intTypePromotion=1

10 kiêủ thăng tiến thông minh

Chia sẻ: Cn 206 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
103
lượt xem
45
download

10 kiêủ thăng tiến thông minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vi ̣ trí lañ h đaọ không daǹ h cho tuýp ngươì ruṭ re.̀ Baṇ khơỉ nghiêp̣ ở vi ̣ trí nhân viên văn phoǹ g. Sau đo ́ mâý năm, baṇ vâñ phaỉ ngôì đo ́ du ̀ có khả năng cao hơn. Muốn thăng tiến phải biết cách. 1. Tham voṇ g - Bươć đâù tiên đê ̉ tự khẳng điṇ h miǹ h la ̀ biêt́ ro ̃ baṇ muôń gi:̀ đươc̣ công nhâṇ , phần thưởng, trać h nhiêṃ , vinh danh nghề nghiêp̣ va ̀ thu nhâp̣ cao. Nhưng đừng chỉ co ́ biêt́ trong im lăṇ g, haỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 kiêủ thăng tiến thông minh

  1. 10 kiêu thăng tiến thông minh ̉ Những vị trí lanh đao không danh cho tuýp người rut re. Ban khởi nghiêp ở ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ vị trí nhân viên văn phong. Sau đó mây năm, ban vân phai ngôi đo ́ du ̀ co ́ ̀ ́ ̣ ̃ ̉ ̀ khả năng cao hơn. Muốn thăng tiến phải biết cách. 1. Tham vong - Bước ̣ đâu tiên để tự khăng đinh minh là biêt rõ ban muôn gi: được công nhân, ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ phân thưởng, trach nhiêm, vinh danh nghề nghiêp và thu nhâp cao. Nhưng ̀ ́ ̣ ̣ ̣ đừng chỉ có biêt trong im lăng, hay bay tỏ với moi người. Tât nhiên, đừng ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ noi với sêp răng ban muôn thay thế vị trí cua ông ta, cho dù đo ́ thực sự là ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ muc tiêu cua ban. 2. Không thôi mơ ước răng ban sẽ ở môt trong những vị trí quan trong ̀ ̣ ̣ ̣ Vị trí đó cang cụ thể cang tôt. Hay hinh dung minh đang lam gi, trach nhiêm ra ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ sao… Chi tiêt hơn nữa, ở vị trí đo, minh sẽ găp những ai, noí những gi, ăn măc ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ như thế nao, găp những ai... Từng bước như vây, ban sẽ nhân thây minh đang ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ dân tiên đên vị trí ước mơ. ̀ ́ ́ 3. Hay biêt yêu công viêc như chinh cuôc sông cua minh ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ Qua những hanh đông, lời noi... hay chứng tỏ minh xem công ty nh ư nha ̀ minh. ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ Hay chăc chăn răng moi người không hề phủ nhân công hiên cua ban cung nh ư ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̃ những điêu ban sẽ lam được ở vị mà ban được tin nhiêm. Đừng chi ̉ ngôì ch ờ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ người khac nhân ra những phâm chât, năng lực cua minh. Tom lai: hay tự nhu, ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̃ ̉ sự thăng tiên không thể hiên qua những gì ban nhân đ ược, ma ̀ qua nh ững gi ̀ ban ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ công hiên. 4. Biết tận dụng cơ hội
  2. Nêu công viêc đoi hoi ban lam thêm giờ vao ngay nghi ̉ thi ̀ đ ừng vôị suy tinh thiêt ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ hơn: “Tôi có nhân được tiên phụ trôi không?”. Hay nhớ, ở vị trí cang cao, công ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ viêc cang bân rôn, căng thăng. Bù lai, ban sẽ nhân được thu nhâp cao va ̀ nh ững ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ đai ngộ hâp dân và để vươn lên vị trí lanh đao, người ta cân 80% chăm chi, 10% ̃ ́ ̃ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ thông minh, 10% may măn. Ban hay chứng tỏ minh hơn người khac ở chỗ biêt vượt ra pham vi công viêc. ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̣ Các ông chủ thường đanh giá cao cac nhân viên biêt vân dung moị l ợi thê ́ va ̀ c ơ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ hôi đong gop cho công ty. 5. Giai quyêt theo thứ tự từ khó đên dễ ̉ ́ ́ Có luc, ban găp phai vân đề cực kỳ khó “nuôt”. Khi ây gac lai, chuyên sang viêc ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ khac và sẽ quay trở lai với viêc ây sau. Người thông minh hiêu răng sự nghiêp ́ ̣ ̣́ ̉ ̀ ̣ cua minh không chỉ là môi giai quyêt môt vân đê. ̉ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̀ 6. Chay đua với thời gian ̣ Nêu ban có thể cung câp cho khach hang lượng san phâm ma ̀ ho ̣ cân trong ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ khoang thời gian ngăn hơn so với hợp đông, mà chât lượng hang vân đam bao, ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̉ ̉ thì ban sẽ được lợi hai lân: sự hai long cua khach hang và lợi nhuân cho công ty ̣ ̀ ̀̀ ̉ ́ ̀ ̣ (vì đã tiêt kiêm thời gian san xuât). Vì thê, hay luôn đăt minh vao tac phong lam ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ viêc khân trương. ̣ ̉ ́ ́ ̣ 7. Biêt hong chuyên Đừng chỉ biêt có môi viêc cua minh, trong bộ phân minh. Ban cân hiêu đ ược moị ́ ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉
  3. hoat đông cua công ty, cac bộ phân khac nhau đang lam gi... Băng s ự hiêu biêt ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ nay, ban mới nghĩ ra ý tưởng để đong gop nhiêu hơn cho công ty. ̀ ̣ ́ ́ ̀ Đông thời, ban có thể thay thế cho môt vị trí nao đó ở bộ phân khac khi cân thiêt. ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ Điêu nay chứng tỏ ban có tâm nhin rông, đa năng và quan tâm đên moị b ước đi ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ cua công ty minh. ́ ̣ 8. Châp nhân lăn xa Nêu cân xuông kiêm kê hang hoá đang bị môí mot tân công, ma ̀ ban thi ̀ đang ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣́ ̣ măc vay dai thướt tha, ban có ngaị không? Nhiêu phụ nữ đã sai lâm khi t ừ chôí ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ nhưng viêc mà họ nghĩ không thich hợp với minh. ̃ ̣ ́ ̀ Thực ra, cân phai chứng tỏ với cach đan ông (có thể là khach hang), đông ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ nghiêp hoăc là câp trên răng ban có thể lam tât cả những viêc tưởng chi ̉ danh ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ cho ho. Trong công viêc, “tiêu thư” quá thì cang it được tin cây. ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ 9. Có chinh kiên ́ ́ Thay vì luôn đông ý hoan toan với những điêu sêp noi, hay lên tiêng bay to ̉ quan ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ điêm cua minh. Sự phan hôi cho sêp biêt ban quan tâm đên công viêc. Hay ứng ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ xử linh hoat với style cua câp trên. Chăng han, tip lanh đao truyên thông chi ̉ quan ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ́ tâm đên chi phí và con sô, khi ây, hay chứng minh ban co ́ thể tiêt kiêm đ ược chi ́ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ́ phi. 10. Khôn ngoan Ban đang găp trở ngai trên đường tiên đên vị trí lanh đao, đăc biêt t ừ phía đông ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀
  4. nghiêp, những người nghĩ răng họ cung xứng đang như ban. Vây thi ̀ đê ̉ tranh s ự ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ́ phan ứng tiêu cực từ ho, ban cân kheo leo chứng tỏ giá trị cua minh. ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̀ Chăng han, khi được phân công quan lý những người có thâm niên h ơn, ban se ̃ ̉ ̣ ̉ ̣ găp sự chông đôi. Cân chứng minh với họ răng ban có kha ̉ năng cua ng ười đ ứng ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ đâu và giup họ lam viêc tôt hơn. Chăc chăn họ sẽ đứng về phia ban. ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ (Theo Hướng nghiệp )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2