10 kiểu thăng tiến thông minh

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
154
lượt xem
63
download

10 kiểu thăng tiến thông minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vị trí lãnh đạo không dành cho típ người rụt rè. Để đến đó, phải hành động. Bạn khởi nghiệp ở vị trí nhân viên văn phòng. Sau đó mấy năm, bạn vẫn phải ngồi đó dù có khả năng cao hơn. Phải làm sao đây?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 kiểu thăng tiến thông minh

  1. ̉ ́ 10 kiêu thăng tiên thông minh Nhưng vị trí lanh đao không danh cho tip ngươi rut re. Để đên đo, ̃ ̣ ̀ ́ ̣̀ ́ ́ phai hanh đông. Ban khơi nghiêp ơ vị trí nhân viên văn phong. Sau ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ đó mây năm, ban vân phai ngôi đó dù có khả năng cao hơn. Phai ́ ̣ ̃ ̉ ̀ ̉ ̀ lam sao đây? ̣ 1. Tham vong Bươc đâu tiên để tư khăng đinh minh là biêt rõ ban muôn gi: đươc ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ công nhân, phân thương, trach nhiêm, vinh danh nghề nghiêp và thu ̣ ̀ ́ ̣ ̣ nhâp cao. Nhưng đưng chỉ có biêt trong im lăng, hay bay tỏ vơi moi ̣ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ngươi. Tât nhiên, đưng noi vơi sêp răng ban muôn thay thế vị trí cua ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ông ta, cho dù đó thưc sư là muc tiêu cua ban. ̣ ̉ ̣ 2. Không thôi mơ ươc răng ban sẽ ơ môt trong nhưng vị trí ̀ ̣ ̣ ̣ quan trong Vị trí đó cang cụ thể cang tôt. Hay hinh dung minh đang lam gi, trach nhiêm ra sao… Chi tiêt hơn ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ nưa, ơ vị trí đo, minh sẽ găp nhưng ai, noi nhưng gi, ăn măc như thế nao, găp nhưng ai... Tưng ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ bươc như vây, ban sẽ nhân thây minh đang dân tiên đên vị trí ươc mơ. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ 3. Hay biêt yêu công viêc như chinh cuôc sông cua minh ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ Qua nhưng hanh đông, lơi noi... hay chưng tỏ minh xem công ty như nhà minh. Hay chăc chăn ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̃ ́ ́ răng moi ngươi không hề phủ nhân công hiên cua ban cung như nhưng điêu ban sẽ lam đươc ơ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ vị mà ban đươc tin nhiêm. Đưng chỉ ngôi chơ ngươi khac nhân ra nhưng phâm chât, năng lưc ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ cua minh. Tom lai: hay tư nhu, sư thăng tiên không thể hiên qua nhưng gì ban nhân đươc, mà ̉ ̀ ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ qua nhưng gì ban công hiên. ̣ ́ ́ 4. Đưng tun mun ̉ ̉ Nêu công viêc đoi hoi ban lam thêm giơ vao ngay nghỉ thì đưng vôi suy tinh thiêt hơn: “Tôi có ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ nhân đươc tiên phụ trôi không?”. Hay nhơ, ơ vị trí cang cao, công viêc cang bân rôn, căng thăng. ̣ ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ Bù lai, ban sẽ nhân đươc thu nhâp cao và nhưng đai ngộ hâp dân và để vươn lên vị trí lanh đao, ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̃ ̃ ̣ ngươi ta cân 80% chăm chi, 10% thông minh, 10% may măn. ̀ ̉ ́ Ban hay chưng tỏ minh hơn ngươi khac ơ chỗ biêt vươt ra pham vi công viêc. Các ông chủ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̣ thương đanh giá cao cac nhân viên biêt vân dung moi lơi thế và cơ hôi đong gop cho công ty. ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ 5. Giai quyêt theo thư tư tư khó đên dễ ̉ ́ ́ Có luc, ban găp phai vân đề cưc kỳ khó nuôt. Khi ây gac lai, chuyên sang viêc khac và sẽ quay ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ trơ lai vơi viêc ây sau. Ngươi thông minh hiêu răng sư nghiêp cua minh không chỉ là môi giai ̣ ̣́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̀ quyêt môt vân đê. 6. Chay đua vơi thơi gian ̣ Nêu ban có thể cung câp cho khach hang lương san phâm mà họ cân trong khoang thơi gian ́ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ngăn hơn so vơi hơp đông, mà chât lương hang vân đam bao, thì ban sẽ đươc lơi hai lân: sư hai ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ long cua khach hang và lơi nhuân cho công ty (vì đã tiêt kiêm thơi gian san xuât). Vì thê, hay luôn ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃ đăt minh vao tac phong lam viêc khân trương. ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ 7. Biêt hong chuyên
  2. Đưng chỉ biêt có môi viêc cua minh, trong bộ phân minh. Ban cân hiêu đươc moi hoat đông cua ́ ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ công ty, cac bộ phân khac nhau đang lam gi... Băng sư hiêu biêt nay, ban mơi nghĩ ra ý tương để ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ đong gop nhiêu hơn cho công ty. ́ ́ ̀ Đông thơi, ban có thể thay thế cho môt vị trí nao đó ơ bộ phân khac khi cân thiêt. Điêu nay chưng ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ tỏ ban có tâm nhin rông, đa năng và quan tâm đên moi bươc đi cua công ty minh. ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ 8. Châp nhân lăn xả ́ ̣ Nêu cân xuông kiêm kê hang hoá đang bị môi mot tân công, mà ban thì đang măc vay dai thươt ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ́ ̀ tha, ban có ngai không? Nhiêu phụ nư đã sai lâm khi tư chôi nhưng viêc mà họ nghĩ không thich ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ hơp vơi minh. ̀ Thưc ra, cân phai chưng tỏ vơi cach đan ông (có thể là khach hang), đông nghiêp hoăc là câp ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ trên răng ban có thể lam tât cả nhưng viêc tương chỉ danh cho ho. Trong công viêc, “tiêu thư” quá ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ thì cang it đươc tin cây. ̀ ́ ̣ 9. Có chinh kiên ́ ́ Thay vì luôn đông ý hoan toan vơi nhưng điêu sêp noi, hay lên tiêng bay tỏ quan điêm cua minh. ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ Sư phan hôi cho sêp biêt ban quan tâm đên công viêc. Hay ưng xư linh hoat vơi style cua câp ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ trên. Chăng han, tip lanh đao truyên thông chỉ quan tâm đên chi phí và con sô, khi ây, hay chưng ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ minh ban có thể tiêt kiêm đươc chi phi. ̣ ́ ̣ ́ 10. Khôn ngoan Ban đang găp trơ ngai trên đương tiên đên vị trí lanh đao, đăc biêt tư phía đông nghiêp, nhưng ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ngươi nghĩ răng họ cung xưng đang như ban. Vây thì để tranh sư phan ưng tiêu cưc tư ho, ban ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ cân kheo leo chưng tỏ giá trị cua minh. ̀ ́ ́ ̉ ̀ Chăng han, khi đươc phân công quan lý nhưng ngươi có thâm niên hơn, ban sẽ găp sư chông ̉ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ đôi. Cân chưng minh vơi họ răng ban có khả năng cua ngươi đưng đâu và giup họ lam viêc tôt ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ́ hơn. Chăc chăn họ sẽ đưng về phia ban. ́ ́ ́ ̣ (theo Tiếp thị và gia đình)
Đồng bộ tài khoản