ng n B. Sóng dài C. Sóng ng n D. Sóng trung Câu 17: Cho m ch n i ti p RC, Dùng vôn k nhi t có ñi n tr r t l n ño ñư c UR = 30 V, UC = 40V, thì hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch l ch pha so v i hi u ñi n th hai ñ u t ñi n m t lư ng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 18: Quang ph c a m t bóng ñèn dây tóc khi nóng sáng thì s A. Sáng d n khi nhi t ñ tăng d n nhưng v n có ñ b y màu B. Các màu xu t hi n d n t màu ñ ñ n tím, không sáng hơn C. V a sáng d n lên, v a xu t hi n d n các màu ñ n m t nhi t ñ nào ñó m i ñ 7 màu D. Hoàn toàn không thay ñ i Câu 19: M ch dao ñ ng lý tư ng: C = 50µF, L = 5mH. Hi u ñi n th c c ñ i hai b n c c t là 6(v) thì dòng ñi n c c ñ i ch y trong m ch là A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A Câu 20: M t sóng âm truy n t không khí vào nư c, sóng âm ñó hai môi trư ng có A. Cùng v n t c truy n B. Cùng t n s C. Cùng biên ñ D. Cùng bư c sóng Câu 21: Cat t c a m t t bào quang ñi n làm b ng vônfram. Bi t công thoát c a electron ñ i v i vônfram là 7,2.10-19J và bư c sóng c a ánh sáng kích thích là 0,180µm. ð tri t tiêu hoàn toàn dòng quang ñi n, ph i ñ t vào hai ñ u anôt và catôt m t hi u ñi n th hãm có giá tr tuy t ñ i là A. Uh = 3,50V B. Uh = 2,40V C. Uh = 4,50V D. Uh = 6,62V Câu 22: Cho m ch ñi n RLC ghép n i ti p g m ñi n tr R, cu n dây có ñi n tr thu n 30Ω, ñ t c m 0,159H và t ñi n có ñi n dung 45,5µF, Hi u ñi n th hai ñ u m ch có d ng u = U0sin100πt(V). ð công su t tiêu th trên ñi n tr R ñ t giá tr c c ñ i thì ñi n tr R có giá tr là A. 30(Ω) B. 50(Ω) C. 36 (Ω) D. 75(Ω) Câu 23: 24 Na là ch t phóng x β− , ban ñ u có kh i lư ng 0,24g. Sau 105 gi ñ phóng x gi m 128 l n. K t 11 th i ñi m ban ñ u thì sau 45 gi lư ng ch t phóng x trên còn l i là A. 0,03g B. 0,21g C. 0,06g D. 0,09g Câu 24: Khi ñi vào m t ngõ h p, ta nghe ti ng bư c chân v ng l i ñó là do hi n tư ng A. Khúc x sóng B. Ph n x sóng C. Nhi u x sóng D. giao thoa sóng Câu 25: Phát bi u nào sau ñây là sai v i n i dung hai gi thuy t c a Bo? A. Nguyên t có năng lư ng xác ñ nh khi nguyên t ñó tr ng thái d ng. B. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t không b c x hay h p th năng lư ng. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 2/5 - Mã ñ thi 132
 9. ð THI TH ð IH CS 2 C. Khi chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng th p sang tr ng thái d ng có năng lư ng cao nguyên t s phát ra phôtôn. D. các tr ng thái d ng khác nhau năng lư ng c a các nguyên t có giá tr khác nhau. Câu 26: M t máy bi n th có hi u su t 80%. Cu n sơ c p có 150vòng, cu n th c p có 300vòng. Hai ñ u cu n th c p n i v i m t cu n dây có ñi n tr ho t ñ ng 100Ω, ñ t c m 318mH. H s công su t m ch sơ c p b ng 1. Hai ñ u cu n sơ c p ñư c ñ t hi u ñi n th xoay chi u có U1 = 100V, t n s 50Hz. Tính cư ng ñ hi u d ng m ch sơ c p. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A Câu 27: M t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = 2/π(H), m c n i ti p v i m t t C = 31,8(µF). Hi u ñi n th hai ñ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + π/6) V. Bi u th c c a hi u ñi n th hai ñ u m ch là A. u = 50sin(100πt + π/6) V B. u = 100sin(100πt - π/3) V C. u = 200sin(100πt + π/3) V D. u = 50 2 sin(100πt – π/6) V Câu 28: Trong ph n ng phân h ch c a U235 năng lư ng t a ra trung bình là 200MeV. Năng lư ng t a ra khi 1kg U235 phân h ch hoàn toàn là A. 12,85.106 kWh B. 22,77.106 kWh C. 36.106 kWh D. 24.106 kWh Câu 29: Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n? A. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào cư ng ñ chùm sáng kích thích. B. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n không ph thu c vào b n ch t c a kim lo i làm cat t. C. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catôt. D. ð ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng kích thích. Câu 30: Bư c sóng dài nh t trong dãy Laiman; Banme; Pasen l n lư t là 0,122 m; 0,656 m; 1,875 m. Bư c sóng dài th hai c a dãy Laiman và Banme là A. 0,103 m và 0,486 B. 0,103 m và 0,472 m C. 0,112 m và 0,486 m D. 0,112 m và 0,472 m Câu 31: Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng có năng lư ng dao ñ ng E = 2.10-2(J) l c ñàn h i c c ñ i c a lò xo F(max) = 4(N). L c ñàn h i c a lò xo khi v t v trí cân b ng là F = 2(N). Biên ñ dao ñ ng s là A. 2(cm). B. 4(cm). C. 5(cm). D. 3(cm). Câu 32: Sóng ñi n t có t n s f = 2,5MHz truy n trong thu tinh có chi t su t n=1.5 thì có bư c sóng là A. 50m B. 80m C. 40m D. 70m Câu 33: T kí hi u c a m t h t nhân nguyên t là 6 X , k t lu n nào dư i ñây chưa chính xác 3 A. H t nhân c a nguyên t này có 6 nuclon B. ðây là nguyên t ñ ng th 3 trong b ng HTTH C. H t nhân này có 3 protôn và 3 nơtron D. H t nhân này có protôn và 3 electron Câu 34: Hai con l c ñơn có chi u dài l1 & l2 dao ñ ng nh v i chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng ñư c kéo l ch góc α0 so v i phương th ng ñ ng và buông tay cho dao ñ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng thái này. A. 2(s) B. 2,5(s) C. 4,8(s) D. 2,4(s) Câu 35: Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th thay ñ i ñư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th trong m ch ñ t giá tr c c ñ i, khi ω = ω1 ho c ω = ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. M i liên h gi a các giá tr c a ω là ω1ω2 A. ω02 = ω12 + ω22 B. ω0 = C. ω02 = ω1.ω2 D. ω0 = ω1 + ω2 ω1 + ω2 Câu 36: Hi u ñi n th hai c c c a m t ng Rơnghen là 4,8kV. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà ng có th phát ra là A. 0,134nm B. 1,256nm C. 0,447nm D. 0,259nm π Câu 37: M t v t dao ñ ng v i phương trình x = 4 2 sin(5πt − )cm . Quãng ñư ng v t ñi t th i ñi m 4 1 t1 = s ñ n t 2 = 6s là 10 A. 84,4cm B. 333,8cm C. 331,4cm D. 337,5cm http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/5 - Mã ñ thi 132
 10. ð THI TH ð IH CS 2 Câu 38: M t máy phát ñi n ba pha m c hình sao có hi u ñi n th pha Up = 115,5V và t n s 50Hz. Ngư i ta ñưa dòng ba pha vào ba t i như nhau m c hình tam giác, m i t i có ñi n tr thu n 12,4Ω và ñ t c m 50mH. Cư ng ñ dòng ñi n qua các t i là A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A Câu 39: H t nhân 226 Ra ban ñ u ñang ñ ng yên thì phóng ra h t α có ñ ng năng 4,80MeV. Coi kh i lư ng m i 88 h t nhân x p x v i s kh i c a nó. Năng lư ng toàn ph n t a ra trong s phân rã này là A. 4,89MeV B. 4,92MeV C. 4,97MeV D. 5,12MeV PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n 1 ho c ph n 2) Ph n 1. Theo chương trình phân ban (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) Câu 40: M t sóng cơ h c lan truy n t 0 theo phương 0y v i v n t c v = 40(cm/s). Năng lư ng c a sóng ñư c b o π  toàn khi truy n ñi. Dao ñ ng t i ñi m 0 có d ng: x = 4 sin t (cm) 2  Bi t li ñ c a dao ñ ng t i M th i ñi m t là 3(cm). Li ñ c a ñi m M sau th i ñi m ñó 6(s). A. – 2cm B. 3 cm C. 2cm D. – 3cm Câu 41: Ch n câu phát bi u ñúng A. Mômen c a h ba l c ñ ng ph ng, ñ ng qui ñ i v i m t tr c quay b t kỳ ñ u b ng không B. T ng các mômen l c tác d ng vào v t b ng không thì v t ph i ñ ng yên C. T ng hình h c c a các l c tác d ng vào v t r n b ng không thì t ng c a các mômen l c tác d ng vào nó ñ i v i m t tr c quay b t kỳ cũng b ng không. D. Tác d ng c a l c vào v t r n không ñ i khi ta di chuy n ñi m ñ t l c trên giá c a nó Câu 42: M t thanh ñ ng ch t, ti t di n ñ u dài L d a vào m t b c tư ng nh n th ng ñ ng. H s ma sát ngh gi a thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh h p v i sàn nh nh t (αmin) ñ thanh không trư t là A. αmin = 51,30 B. αmin = 56,80 C. αmin = 21,80 D. αmin = 38,70 Câu 43: M t v t r n có kh i lư ng 1,5kg có th quay không ma sát xung quanh m t tr c c ñ nh n m ngang. Kho ng cách t tr c quay ñ n kh i tâm c a v t là 20cm, mô men quán tính c a v t ñ i v i tr c quay là 0,465kg.m2, l y g = 9,8m/s2. Chu kì dao ñ ng nh c a v t là A. 3,2s B. 0,5s C. 2,5s D. 1,5s Câu 44: Ch n câu phát bi u không ñúng A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng ch ng t ánh sáng có nhi u thành ph n ph c t p B. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t ánh sáng có tính ch t sóng C. Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D. S nhi u x ánh sáng là do các lư ng t ánh sáng có t n s khác nhau tr n l n vào nhau Câu 45: M t ngu n âm phát ra m t âm ñơn s c có t n s f, cho ngu n âm chuy n ñ ng v i t c ñ v trên m t ñư ng tròn bán kính R trong m t ph ng n m ngang. Máy thu 1 ñ t t i tâm ñư ng tròn, máy thu 2 ñ t cách máy thu 1 m t kho ng 2R cùng trong m t ph ng quĩ ñ o c a ngu n âm. K t lu n nào sau ñây là ñúng A. Máy thu 1 thu ñư c âm có t n s f' > f do ngu n âm chuy n ñ ng B. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s bi n thiên tu n hoàn quanh giá tr f C. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' < f D. Máy thu 2 thu ñư c âm có t n s f' > f Câu 46: M t ñĩa ñ c ñang quay v i t c ñ 360 vòng/phút thì quay ch m d n ñ u và d ng l i sau ñó 600s. S vòng quay c a ñĩa trong th i gian quay ch m d n là A. 1200 vòng B. 1800vòng C. 360 vòng D. 900 vòng Câu 47: M t ròng r c coi như m t ñĩa tròn m ng bán kính R = 10cm, kh i lư ng 1kg có th quay không ma sát quanh 1 tr c n m ngang c ñ nh. Qu n vào vành ròng r c m t s i dây m nh, nh không dãn và treo vào ñ u dây m t v t nh M có kh i lư ng 1kg. Ban ñ u v t M sát ròng r c và ñư c th ra không v n t c ban ñ u, cho g = 9,81m/s2. T c ñ quay c a ròng r c khi M ñi ñư c quãng ñư ng 2m là A. 36,17rad/s B. 81,24rad/s C. 51,15rad/s D. 72,36rad/s Câu 48: M t thanh nh dài 1m quay ñ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c th ng ñ ng ñi qua trung ñi m c a thanh. Hai ñ u thanh có g n hai ch t ñi m có kh i lư ng 2kg và 3kg. T c ñ dài c a m i ch t ñi m là 5m/s. Momen ñ ng lư ng c a thanh là A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 12,5 kgm2/s C. L = 10,0 kgm2/s D. L = 15,0 kgm2/s Câu 49: ð o hàm theo th i gian c a momen ñ ng lư ng c a v t r n là ñ i lư ng A. Mômen l c tác d ng vào v t B. ð ng lư ng c a v t C. H p l c tác d ng vào v t D. Mômen quán tính tác d ng lên v t http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/5 - Mã ñ thi 132
 11. ð THI TH ð IH CS 2 Câu 50: M t momen l c có ñ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có momen quán tính ñ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n ñ u t tr ng thái ngh thì ñ ng năng c a bánh xe th i ñi m t = 10s là A. Eñ = 20,2kJ B. Eñ = 24,6kJ C. Eñ = 22,5kJ D. Eñ = 18,3kJ Ph n 2. Theo chương trình KHÔNG phân ban (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) Câu 51: Dùng máy nh ñ ch p ñư c nh c a v t ta c n ñi u ch nh A. tiêu c c a v t kính B. kho ng cách t v t kính ñ n phim C. kho ng cách t v t ñ n v t kính D. kho ng cách t v t ñ n v t kính và kho ng cách t v t kính ñ n phim Câu 52: Trong các lo i sóng vô tuy n thì A. sóng dài truy n t t trong nư c B. sóng ng n b t ng ñi n li h p th C. sóng trung truy n t t vào ban ngày D. sóng c c ng n ph n x t ng ñi n li Câu 53: Ch n câu có n i dung không ñúng? ði m c c c n c a m t là A. ñi m mà khi v t ñ t ñó m t quan sát ph i ñi u ti t t i ña B. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó m t nhìn v t v i góc trông l n nh t C. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó m t còn nhìn rõ v t D. ñi m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t ñó cho nh trên võng m c Câu 54: Ch n câu phát bi u ñúng A. Sóng ñi n t có b n ch t là ñi n trư ng lan truy n trong không gian B. Sóng ñi n t có b n ch t là t trư ng lan truy n trong không gian C. Sóng ñi n t lan truy n trong t t c các môi trư ng k c trong chân không D. Môi trư ng có tính ñàn h i càng cao thì t c ñ lan truy n c a sóng ñi n t càng l n Câu 55: V t sáng AB ñ t vuông góc v i tr c chính c a m t h hai th u kính ñ ng tr c, trong kho ng gi a hai th u kính cho hai nh có v trí trùng nhau, m t nh b ng v t và m t nh cao g p hai l n v t. Kho ng cách gi a hai th u kính là 60cm, tiêu c c a hai th u kính là A. 20cm; 100cm B. 10cm; 80cm C. 20cm; 40cm D. 10cm; 20cm Câu 56: M t ngư i vi n th có c c c n cách m t 40cm, dùng m t kính lúp có tiêu c 10cm ñ quan sát nh c a m t v t nh ñ t cách m t 30cm, ñ kính cho nh g n m t nh t m t v n nhìn rõ, ph i ñ t lúp cách m t m t ño n A. 23,82cm B. 25,46cm C. 22,36cm D. 24,38cm Câu 57: M t ngư i c n th ph i ñeo sát m t m t kính có ñ t - 2ñi p m i nhìn rõ ñư c các v t n m cách m t t 20cm ñ n vô c c. Kho ng nhìn rõ ng n nh t c a m t ngư i này là 10 100 100 50 A. cm B. cm C. cm D. cm 17 17 7 17 Câu 58: ð t m t v t ph ng nh AB vuông góc v i tr c chính c a m t gương c u lõm và cách gương 40cm. A n m trên tr c chính. Gương có bán kính 60cm. D ch chuy n v t m t kho ng 20 cm l i g n gương, d c theo tr c chính. nh cho b i gương là A. nh o, ngư c chi u v i v t B. nh th t, cùng chi u v i v t C. nh o, nh hơn v t D. A,B và C ñ u sai. Câu 59: M t ngư i quan sát m t v t nh qua kính lúp trên vành có ghi x5. M t ñ t cách kính 5cm, v t ñ t cách kính 2cm cho nh có ñ b i giác là G. Khi d ch v t ra xa cách kính 4cm thì ñ b i giác c a nh là A. 4G B. 2G C. G/2 D. G Câu 60: M t ngư i m t t t quan sát m t ngôi sao qua kính thiên văn tr ng thái m t không ñi u ti t. Khi m t cách th kính 2cm thì nh c a ngôi sao có ñ b i giác là 300, h i khi d ch m t ra xa cách th kính 4cm thì ñ b i giác c a nh là A. 600 B. 150 C. 300 D. 900 ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/5 - Mã ñ thi 132
 12. ð THI TH ð IH CS 2 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 2 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A 3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B 4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C 5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B 6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A 7 B 17 D 27 A 37 C 47 C 57 C 8 A 18 C 28 B 38 B 48 B 58 D 9 D 19 A 29 B 39 A 49 A 59 D 10 A 20 B 30 A 40 D 50 C 60 C http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/5 - Mã ñ thi 132
 13. ð THI TH ð IH CS 3 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) I. PH N CHUNG CHO CÁC THÍ SINH C©u 1 : Chi u b c x t n s f vào kim lo i có gi i h n quang ñi n là λ01, thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a electron là Wñ1, cũng chi u b c x ñó vào kim lo i có gi i h n quang ñi n là λ02 = 2λ01, thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a electron là Wñ2. Khi ñó: A. Wñ1 < Wñ2 B. Wñ1 = 2Wñ2 C. Wñ1 = Wñ2/2 D. Wñ1 > Wñ2 C©u 2 : Khi n o th× con l¾c dao ®éng ®iÒu hßa (bá qua mäi søc c¶n). A. Khi biªn ®é nhá. B. Khi chu k× nhá. C. Khi nã dao ®éng tù do. D. Lu«n lu«n dao ®éng ®iÒu hßa. 10 −4 C©u 3(*) Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm mét biÕn trë R m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = F ®Æt π v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ æn ®Þnh u. Thay ®æi gi¸ trÞ R cña biÕn trë ta thÊy cã hai gi¸ trÞ R1 v R2 th× c«ng suÊt cña m¹ch ®Òu b»ng nhau. TÝnh tÝch R1.R2 (víi R1 kh¸c R2). A. 10; B. 100; C. 1000; D. 10000; C©u 4 : V n t c c c ñ i ban ñ u c a electron quang ñi n lúc b b t ra không ph thu c A. Kim lo i dùng làm catôt B. S phôtôn chi u t i cat t trong m t giây C. Gi i h n quang di n D. Bư c sóng ánh sáng kích thích C©u 5 : Chän c©u tr¶ lêi sai: A. Biªn ®é céng h−ëng dao ®éng kh«ng phô thuéc lùc ma s¸t m«i tr−êng, chØ phô thuéc biªn ®é ngo¹i lùc c−ëng bøc. B. §iÒu kiÖn céng h−ëng l hÖ ph¶i dao ®éng c−ëng bøc d−íi t¸c dông cña ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn ho n cã tÇn sè ngo¹i lùc xÊp xØ tÇn sè riªng cña hÖ. C. Khi céng h−ëng dao ®éng, biªn ®é dao ®éng c−ëng bøc t¨ng ®ét ngét v ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. D. HiÖn t−îng ®Æc biÖt xÈy ra trong dao ®éng c−ìng bøc l hiÖn tr−îng céng h−ëng. C©u 6(*) Mét vËt khèi l−îng M ®−îc treo trªn trÇn nh b»ng sîi d©y nhÑ kh«ng d n. PhÝa d−íi vËt M cã g¾n mét lß xo nhÑ ®é cøng k, ®Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vËt m. Biªn ®é dao ®éng th¼ng ®øng cña m tèi ®a b»ng bao nhiªu th× d©y treo ch−a bÞ chïng. ( M + 2m) g mg + M ( M + m) g Mg + m A. ; B. ; C. ; D. k k k k ; C©u 7 : Công thoát c a m t kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang ñi n là A0, gi i h n quang ñi n c a kim lo i này là λ0. N u chi u b c x ñơn s c có bư c sóng λ = 0,6λ0 vào cat t c a t bào quang ñi n trên thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n tính theo A0 là 3 5 3 2 A. . A0 B. A0 C. A0 D. A0 . 5 3 2 3 C©u 8 : NÕu dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz th× trong mét gi©y nã ®æi chiÒu bao nhiªu lÇn? A. 100 lÇn; B. 150 lÇn; C. 220 lÇn; D. 50 lÇn; C©u 9 : Sãng FM cña ® i tiÕng nãi ViÖt Nam cã tÇn sè 100MHz. B−íc sãng cña sãng ph¸t ra l : A. 2m; B. 5m; C. 10m; D. 3m; 1 1 C©u 10 : Mét m¹ch dao ®éng LC gåm cuén thuÇn c¶m L = π v mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = π µ F. Chu k× dao ®éng cña m¹ch l : A. 0,02s; B. 0,2s; C. 0,002s; D. 2s; C©u 11 : Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ dao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch 2 khe S1, S2 l a = 1 mm. Kho¶ng c¸ch tõ 2 khe ®Õn m n l 2m. Khi chiÕu ®ång thêi 2 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b−íc sãng λ1 = 0,6 µ m v λ2 = 0,5 µ m v o 2 khe, thÊy trªn m n cã nh÷ng vÞ trÝ v©n s¸ng cña 2 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c ®ã trïng nhau (gäi l v©n trïng). TÝnh kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷ 2 v©n trïng. A. 3mm; B. 1,6mm; C. 6mm; D. 16mm; http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 1
 14. ð THI TH ð IH CS 3 C©u 12 : Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng. Ng−êi ta ®o ®−îc kho¶ng v©n l 1,12.103 µ m. XÐt 2 ®iÓm M v N ë cïng mét phÝa so víi v©n trung t©m 0 cã 0M = 0,56.104 µ m v 0N = 1,288.104 µ m. Gi÷a M v N cã bao nhiªu v©n s¸ng? A. 6; B. 8; C. 7; D. 5; C©u 13 : H M t Tr i quay quanh M t Tr i A. cùng chi u t quay c a M t Tr i, như m t v t r n B. ngư c chi u t quay c a M t Tr i, như m t v t r n. C. cùng chi u t quay c a M t Tr i, không như m t v t r n D. cùng chi u t quay c a M t Tr i, không như m t v t r n C©u 14 : 10 −2 Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë R m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn C (cã C = F) ®Æt v o hai ®Çu 5π ®o¹n m¹ch hiªu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 5 2 sin(100π t ) V. BiÕt sè chØ cña v«n kÕ hai ®Çu ®iÖn trë R l 4V. Dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch cã gi¸ trÞ l : A. 1,5A; B. 0,6A; C. 0,2A; D. 1A; C©u 15 Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm hai phÇn tö m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch v π c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc:u = 100 2 sin(100π t − ) V; 2 π i= 10 2 sin(100π t − ) A. 4 A. Hai phÇn tö ®ã l R, C. B. Hai phÇn tö ®ã l L, C. C. Hai phÇn tö ®ã l R, L. D. Tæng trë cña m¹ch l 10 2Ω . C©u 16 : T¹i ®iÓm A c¸ch xa nguån ©m ( coi l nguån ®iÓm ) mét kho¶ng NA = 1m, møc c−êng ®é ©m LA = 90dB. BiÕt ng−ìng nghe cña ©m ®ã l I0 = 10-10W/m2. a) TÝnh c−êng ®é ©m v møc c−êng ®é ©m cña ©m ®ã t¹i ®iÓm B (trªn ®−êng NA) c¸ch N mét kho¶ng 10m (coi m«i tr−êng ho n to n kh«ng hÊp thô ©m). b) Coi nguån ©m N l nguån ®¼ng h−íng. TÝnh c«ng suÊt ph¸t ©m cña nguån. A. a) Ib = 10-5W/m2, Lb = 80dB; b) P = 0,126W. B. a) Ib = 10-3W/m2, Lb = 70dB; b) P = 1,26W. C. a) Ib = 10-5W/m2, Lb = 70dB; b) P = 1,26W. D. a) Ib = 10-3W/m2, Lb = 80dB; b) P = 12,6W. C©u 17 : Cã hai nguån sãng ®éc lËp cïng tÇn sè, ph¸t sãng ng¾t qu ng mét c¸ch ngÉu nhiªn. §ã cã ph¶i l hai nguån kÕt hîp kh«ng? V× sao? A. Kh«ng. V× mçi lÇn ph¸t sãng pha ban ®Çu l¹i cã mét gi¸ trÞ míi dÉn ®Õn hiÖu pha thay ®æi. B. Cã. V× cã cïng tÇn sè. C. Cã. V× cã cïng tÇn sè v c¸c pha ban ®Çu l h»ng sè. D. Kh«ng. V× hai nguån n y kh«ng ®−îc sinh ra tõ mét nguån. C©u 18 : Mét sãng c¬ häc l n truyÒn tõ kh«ng khÝ v o n−íc, ®¹i l−îng n o kh«ng ®æi. A. N¨ng l−îng. B. B−íc sãng. C. TÇn sè. D. VËn tèc. C©u 19 : t Trong m¹ch dao ®éng LC c−êng ®é dßng ®iÖn cã d¹ng i = I 0 sin 2π A. Thêi ®iÓm ®Çu tiªn (sau T thêi ®iÓm t = 0) khi n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén c¶m b»ng n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô l : T T T T A. t = ; B. t = ; C. t = ; D. t = ; 16 8 2 4 C©u 20 (*) Hai d©y cao su v« cïng nhÑ, cã ®é d i tù nhiªn b»ng nhau v b»ng l0, cã hÖ sè ® n håi khi d n b»ng nhau. Mét chÊt ®iÓm m ®−îc g¾n víi mét ®Çu cña mçi ®Çu cña d©y, c¸c ®Çu cßn l¹i ®−îc kÐo c¨ng theo ph−¬ng ngang cho ®Õn khi mçi d©y cã chiÒu d i l. T×m biªn ®é dao ®éng cùc ®¹i cña m ®Ó dao ®éng ®ã l dao ®éng ®iÒu hßa. BiÕt r»ng d©y cao su kh«ng t¸c dông lùc lªn m khi nã bÞ chïng. l − l0 A. B. 2(l - l0). C. l0 D. (l - l0). 2 C©u 21 : ChiÕu mét chïm tia s¸ng tr¾ng hÑp song song v o ®Ønh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang nhá (A = 80) theo ph−¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. ChiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm l 1,68, ®èi víi ¸nh s¸ng ®á l 1,61. TÝnh bÒ réng quang phæ thu ®−îc trªn m n ®Æt c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña l¨ng kÝnh l 2m. (Chän ®¸p ¸n ®óng). A. 1,96cm; B. 19,5cm; C. 112cm; D. 0,18cm; http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 2
 15. ð THI TH ð IH CS 3 C©u 22(*) Hai nguån ©m nhá S1, S2 gièng nhau (®−îc nèi víi mét nguån ©m) ph¸t ra ©m thanh víi cïng mét pha v cïng c−êng ®é m¹nh. Mét ng−êi ®øng ë ®iÓm N víi S1N = 3m v S2N = 3,375m. Tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ l 330m/s. T×m b−íc sãng d i nhÊt ®Ó ng−êi ®ã ë N kh«ng nghe ®−îc ©m thanh tõ hai nguån S1, S2 ph¸t ra. A. λ = 0,5m; B. λ = 0,75m; C. λ = 0,4m; D. λ = 1m; C©u 23 : Cho gi i h n quang ñi n c a cat t m t t bào quang ñi n là λ0=0,66µm. Chi u ñ n cat t b c x có λ=0,33µm. Tính hi u ñi n th ngư c UAK c n ñ t vào gi a an t và cat t ñ dòng quang ñi n tri t tiêu: UAK ≤ -2,35 A. UAK ≤ -1,88 V B. UAK ≤ -1,16 V C. UAK ≤ -2,04 V D. V C©u 24 : So víi hiÖu ®iÖn thÕ dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ cã cuén thuÇn c¶m th×: A. π B. π TrÔ pha h¬n mét gãc - ; TrÔ pha h¬n mét gãc ; 4 2 C. π D. π Sím pha h¬n mét gãc - ; Sím pha h¬n mét gãc ; 4 2 C©u 25 : 1 10−4 Cho ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp víi L = H, C = F. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch u π 2π π = 200sin(100π t ) V th× dßng ®iÖn qua m¹ch nhanh pha h¬n u mét gãc l . BiÕt cuén d©y thuÇn 4 c¶m. GÝa trÞ cña R v c«ng suÊt cña m¹ch l : A. R = 50 Ω , P = 100W; B. R = 50 Ω , P = 200W; C. R = 100 Ω , P = 100W; D. R = 100 Ω , P = 200W; C©u 26 : Chän c©u tr¶ lêi ®óng. §é to cña ©m l ®Æc tÝnh sinh lÝ phô thuéc v o: A. V©n tèc cña ©m. B. TÇn sè v møc c−êng ®é ©m. C. B−íc sãng v vËn tèc cña ©m. D. B−íc sãng v n¨ng l−îng cña ©m. C©u 27 : Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é A = 5cm, chu k× T = 0,5s. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt ë thêi ®iÓm t = 0 khi vËt ®i qua: a) VÞ trÝ c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 5cm theo chiÒu d−¬ng. b) VËt cã li ®é x = 2,5cm ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d−¬ng. A. π π B. π a) x = 5 sin(4π t + ) ; b) x = 5 sin(4π t + ) ; a) x = 5 sin(4π t + ) ; b) x = 2 6 2 π 5 sin(π t − ); 6 C. π π D. π π a) x = 5 sin(π t − ) ; b) x = 5 sin(4π t − ) ; a) x = 5 sin(π t + ) ; b) x = 5 sin(π t + ) ; 2 6 2 6 C©u 28 : Th«ng tin d−íi n−íc th−êng sö dông sãng v« tuyÕn n o? A. Sãng ng¾n. B. Sãng trung. C. Sãng cùc ng¾n. D. Sãng d i. C©u 29 : Theo quan niÖm ¸nh s¸ng l sãng th× kh¼ng ®Þnh n o l sai? A. Hai ¸nh s¸ng kÕt hîp gÆp nhau sÏ giao thoa víi nhau. B. ¸nh s¸ng l sãng ®iÖn tõ. C. ¸nh s¸ng l sãng ngang. D. Trong m«i tr−êng ®ång nhÊt, ®¼ng h−íng, ¸nh s¸ng truyÒn ®i bªn c¹nh c¸c ch−íng ng¹i vËt theo ®−êng th¼ng. C©u 30 : Gi s m t hành tinh có kh i lư ng c Trái ð t c a chúng ta (m=6.1024 kg) va ch m và b h y v i m t ph n hành tinh, thì s t o ra m t năng lư ng A. 0J. B. 1,08.1042J. C. 0,54.1042J D. 2,16.1042J. C©u 31 : Mét con l¾c ®¬n gåm mét vËt khèi l−îng 200g, d©y treo cã chiÒu d i 100cm. kÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc 600 råi bu«ng kh«ng vËn tèc ®Çu. LÊy g = 10m/s2. N¨ng l−îng dao ®éng cña vËt l : A. 0,27J; B. 0,5J; C. 1J; D. 0,13J; C©u 32 : ð t hi u ñi n th b ng 24800V vào 2 ñ u an t và cat t c a m t ng Rơnghen. T n s l n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 3
 16. ð THI TH ð IH CS 3 nh t c a b c x tia X phát ra là A. . fmax = 2.109Hz B. fmax = 2.1018Hz C. fmax = 6.109 Hz D. . 6. 1018 Hz C©u 33 : Mét vËt khèi l−îng 1kg treo trªn mét lß xo nhÑ th× cã tÇn sè dao ®éng riªng l 2Hz. Treo thªm mét vËt th× tÇn sè dao ®éng l 1Hz. Khèi l−îng vËt treo thªm l : A. 3kg; B. 4kg; C. 0,25kg; D. 0,5kg; C©u 34 : Hai nguån kÕt hîp cïng pha S1, S2 c¸ch nhau 10cm cã chu k× sãng l 0,2s, vËn tèc truyÒn sãng trong m«i tr−êng l 0,25m/s. Sè cùc ®¹i dao thoa trong kho¶ng S1, S2 l : A. 7; B. 3; C. 1; D. 5; C©u 35 : ¸nh s¸ng truyÒn tõ mÆt trêi ®Õn m¾t ng−êi quan s¸t ë tr¸i ®Êt theo ®−êng: A. G y khóc. B. Gîn sãng. C. H¬i cong. D. §−êng th¼ng. C©u 36 : HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V, gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ ®ã l : A. 440V; B. 310V; C. 380V; D. 240V; C©u 37 : Cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp gåm mét tô ®iÖn v mét biÕn trë. §Æt hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu v o hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã gi¸ trÞ hiÖu dông 100 2 V kh«ng ®æi. Thay ®æi ®iÖn trë biÕn trë, khi c−êng ®é dßng ®iÖn l 1A th× c«ng suÊt tiªu thô trªn ®o¹n m¹ch ®¹t cùc ®¹i. §iÖn trë biÕn trë lóc ®ã l : 100 A. 200 Ω ; B. 100 2 Ω ; C. 100 Ω ; D. Ω; 2 C©u 38(*) Bèn khung dao ®éng cã c¸c cu«n c¶m gièng hÖt nhau. §iÖn dung cña tô ®iÖn trong khung thø nhÊt l C1, trong khung thø 2 l C2, cña khung thø 3 l 2 tô C1 ghÐp nèi tiÕp C2, cña khung th− 4 l bé tô C1 ghÐp song song C2. TÇn sè dao ®éng cña khung thø 3 l 5MHz, cña khung thø 4 l 2,4 MHz. Hái khung thø nhÊt v khung thø 2 cã thÓ b¾t ®−îc c¸c sãng cã b−íc sãng bao nhiªu? A. λ1 = 100m, λ2 = 75m; B. λ1 = 150m, λ2 = 150m; C. λ1 = 150m, λ2 = 300m; D. λ1 = 100m, λ2 = 150m; C©u 39 : Kh¼ng ®Þnh n o l sai? A. Mét vËt cã nhiÖt ®é thÊp (nhá h¬n 5000C) chØ ph¸t ra tia hång ngo¹i. B. VËt ë 20000C ph¸t ra tia hång ngo¹i rÊt m¹nh. C. Tia hång ngo¹i t¸c dông lªn mäi kÝnh ¶nh. D. Tia hång ngo¹i l sãng ®iÖn tõ. II. BAN CƠ B N C©u 40 : Quang phæ cña mÆt trêi ®−îc m¸y quang phæ ghi ®−îc l : A. Quang phæ v¹ch hÊp thô. B. Mét d i cÇu vång biÕn ®æi liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. C. Quang phæ liªn tôc. D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹. C©u 41 : Mét ®éng c¬ diÖn cã ®iÖn trë R = 20 Ω , tiªu thô 1kWh trong thêi giam 30phót. C−êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ l : A. 2A; B. 4A; C. 10A; D. 20A; C©u 42 : BiÓu thøc c¬ n¨ng cña con l¾c ®¬n cã ®é d i l khèi l−îng m, dao ®éng víi biªn ®é A nhá. ThÕ n¨ng ë vÞ trÝ c©n b»ng quy −íc b»ng kh«ng. mgA2 mgl mgA mgl A. ; B. ; C. ; D. ; 2l 2A l A C©u 43 : Chi u b c x có bư c sóng λ1 vào m t t bào quang ñi n, cat t c a t bào quang ñi n có gi i h n quang ñi n λ0 = λ1, ñ dòng quang ñi n tri t tiêu c n ñi u ch nh UAK = U1. Thay b c x trên b ng b c x λ2 (bé hơn λ1), ñ dòng quang ñi n tri t tiêu c n ñi u ch nh UAK = U2. Kh ng ñ nh nào sau ñây là ñúng: A. U1 > U2 B. U1 < U2 C. U1 = U2 D. b c x λ1 không gây ra hi n tư ng quang ñi n C©u 44 : 10 Ch n câu tr l i ñúng. Kh i lư ng c a h t nhân 4 Be là 10,0113(u), kh i lư ng c a nơtron 10 là mn=1,0086u, kh i lư ng c a prôtôn là : mp=1,0072u. ð h t kh i c a h t nhân 4 Be là: A. A 0,9110u B. B0,0691u C. C 0,0561u D. D0,0811u C©u 45 : Mét m¹ch nèi tiÕp gåm mét cu«n d©y v mét tô ®iÖn. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 4
 17. ð THI TH ð IH CS 3 m¹ch, hai ®Çu cuén d©y, hai ®Çu tô ®iÖn ®Òu b»ng 1V, c−êng ®é hiÖu dông trong m¹ch b»ng 0,1A. TÇn sè gãc cña dßng ®iÖn l 105rad/s. §é tù c¶m v ®iÖn trë cuén d©y l : A. 0,5.10-6H, 0,5 3 Ω ; B. 5.10-6H, 0,5 Ω ; C. 0,5.10-5H, 5 Ω ; D. 5.10-5H, 5 3 Ω ; C©u 46 : M t ngu n phóng x nhân t o v a ñư c t o thành có chu kì bán rã là 2 gi , có ñ phóng x l n hơn m c ñ phóng x cho phép 64 l n. Th i gian ñ có th làm vi c an toàn v i ngu n phóng x này là: A. 6 gi B. 12 gi C. 24 gi D. . 32 gi C©u 47 : M¹ch RLC kh«ng ph©n nh¸nh cã ®é lÖch pha gi÷a c−êng ®é dßng ®iÖn v hiÖu ®iÖn thÕ l π ∆ϕ = ϕi − ϕu = . H y chän ph−¬ng ¸n ®óng: 4 A. M¹ch cã tÝnh dung kh¸ng. B. M¹ch cã tÝnh trë kh¸ng. C. M¹ch cã tÝnh c¶m kh¸ng. D. M¹ch céng h−ëng. C©u 48 : Trong m¹ch dao ®éng LC n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén thuÇn c¶m L, víi T = 2π LC . A. BiÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi giam víi chu k× 2T. B. BiÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi giam víi chu k× T. C. T BiÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi giam víi chu k× . 2 D. Kh«ng biÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi gian. C©u 49* Trong thÝ nghiÖm giao thoa nÕu l m cho 2 nguån kÕt hîp lÖch pha th× v©n s¸ng chÝnh gi÷a sÏ : thay ®æi nh− thÕ n o? A. VÉn n»m chÝnh gi÷a ( kh«ng thay ®æi ). B. Kh«ng cßn v©n giao thoa nöa. C. Xª dÞch vÒ nguån sím pha h¬n. D. Xª dÞch vÒ nguån trÔ pha h¬n. C©u 50 : Hai cuén d©y (R1, L1) v (R2, L2) m¾c nèi tiÕp nhau v ®Æt v o hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông U. Gäi U1 v U2 l hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña cuén mét v cuén hai. §iÒu kiÖn ®Ó U = U1 + U2 l : L1 L L1 L A. L1 + L2 = R1 + R2; B. L1.L2 = R1.R2; C. = 2; D. = 2 ; R2 R1 R1 R2 III . PH N NÂNG CAO C©u 51 : M t khung dây c ng nh hình tam giác ñ u c nh a T i ba ñ nh khung có g n ba viên bi nh có cùng kh i lư ng m. Mômen quán tính c a h ñ i v i tr c quay ñi qua 1ñ nh và vuông góc m t ph ng khung là 9 3 A. 2ma2. B 6ma2 C ma2. D ma2. 4 2 C©u 52 : M t ch t ñi m chuy n ñ ng trên m t ñư ng tròn bán kính r. T i th i ñi m t, ch t ñi m có v n t c dài, v n t c góc, gia t c hư ng tâm và ñ ng lư ng l n lư t là v, ω, an và p. Bi u th c nào sau ñây không ph i là mô men ñ ng lư ng c a ch t ñi m ñ i v i tr c ñi qua tâm quay, vuông góc v i m t ph ng qu ñ o? A. mrv. B. mr ω. C . pr. D. m an r 3 . C©u 53 : ðĩa tròn ñ ng ch t có tr c quay O, bán kính R, kh i lư ng m. M t s i dây không co dãn có kh i lư ng không ñáng k qu n vào tr , ñ u t do mang m t v t kh i lư ng b ng 2m (hình v ). B qua m i ma sát. Gia t c a c a v t tính theo gia t c rơi t do g là A. g C. 2g 0,8g. B. . D.0,75g. 3 3 C©u 54 : M t bánh xe có ñư ng kính 50cm quay nhanh d n ñ u trong 4s v n t c góc tăng t 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia t c hư ng tâm c a ñi m M vành bánh xe sau khi A. tăng t c ñư c 2 giây là http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 5
 18. ð THI TH ð IH CS 3 157,9 m/s2. B. 162,7 m/s2. C. 315,8 m/s2. D. 196,5 2 m/s . C©u 55 : Xét v t r n quay quanh m t tr c c ñ nh. Ch n phát bi u sai ? A. Trong cùng m t th i gian, các ñi m c a v t r n quay ñư c nh ng góc b ng nhau. B. cùng m t th i ñi m, các ñi m c a v t r n có cùng gia t c pháp tuy n. C. cùng m t th i ñi m, các ñi m c a v t r n có cùng t c ñ góc. D. cùng m t th i ñi m, các ñi m c a v t r n có cùng gia t c góc. C©u 56 : Trên m t ñư ng ray th ng n i gi a thi t b phát âm P và thi t b thu âm T, ngư i ta cho thi t b P phát âm có t n s không ñ i. Khi P chuy n ñ ng v i t c ñ 20 m/s l i g n thi t b T ñ ng yên thì thu ñư c âm có t n s 1207Hz, khi P chuy n ñ ng v i t c ñ 20 m/s ra xa thi t b T ñ ng yên thì thu ñư c âm có t n s 1073Hz. T n s âm do thi t b P phát là . A. 1225 Hz. B. 1120 Hz C. 1173 Hz. D. 1138 Hz. C©u 57 10 −3 M t t ñi n có ñi n dung C = F ñư c n p m t lư ng ñi n tích nh t ñ nh. Sau ñó n i 2π 1 hai b n t vào hai ñ u m t cu n dây thu n c m có ñ t c m L = H . B qua ñi n tr 5π dây n i. Th i gian ng n nh t (k t lúc n i) ñ năng lư ng t trư ng c a cu n dây b ng ba l n năng lư ng ñi n trư ng trong t là 1 1 3 1 s. B. s. C. s. D. s. A.: 60 300 400 100 C©u 58 : ð t ñi n áp u = U0cosωt (U0 và ω không ñ i) vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh. Bi t ñ t c m và ñi n dung ñư c gi không ñ i. ði u ch nh tr s ñi n tr R ñ công su t tiêu th c a ño n m ch ñ t c c ñ i. Khi ñó h s công su t c a ño n m ch b ng 2 A. 0,50. B. 0,85. C. D. 1,00. 2 C©u 59 M t cái thư c ñ ng ch t, ti t di n ñ u, kh i lư ng m, dài l dao ñ ng v i biên ñ nh quanh tr c n m ngang ñi qua m t ñ u thư c. Chu kì dao ñ ng c a thư c là l 2l 2l l A. T=2π . B. 2π . C.2π . D. 2π . 6g g 3g 3g C©u 60 : Cho v0 max là t c ñ ban ñ u c c ñ i c a các quang êlectron. Bi t e = 1,6.10-19C. Dòng quang ñi n qua t bào quang ñi n b tri t tiêu trong trư ng h p nào sau ñây? UAK > - mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max A. UAK = . B. UAK > . AUAK = - . D. mv 2 0 max 2e 2e C. e . 2e (Cán b coi thi không gi i thích gì thêm) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 6
 19. ð THI TH ð IH CS 3 ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS 3 1A | 2A | 3D | 4B | 5A | 6B | 7D | 8A | 9D | 10C | 11C | 12A | 13C | 14B | 15A | 16B | 17D | 18C | 19B | 20D | 21A | 22B | 23A | 24B | 25C | 26B | 27A | 28D | 29D | 30B | 31C | 32D | 33AB | 34[] | 35C | 36B | 37C | 38A | 39C | 40A | 41C | 42A | 43A | 44B | 45D | 46[] | 47A | 48C | 49D | 50D | 51A | 52B | 53A | 54A | 55B | 56D | 57B | 58C | 59C | 60C http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 7
 20. ð THI TH ð IH CS 4 B GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð THI TH ð I H C MÔN V T LÝ KH I A Th i gian làm bài: 90 phút; (50 câu tr c nghi m) PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40): Câu 1: Ch n phát bi u ñúng? A. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau t n s B. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau l c ma sát C. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau môi trư ng dao ñ ng D. ð i v i cùng m t h dao ñ ng thì ngo i l c trong dao ñ ng duy trì và trong dao ñ ng cư ng b c c ng hư ng khác nhau ch ngo i l c trong dao ñ ng cư ng b c ñ c l p ñ i v i h dao ñ ng, còn ngo i l c trong dao ñ ng duy trì ñư c ñi u khi n b i m t cơ c u liên k t v i h dao ñ ng Câu 2: M t con l c lò xo ñang dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = Acosωt. Sau ñây là ñ th bi u di n ñ ng năng Wñ và th năng Wt c a con l c theo th i gian: W Wñ W0 = 1/2 KA2 W0 /2 Wt 0 t(s) Ngư i ta th y c sau 0,5(s) ñ ng năng l i b ng th năng thì t n s dao ñ ng con l c s là: π A π(rad/s) B. 2π(rad/s) C. (rad/s) D. 4π(rad/s) 2  π Câu 3: Cho m t v t dao ñ ng ñi u hòa có phương trình chuy n ñ ng x = 10cos 2πt −  (cm). V t ñi  6 qua v trí cân b ng l n ñ u tiên vào th i ñi m: 1 1 2 1 A. (s) B. (s) C. (s) D. (s) 3 6 3 12 Câu 4: M t lò xo có ñ c ng k = 10(N/m) mang v t n ng có kh i lư ng m = 1(kg). Kéo v t m ra kh i v trí cân b ng m t ño n x0 r i buông nh , khi qua v trí cân b ng v t có v n t c là 15,7(cm/s). Ch n g c x0 th i gian là lúc v t có t a ñ theo chi u dương. Phương trình dao ñ ng c a v t là: 2  π  π A. x = 5cos πt −  (cm) B. x = 5cos πt −  (cm)  3  6  7π   5π  C. x = 5cos πt +  (cm) D. x = 5cos πt +  (cm)  6   6  Câu 5: M t ñ ng h qu l c ñư c xem như con l c ñơn m i ngày ch y nhanh 86,4(s). Ph i ñi u ch nh chi u dài c a dây treo như th nào ñ ñ ng h ch y ñúng? A. Tăng 0,2% B. Gi m 0,2% C. Tăng 0,4% D. Gi m 0,4% Câu 6: M t con l c ñơn dao ñ ng ñi u hòa. Năng lư ng s thay ñ i như th nào n u cao ñ c c ñ i c a v t tính t v trí cân b ng tăng 2 l n: A. tăng 2 l n B. gi m 2 l n C. tăng 4 l n D. gi m 4 l n Câu 7: ð th c a hai dao ñ ng ñi u hòa cùng t n s ñư c v như sau: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản