10 điều nên tránh trong kế hoạch thăng tiến

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
14
download

10 điều nên tránh trong kế hoạch thăng tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi một sự cố, sai lầm xảy ra, việc bạn thành khẩn nhận lỗi và cầu thị sửa sai còn đáng quý hơn nhiều so với việc bạn tìm mọi cách đổ lỗi cho người khác. Việc làm đó cũng xấu ngang hàng với việc bạn ăn cắp công lao của người khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 điều nên tránh trong kế hoạch thăng tiến

  1. 10 i u nên tránh trong k ho ch thăng ti n Khi m t s c , sai l m x y ra, vi c b n thành kh n nh n l i và c u th s a sai còn áng quý hơn nhi u so v i vi c b n tìm m i cách l i cho ngư i khác. Vi c làm ó cũng x u ngang hàng v i vi c b n ăn c p công lao c a ngư i khác. Thăng ti n ó là cái ích hư ng t i c a b n khi b t u m t công vi c. Tuy nhiên t ư c i u ó thì l i không ph i là d . 10 l i khuyên dư i ây giúp b n nh hư ng rõ hơn cho k ho ch thăng ti n trong tương lai c a mình. 1. ng bao gi nh n x ng công lao c a ngư i khác, nhưng cũng ng ngư i khác nh n x ng công lao c a mình. M t thái trung th c và rõ ràng trong công vi c s ư c b n bè ng nghi p và s p quý m n. ng th i s p cũng s ánh giá r t cao vi c b n bi t cách ng ra b o v quy n l i c a mình, vì ch khi b n bi t cách b o v quy n l i c a mình b n m i có th b o v ư c quy n l i cho cơ quan khi ư c thăng ti n. 2. ng c l i cho ngư i khác. Khi m t s c , sai l m x y ra, vi c b n thành kh n nh n l i và c u th s a sai còn áng quý hơn nhi u so v i vi c b n tìm m i cách l i cho ngư i khác. Vi c làm ó cũng x u ngang hàng v i vi c b n ăn c p công lao c a
  2. ngư i khác. Dám làm, dám ch u trách nhi m v nh ng vi c mình làm là c tính c n có c a nhà lãnh o. Và ó cũng là y u t làm hài lòng nhà qu n lý khi ưa ra nh ng cân nh c thăng ti n. 3. ng b a t và thêu d t chuy n ch ng l i nh ng ngư i ang c nh tranh v i mình. Trong c nh tranh b n có th dùng nh ng bi n pháp quy t li t “lo i” i th nhưng bi n pháp ó ph i trung th c, h p pháp và h p tình. Nên nh r ng khi b n dùng "th o n" lo i i th thì cũng s có ngày ai ó dùng “th o n” h b b n. 4. ng t ra quá thân thi t v i s p, lúc u b n th y có v vi c k t thân này em l i cho b n nhi u thu n l i, nhưng v sau b n s th y nó em l i nhi u phi n toái hơn là ích l i. ng tình c m xen l n vào công v êc. N u b n nhìn th y ai ó ã t ng ư c thăng ti n vì tình riêng, ng d i gì h c theo h . ó là s thăng ti n không b n, m t lúc nào ó b n s nhìn th y ngư i ó b “sa cơ” cũng vì tình riêng. 5. ng mình rơi vào nh ng r i r m c a nh ng m i tình nơi công s . ó là nh ng t ng băng trôi hu ho i con ư ng thăng ti n c a b n b t c lúc nào. B n s là tâm i m c a nh ng “búa rìu” dư lu n, hay nh ng l i ơm t ch ng hay ho gì.
  3. 6. ng ng i công khai cho s p và ng nghi p bi t kh năng và trình c a b n. T tin v i năng l c b n thân cũng khi n s p và nh ng ngư i trong cơ quan ánh giá cao năng l c c a b n. 7. ng ng i kèm c p và nâng “ àn em” và nh ng nhân viên m i, chưa có kinh nghi m t i cơ quan. ng nghĩ r ng cho i nghĩa là m t, ki n th c và lòng t t là th cho i càng nhi u ta nh n l i càng l n. Và cái quý nh t mà b n nh n ư c là c m tình c a s p và m i quan h t t p c a các ng nghi p. 8. ng ng i làm thêm gi n u c n: Hãy làm vi c b ng lòng nhi t tình và tinh th n trách nhi m cao. Khi công vi c quá nhi u, ng ng i ph i l i cơ quan làm thêm gi ho c gi i quy t công vi c nhà. ng v i òi h i công lao trong vi c làm thêm này cho n khi nào năng l c c a b n ư c s p công nh n. 9. ng chơi hay làm nh ng vi c vô b khi cơ quan có th i gian r nh. Hãy t n d ng th i gian này h c t p, nâng cao ki n th c b n thân. S p s r t hài lòng n u như trong lúc r nh b n thư ng xuyên b túc ki n th c chuyên môn, ngo i ng ... 10. ng t ra kiêu ng o khi b n ư c ánh giá cao hay b t. i u ó không có nghĩa là b n không ý th c ư c av m i c a mình. B n c n m i ngư i ý th c ư c i u ó nh ng hãy c g ng duy trì m i quan h thân thi n v i ng nghi p trư c kia. Vì chính s yêu quý c a ng nghi p và th trư ng là cơ h i b n
  4. thăng ti n lên n c thang cao hơn trên con ư ng công danh s nghi p c a mình
Đồng bộ tài khoản